Strategisk planering, verksamhetsplanering, mål, OKRs

Klargör strategierna, definiera prioriteringar och initiativ, fördela resultatmål, följ upp status, säkra måluppfyllelse

Alla vet vad de ska göra – när, hur och varför

 • Skapa flexibla planer och styrmodeller anpassade till din organisation
 • Synliggör organisationens övergripande strategier, definiera och distribuera kopplade mål
 • Bryt ned strategier och mål till agila handlingsplaner och operativa aktiviteter
 • Fördela ansvar och resurser
 • Synliggör arbete och progress mot mål
 • Rapportera status och följ upp resultat i realtid
 • Styr verksamheten på kontoret, borta eller hemma lika effektivt
 • Förenkla samarbete och kommunikation för ett effektivt genomförande både inom och över funktionsgränser

Med Cleerit får era strategier, mål och planer en dynamisk plattform där de kan växa, ses, förstås och lätt bedömas – istället för att bara samla damm i statiska presentationer eller kalkylark!


Ta hjälp av Cleerit för att engagera alla medarbetare i att göra verklighet av strategierna!

Klar överblick i realtid
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska mål och prioriteringar
Anpassa planeringsvyer efter varje behov och ge ökad förståelse för det personliga bidraget till de strategiska målen
Alla era OKRs samlade på ett ställe

Mer om strategisk planering, verksamhetsplanering, mål och OKRs

Digitalt stöd hjälper er att lyckas

Forskning har fastslagit att strategiimplementering är DEN i särklass viktigaste framgångsfaktorn för en organisation.

Men fortfarande har organisationer svårt att gå från teori till praktik och färre än 30% av alla strategiimplementeringar är framgångsrika.

När chefer ombeds att identifiera den enskilt största svårigheten de ställs inför pekar de på tre viktiga brister:

 1. Låg kunskap om och förståelse för strategiska mål. Målen verkar inte relaterade till varandra, inte kopplade till den övergripande strategin.
 2. Det är svårt att kommunicera strategiska mål till hela organisationen på ett sätt och på en nivå som skapar förståelse och möjlighet för medarbetare att koppla sina dagliga aktiviteter till de strategiska målen.
 3. Det saknas ofta struktur och rutiner för att bedöma om strategiska mål uppnås över tiden.

En viktig anledning till att dessa svårigheter uppstår är att den kritiska informationen som behövs för att kunna styra och följa upp verksamhet ofta ligger spridd i olika typer av dokument och system som inte förmår ge den nödvändiga överblicken som krävs för att tydliggöra dessa viktiga samband.

Nu finns den möjligheten i och med det ökade utbudet av digitala verktyg och tjänster. Att digitalisera sina styrprocesser och välja rätt verktyg är en investering med hög avkastningspotential.

Agilitet bör kanaliseras inom strategiska gränser

Agilitet är idag en förutsättning för att lyckas med strategiimplementering, men det kan finnas en risk att man använder agilitet som en ursäkt för att hoppa på alla möjligheter som uppstår.

I en värld som förändras i snabb takt är det därför viktigt att ha strategisk disciplin när man ska bestämma vilka nya möjligheter man ska lägga sina resurser på.

Det gäller att använda strategin som ett filter annars kan man hamna i en situation där man slösar tid och ansträngning på perifera initiativ och tar resurser från de initiativ som har störst potential till att bidra till att de strategiska målen uppnås.

Strategiimplementering, OKR och målstyrning blir lätt med Cleerit

Cleerit ger er det stöd ni behöver för att göra era planerade strategier, mål och OKR till verklighet. Det blir enklare att implementera era strategier tack vare tydligt strukturerade planer och styrmodeller där ni kopplar era strategiska initiativ till överliggande mål, fördelar ansvar och sedan kontinuerligt mäter och följer upp era framsteg och status.

Strategier, OKR och målstyrning blir tydliga, lättförståeliga och tillgängliga för alla i organisationen, varje dag. På så vis kan ni öka fokus, agilitet och medarbetarnas engagemang, samtidigt som ni sparar både tid och pengar. Det ger en tydligare, snabbare och smidigare väg till säkrad måluppfyllelse och planerat resultat.


Läs vidare

Läs vidare om hur aktivitetsplanering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit