ESG, EU-taxonomi, hållbarhet, CSR

Strategiskt hållbarhetsarbete med Agenda 2030 som genomsyrar hela organisationen

Att bidra till en mer hållbar värld utifrån sociala, miljömässiga, ekonomiska och etiska åtaganden i enlighet med FN:s Globala mål och principer är styrelsens och ledningens ansvar. Det betyder att högsta ledningens mål och strategier för en mer hållbar och ansvarsfull utveckling behöver genomsyra hela organisationen och omsättas i konkreta handlingsplaner som specificerar vad som ska göras, av vem, när och vilka resultat som förväntas. Verksamheten måste nu också kopplas till EU’s nya klassificeringssystem, Taxonomi, som ger stöd till att bedöma om en ekonomisk aktivitet är hållbar.

Cleerit hjälper er att digitalisera och effektivisera ert hållbarhetsarbete, och integrerar EU’s Taxonomi och uppföljning av ESG-kriterier i er kärnverksamhet

 • Definiera och fördela ESG, hållbarhets-, verksamhets- och resultatmål
 • Planera, styr och följ upp projekt och aktiviteter i linje med Agenda 2030
 • Skapa och följ upp budget med koppling till ESG-kriterier och EU-taxonomin
 • Fördela resurser och planera tid
 • Mät och analysera resultat och måluppfyllelse med flexibla rapporter och nyckeltal
 • Analysera och förebygg ESG- och verksamhetsrisker
 • Förbättra samarbete och kunskapsutbyte
 • Förenkla rapporteringen och säkerställ tillgång till nyckelinformation för hållbarhetsredovisning i realtid

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja er i ert hållbarhets- och verksamhetsutvecklingsarbete.


Klar överblick i realtid över hållbarhetsstrategier, ESG-kriterier, mål, initiativ och nyckeltal
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska hållbarhetsmål, ESG och prioriteringar
Gantt-scheman och aktivitetstavlor för effektiv uppföljning av ansvar, status och progress mot hållbarhets- och verksamhetsmål
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Budgetrapport-screen-1024x473.png
Anpassade flexibla budgetprocesser med koppling till EU taxonomi, och rapporter med drill-down, filter och favoritrapportfunktioner
Flexibla hållbarhetsrapporter för klar överblick i realtid både on- och offline

Mer om Hållbarhet & CSR

Vad betyder hållbar utveckling?

Begreppet ”hållbar utveckling” (på engelska ”sustainable development”) introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown år 1981. Det fick sin internationella spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”. Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledde kommissionen, gav begreppet följande definition som fortfarande är den vanligaste definitionen på hållbar utveckling:

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

www.globalamalen.se/fragor-och-svar/vad-betyder-hallbar-utveckling

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. FN:s 17 globala mål innefattar alla tre dimensioner.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Varför är det viktigt att lyckas med sin hållbarhetsstrategi?

Förväntningarna på att organisationer arbetar hållbart blir allt högre från såväl samhälle som enskilda kunder och medborgare. Det finns många och goda skäl till att utveckla ett hållbarhetsarbete och drivkrafterna är många.

Genom att investera i hållbarhet och involvera anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter i er hållbarhetsstrategi, skapar ni engagemang och får samtidigt insikt i både risker och möjligheter. Som en integrerad del av verksamheten och med stöd i hela organisationen blir hållbarhetsarbetet en investering som minskar riskexponeringen, ökar effektivitet och genererar avkastning i form av nya affärer, fler uppdrag och förbättrade relationer.

I takt med att både kunder och medborgare blir mer medvetna ställer de högre krav på organisationer och deras produkter och tjänster. Även organisationens medarbetare ser hållbarhetsarbete som allt viktigare och har för många blivit en betydande faktor för att attrahera kvalificerade medarbetare. Miljö och social hållbarhet är också viktiga kriterier vid upphandlingar. Kravmärkning, energieffektivitet, mångfald och organiska materialval är urvalskriterier har blivit viktiga vid inköp och i kravspecifikationer. 

Sätt mål och redovisa hållbarhetsarbetet

Nyckeln till en hållbar verksamhet ligger främst i själva verksamhetsmodellen, det vill säga hur intäkter genereras, samt hur varor och tjänster produceras och kommer kunden eller medborgaren tillgodo.

Det betyder att ansvaret för att utforma mål och strategier för en mer hållbar och ansvarsfull utveckling ytterst ligger hos högsta ledningen. Ledningen ansvarar också för att hållbarhetsstrategierna genomsyrar hela organisationen och omsättas i konkreta handlingsplaner som specificerar vad som ska göras, av vem, när och vilka resultat som förväntas för att strategierna ska bli verklighet.

Genom att sätta mål och redovisa hållbarhetsarbetet stärker ni förutsättningarna för att nå resultat och skapar samtidigt transparens och trovärdighet samt stärker ert märke gentemot kunder, medborgare och medarbetare.

Ta er tid att fundera på vilka hållbarhetsaspekter som har störst betydelse för er verksamhet och vad ni vill uppnå. Beskriv er hållbarhetsstrategi i organisationens policydokument, verksamhetsplan och värdegrund. Berätta om de framsteg som görs, internt och externt.

God överblick och tillförlitliga beslutsunderlag med en digital integrerad lösning för hållbarhetsarbetets planering & uppföljning

Med Cleerit får ni en modern lösning anpassad efter era behov, som integrerar de funktioner ni behöver för att implementera och följa upp er hållbarhetsstrategi med koppling till EU’s nya Taxonomi.

Du som har ett övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet får en bättre överblick som stödjer dig att prioritera och fatta rätt beslut när du ska leda verksamheten mot era mål i linje med FN:s Agenda 2030 och principer för Global Compact. Dessutom lägger det en god grund för både den löpande och den årliga hållbarhetsredovisningen inklusive ESG-riskhantering.

Med tillgång till en hållbarhetsplanering som ger en helhetsbild med detaljdjup förenklas uppföljningen avsevärt för er med verksamhet utspridd i världen. Även ledning och styrelse samt compliance- och internkontrollavdelningarna kan själva följa utvecklingen i realtid om de har tillgång till Cleerit.

Ni kan enkelt skapa rapportunderlag som visar t.ex. måluppfyllelse, hur ni fördelar resurser utifrån olika prioriterade områden och vilka resultat ni uppnår.

Från hållbarhetsstrategi och mål till handlingsplan med resursplanering och budget i Cleerit

Med målen som grund kan ni skapa er handlingsplan i Cleerit och får en visuell styrkedja som visar hur strategiska områden som klimat, arbetsmiljö, mångfald, jämlikhet och socialt ansvar är logiskt kopplade till mål och aktiviteter. Det blir tydligt vad som ska göras, av vem, när och vilka resultat som förväntas.

Att definiera, analysera och hantera risker som kan hindra er att nå målen är en central del av hållbarhetsarbetet. Den integrerade funktionen för riskhantering stödjer arbetet dels genom att integrera riskanalyser och åtgärder kopplade till aktiviteterna i er hållbarhetsplan, dels genom att upprätta separata riskhanteringsplaner.  

En förutsättning för att göra verklighet av strategierna är att fördela resurserna dit de gör mest nytta. Därför är tids- och budgetplanering viktiga komponenter i Cleerit. Ni slipper manuella och tidsödande planeringsmallar och kan automatisera era planeringsprocesser för en optimerad resursfördelning, snabbare resultat och högre tillförlitlighet. Och kopplingen till EU’s nya Taxonomi automatiseras för en effektiv hållbarhetsredovisning.

Det dagliga arbetet mot hållbarhetsmålen där alla vet vad de ska göra

Det är det ni gör varje dag som steg för steg leder arbetet framåt mot era mål. Du som operativ chef får överblick över hur olika aktiviteter som utbildning, mångfaldsinitiativ och aktiviteter för minskade koldioxidutsläpp fortskrider med hjälp av översikter, tidplaner och statusrapporter.

Teamen får en digital arbetsyta där det blir tydligt vad ni ska göra och hur ni bidrar till målen. Till er hjälp har ni verktyg som målkarta, uppgiftsplanering, kanban-kort, gantt-scheman och möjlighet att dela dokument. 

Synliggör resultat för hållbarhetsarbetet med rapporter och nyckeltal för analys och lärande  

Med rapporter och mätetal, statusuppföljning och progression har ni kontinuerlig tillgång till underlag för analys och beslut. Det gör att ni kan vara snabbrörliga och omprioritera när det behövs.

Ni kan definiera nyckeltal med målvärden och jämföra med utfall för till exempel miljö och klimatmål, jämställdhet, mångfald och inkludering. Eftersom nyckeltalen kopplas mål och aktivitet får ni en fördjupad förståelse för era resultat. Underlag till styrelsen, den årliga hållbarhetsredovisningen och Communication on Progress (CoP) till Global Compact finns alltid tillgängliga i realtid.

Att lägga tid på analys lägger grunden till lärandet som leder er på vägen att förverkliga hållbarhetsmålen, och faktiskt bidra till att rädda planeten.

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med er hållbarhetsstrategi: