Strategisk planering, verksamhetsplanering, mål, OKRs

Klargör strategierna, fördela mål och förväntade resultat, följ upp status, säkra måluppfyllelse

Säkerställ att alla vet vad de ska göra – när, hur och varför

 • Skapa flexibla planer och inkluderande styrmodeller anpassade till din organisation
 • Synliggör organisationens övergripande strategier, definiera och distribuera kopplade mål
 • Bryt ned strategier och mål till agila handlingsplaner och operativa aktiviteter
 • Fördela ansvar och resurser
 • Synliggör arbete och progress mot mål
 • Rapportera status och följ upp resultat i realtid
 • Styr verksamheten lika effektivt oavsett om du är på kontoret eller jobbar på distans
 • Förenkla samarbete och kunskapsutbyte

Med Cleerit får ni en dynamisk plattform där era strategier, mål och planer samverkar, utvecklas, blir synliga och lätta att bedöma – istället för att samla damm i statiska presentationer eller kalkylark.

Överblick, klarhet och full kontroll med ett heltäckande planeringsstöd – för att rätt saker ska bli gjorda på rätt sätt
Skapa tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska mål och prioriteringar
Anpassa planeringsvyer efter varje behov och ge ökad förståelse för det personliga bidraget till de strategiska målen
Samla alla era mål och förväntade resultat på ett ställe
Skapa rollbaserade flexibla rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline

Ta hjälp av Cleerit för att engagera alla medarbetare i att göra verklighet av strategierna!


Mer om strategisk planering, verksamhetsplanering, mål och OKRs

Ett digitalt och inkluderande stöd hjälper er att lyckas med era strategier

Trots att strategiimplementering anses vara den i särklass viktigaste framgångsfaktorn för en organisation, misslyckas 70% av alla välformulerade strategier p.g.a. brister i implementeringen.

Forskning har visat att 44% av chefer på ledningsgruppsnivå inte har full förståelse för de viktigaste drivkrafterna bakom värdeskapande och risker i den organisation de styr, och 84% av teamledare förstår inte tydligt sambanden mellan mål, prioriteringar och den verksamhet de leder.

När chefer ombeds att identifiera den enskilt största svårigheten de ställs inför pekar de på tre viktiga brister:

 1. Låg kunskap om och förståelse för strategiska mål. Målen verkar inte relaterade till varandra, inte kopplade till den övergripande strategin.
 2. Det är svårt att kommunicera strategiska mål till hela organisationen på ett sätt och på en nivå som skapar förståelse och möjlighet för medarbetare att koppla sina dagliga aktiviteter till de strategiska målen.
 3. Det saknas ofta struktur, stöd och rutiner för att bedöma om strategiska mål uppnås över tiden.

En viktig anledning till att dessa svårigheter uppstår är att den kritiska informationen som behövs för att kunna styra och följa upp verksamhet ofta ligger spridd i olika typer av dokument och system som inte förmår ge den nödvändiga överblick som krävs för att tydliggöra dessa viktiga samband.

När systemstöd för strategiimplementering används blir strategisk framgång upp till x3 mer sannolik. (Kaplan & Norton, 2008)

Att digitalisera era styrprocesser och arbeta med inkluderande ledningsmodeller i Cleerit är därför en investering med hög avkastningspotential.

Agilitet som kanaliseras inom strategiska gränser är en styrka

Agilitet har idag blivit en viktig förutsättning för att lyckas med strategiimplementering, men samtidigt finns det en risk att man använder agilitet som en ursäkt för att ta tillvara alla möjligheter som uppstår under vägens gång. Därför är det viktigt att även ha strategisk disciplin vid beslut om vilka nya möjligheter man ska lägga sina resurser på.

Strategin är ett viktigt filter för att undvika att man ofrivilligt hamnar i situationer där man slösar tid och ansträngning på perifera initiativ, som tar resurser från initiativ med störst potential att bidra till att de strategiska målen uppnås.

Med ett dynamiskt och flexibelt systemstöd som synliggör hur era strategiska mål är kopplade till aktiviteter och som möjliggör kontinuerlig nulägesbedömning stödjer Cleerit behovet av en medveten strategisk agilitet.

Strategiimplementering, OKR och målstyrning blir lätt med Cleerit

Cleerit ger er det stöd ni behöver för att göra era planerade strategier, mål och OKR till verklighet.

Ni säkrar en framgångsrik strategiimplementering tack vare inkluderande och tydligt strukturerade planer och styrmodeller där strategin kopplas till verksamhetens mål och ansvar för genomförande fördelas i hela organisationen. Samtidigt som ni kontinuerligt mäter och följer upp era framsteg under resans gång.

Strategier, OKR och resultatmål blir tydliga, lättförståeliga och tillgängliga för alla i organisationen, varje dag. På så vis kan ni öka fokus och medarbetarnas engagemang, samtidigt som ni sparar både tid och pengar. Det ger en tydligare, snabbare och smidigare väg till säkrad måluppfyllelse och planerat resultat.


Läs vidare

Läs vidare om hur aktivitetsplanering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit