Digitalt och inkluderande kvalitetsledningssystem

Effektivt systematiskt kvalitetsarbete och inkluderande kundorienterad utveckling

Med Cleerit integrerar och digitaliserar ni ert kvalitetsledningssystem (QMS), inklusive policyer, processer och handlingsplaner, med målsättning att hjälpa er organisation att möta kraven från era kunder och intressenter. Cleerits inkluderande kvalitetsledningsmodell är baserad på PDCA-cykeln, Plan-Do-Check-Act, för full kontroll och kontinuerlig förbättring av era processer och produkter.

Kvalitetsarbete är omfattande för det täcker allt. Kvalitet är det som formar kundernas upplevelse när de konsumerar era tjänster och produkter, det som brukar kallas the moment of truth. Ett systematiskt kvalitetsarbete med Cleerit handlar därför om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter att medvetet och effektivt arbeta med det som i slutändan kommer att påverka hur kunden upplever era produkter och tjänster. 

Kvalitet är inte en handling, det är en vana.

Aristoteles
  • Definiera, förbättra och kontrollera era processer
  • Förebygg misstag och minska slöseri
  • Definiera och fördela mål för kvalitetsarbetet 
  • Planera och styr kvalitetsarbetet 
  • Hantera och följ upp kvalitetsrevisioner och förbättringsarbete  
  • Skapa och följ upp budget för kvalitetsfunktionen och kvalitetsarbetet 
  • Mät och analysera resultat, och hantera avvikelser, med flexibla rapporter och nyckeltal  
  • Analysera och förebygg kvalitetsrisker  
  • Förbättra samarbete och kunskapsutbyte  
  • Förenkla rapporteringen och säkerställ tillgång till nyckelinformation i realtid  

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja ert kvalitetsarbete.


Klar överblick i realtid över kvalitetsplaner, mål, aktiviteter och nyckeltal
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska kvalitetsmål och prioriteringar
Gantt-scheman och aktivitetstavlor för effektiv uppföljning av ansvar, status och progress mot kvalitetsmål
Mät och analysera kvalitetsarbetets nyckeltal i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
Analysera, följ upp och förebygg kvalitetsrisker
Flexibla kvalitetsrapporter för klar överblick i realtid både on- och offline


Mer om kvalitetsplaner med Cleerit

Varför är det viktigt med kvalitetsarbete?

Ett proaktivt kvalitetsarbete är en förutsättning för en sund och bra verksamhet där kundnöjdhet är i fokus. Tanken är helt enkelt att en medveten kvalitetsstrategi ska betala sig i nöjdare kunder och bättre resultat.

Kvalitet är aldrig en olycka. Det är alltid resultatet av intelligent ansträngning.

John Ruskin

Från kvalitetsstrategi och mål till handlingsplan med resursplanering och budget

Med kvalitetsmålen som grund skapar ni er handlingsplan i Cleerit och får en visuell styrkedja som visar hur strategiska områden är logiskt kopplade till mål och aktiviteter. Det blir tydligt hur era aktiviteter med kvalitetskontroller, certifieringsprocesser, revisioner, processförbättringar och verksamhetsutveckling bidrar till att stödja verksamhetens leverans av tjänster och produkter med rätt kvalitet och ökad produktivitet.  

Det innebär risker när kvaliteten brister, och för er som arbetar med att identifiera, analysera och åtgärda risker som en del av kvalitetsarbetet finns funktionen för riskhantering, som ni kan integrera i era kvalitetsplaner eller hantera i separata riskhanteringsplaner.  

En förutsättning för att göra verklighet av strategierna är att fördela resurserna där de gör mest nytta. Därför är tids- och budgetplanering viktiga komponenter i Cleerit. Ni slipper manuella tidsödande planeringsmallar och kan automatisera era planeringsprocesser för en optimerad resursfördelning, snabbare resultat och högre tillförlitlighet.   

Det dagliga arbetet mot gemensamma mål där alla vet vad de ska göra  

Du som har operativt ansvar för kvalitetsplanens genomförande kan följa hur arbetet med t.ex. inspektioner, revisioner, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling fortskrider med hjälp av översikter, tidplaner och statusrapporter.  

Du och ditt team får en digital samarbetsyta där det blir tydligt vad ni ska göra och hur ni bidrar till målen. Till er hjälp har ni funktioner som målkarta, aktivitetsplanering med gantt-scheman och kanban-kort samt möjlighet att samarbeta och dela dokument. 

Synliggör kvalitetsfunktionens resultat och bidrag med rapporter och nyckeltal för analys och lärande  

Med rapporter och mätetal, statusuppföljning och progression har ni kontinuerlig tillgång till underlag för analys och beslut. Det gör att ni kan vara agila och omprioritera när det behövs. Ni kan definiera nyckeltal och indikatorer, sätta målvärden och jämföra utfall för ert kvalitetsarbete.  

Ni skapar överskådliga rapporter som visar kvalitetsarbetets bidrag till organisationen som helhet och till de olika affärsområdena och funktionerna. Ni kan till exempel följa upp utifrån olika dimensioner av betydelse för er organisation som typ av kvalitetsinsats, affärs- och produktområden, eller de strategiska mål som insatsen stödjer. 

När ni har tillgång till kvalificerad data i en och samma lösning får ni ett verktyg som hjälper er att analysera och lära för att ständigt kunna arbeta med förbättringar för framtiden.  

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med ert strategiska kvalitetsarbete: