Intern Styrning & Kontroll, Riskhantering, Regelefterlevnad, GRC

Säkerställ god internstyrning, riskhantering och regelefterlevnad (GRC) för förtroende och långsiktig framgång

Söker du en komplett, flexibel och inkluderande lösning för att analysera, förebygga och korrigera risker, samt hantera styrning, efterlevnad och internkontrollprocesser? Du har du kommit rätt.

Cleerit hjälper er att planera och följa upp arbetet med intern styrning och kontroll, riskhantering och regelefterlevnad för att stärka ledningens möjligheter att uppfylla sitt ansvar gentemot styrelsen, ägare och övriga intressenter.

  • Förhindra oegentligheter och säkerställ att verksamheten leds på ett ändamålsenligt sätt
  • Digitalisera GRC-arbetet, analysera risker, planera och fördela kontrollåtgärder
  • Definiera och fördela mål för arbetet med regelefterlevnad
  • Styr det interna revisionsarbetet med aktivitetsplaner
  • Budgetera och resursplanera för GRC-arbetet och teamen
  • Skapa tillförlitliga underlag och rapporter till styrelsen och dess kommittéer
  • Ge styrelse och ledning tillgång till nyckelinformation om hela verksamhetens progress och resultat i realtid

Om du inte investerar i riskhantering spelar det ingen roll vilken verksamhet du har, det är en riskfylld verksamhet.

Gary Cohn – tidigare VD och COO för Goldman Sachs

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja ert arbete med riskhantering, intern styrning & kontroll och regelefterlevnad.


Klar överblick i realtid över risker, granskningar, inspektioner, utvärderingar och kontrollåtgärder – i en och samma lösning
Bedöm, värdera, analysera och följ upp risker i riskmatriser anpassade för era behov
Koppla risker till mål, områden, projekt… och till riskreducerande kontrollåtgärder, följ upp status
Fördela ansvar och skapa åtgärdsplaner för att minimera riskernas negativa konsekvens
Gantt-scheman och aktivitetstavlor för effektiv uppföljning av ansvar, status och progress mot mål
Flexibla riskrapporter för klar överblick i realtid både on- och offline


Mer om intern styrning & kontroll, riskhantering och regelefterlevnad

Corporate Governance – en fråga om maktbalans

Corporate governance har att göra med ”maktbalansen” mellan ägare, styrelse och ledning, och ett skifte i denna balans introducerades på 70-talet då Securities and Exchange Commission i USA framförde behovet av reformer.

De förespråkade att verksamheter skulle införa revisonskommittéer, nomineringskommittéer och kommittéer för kompensationsfrågor. Med detta följde bl a krav på att en andel av styrelsemedlemmarna ska vara oberoende i sin relation till ledningen. Begreppet ”Corporate Governance” användes i den amerikanska regeringens Federal Register för första gången 1976.

Den verkliga mekanismen för bolagsstyrning är ägarnas aktiva engagemang.

Louis Gerstner – tidigare styrelseordförande och CEO för IBM

Vissa risker som man tror är okända är inte okända. Med viss framförhållning och kritiskt tänkande kan vissa risker som vid första anblicken kan verka oförutsedda faktiskt förutses. Beväpnad med rätt uppsättning verktyg, processer, kunskap och insikt kan variabler som leder till risk lyftas fram i ljuset, så att vi kan hantera dem.

Daniel Wagner – VD för Risk Solutions at Risk Cooperative, ett strategi-, risk- och kapitalförvaltningsföretag

Organisationens ansvar förflyttas från ett snävt ägarintresse till ett bredare intressentperspektiv med förväntningar på socialt ansvarstagande

Ytterst handlar GRC och ramverken kring internstyrning om att proaktivt förhindra oegentligheter som gör att organisationens existens hotas och dess intressenter som ägare och vidare samhället drabbas. Det omgärdas av lagar, regler och koder som tydliggör ansvarsfördelningen mellan ledning och styrelse, och säkrar ägarnas eller uppdragsgivarens intressen. Men det handlar lika mycket om att främja organisationens trovärdighet på marknaden och i samhället, och GRC bör därför ses som ett strategiskt verktyg.

Dessutom har intressentperspektivet med åren breddats från ett snävt fokus på ägarintresse till att inkludera arbetstagare, marknaden och det vidare samhället med krav på socialt ansvarstagande.

Det bygger på ett antagande om att hänsyn till andra intressenter är nödvändigt för att skapa långsiktigt lönsamma företag och hållbara organisationer.

Detta breddade perspektiv märks inte minst i lagkravet att företag, utöver årsredovisningen, även måste göra en årlig hållbarhetsredovisning.

Vi ser ett momentum i skiftet från ett fokus på aktieägarnas avkastning till ett tankesätt som inkluderar avkastning för en vidare sfär av intressenter. När vi ser uttalanden som ’Omdefiniera syftet med företag’ från Business Roundtable i USA och World Economic Forums Davos Manifest 2020 ’för en bättre sorts kapitalism’ vet vi att budskapet gått fram att våra ekonomiska och finansiella system måste förändras för att hantera vår tids hållbarhetsutmaningar.

Linden Edgell – Global Sustainability Director ERM

Välstrukturerade processer för planering, ledning och uppföljning av internkontroll

Inom ramen för internstyrningen har er verksamhet ansvar för att utföra internkontroll med internrevisioner, riskanalys och kontroll av regelefterlevnad. Med Cleerit kan ni planera detta arbete, definiera aktiviteter, koppla dem till strategiska prioriteringar och mål, tilldela resurser, samt få stöd att styra och följa upp era kontrollåtgärder, aktiviteter och projekt.

Ni kan lägga upp planer för aktiviteter som internrevision, utbildning i regelefterlevnad, uppdatering av interna regelverk och policyer mm. Ni tilldelar vem som har ansvar för varje aktivitet, och ger alla i teamet stöd i sitt dagliga arbete med hjälp av aktivitetstavlor och Gantt-scheman där de kan uppdatera status, samt möjlighet att skapa att-göra-listor.

Med överblick över hela verksamheten blir internkontroll mer effektivt

När hela verksamheten använder Cleerit för planering, styrning och uppföljning med förankring i strategiska mål, får ni direkt tillgång i realtid till de underlag ni behöver för att utföra ert arbete med internkontroll.

Det ger den överblick och klarhet som behövs för att följa upp att verksamheten styr resurserna till de strategiska prioriteringar som styrelsen fattat beslut om och respekterar de lagar och regler som finns. Ni kan planera och genomföra internkontroll snabbare och mer precist med en kontinuerlig tillgång till hela verksamhetens handlingsplaner, ekonomiska styrning och resultat.

Riskhanteringen är integrerad

Cleerits integrerade riskhantering med riskregister, analys och åtgärder säkerställer en god riskhantering och regelefterlevnad.

Ni får en samsyn om prioriterade risker och kan agera proaktivt för att undanröja obehagliga överraskningar som kan påverka era strategier och utgöra hinder för att uppnå era mål.

Med Cleerit har ni möjlighet att synliggöra och integrera riskhanteringsarbetet i hela verksamheten.

Ökad transparens och tillförlitliga underlag till styrelsen och dess kommittéer 

En kärna inom ramen för internstyrning är transparens och att förse styrelsen med underlag och rapporter av god kvalitet. Med Cleerit förenklas detta avsevärt då ni har kontinuerlig tillgång till relevanta och nödvändiga data samlade på ett ställe. Ni tar enkelt fram underlag till styrelse och dess kommittéer, och är väl förberedda för rapporteringen till verksamhetens intressenter under året.

Ledningen behöver inte vänta på era rapporter om de har tillgång till Cleerit, de kan enkelt själva logga in och skapa favoritrapporter för att följa upp verksamhetens riskprofil och dess resultat i relation till strategiska prioriteringar. Det stödjer er VD eller GD som med en god överblick och kontroll över hela verksamheten snabbare kan förbereda sig med tillförlitliga underlag inför varje styrelsemöte.   

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med ert arbete med riskhantering, intern styrning & kontroll och regelefterlevnad: