Marknadsplanering & uppföljning

Digital marknadsplanering som gör verklighet av strategierna och levererar resultat

När du har en tydlig marknadsplan med kampanj-, budget- och resursplanering som tar avstamp i era strategier kan alla marknadsförare lägga sin tid, kunskap och engagemang på det som behövs för att leverera kundupplevelser som bidrar till verksamhetens försäljningsframgångar och nöjda kunder.

Med Cleerit digitaliserar du era marknadsplaner och inkluderar aktivitetsplanering, budget och resultatuppföljning med en tydlig förankring i de strategiska målen. Du får:

 • Översikt i realtid över marknadsavdelningens prioriteringar, team, planer, resurser, aktiviteter, målgrupper och resultat i en flexibel lösning anpassad för era specifika behov
 • Tydlig koppling av marknadsplanens mål och aktiviteter till organisationens strategiska plan – och det beslutsstöd du behöver för att nå dina mål
 • Marknadsledningsmodeller som anpassas till din organisations specifika situation och behov – och som kopplar era mål till det dagliga arbetet
 • Definiera och fördela marknads- och resultatmål
 • Styr marknadsprojekt, aktiviteter och go-to-market
 • Hantera och följ upp kampanjer
 • Skapa och följ upp marknadsbudget
 • Mät och analysera resultat med flexibla rapporter och nyckeltal
 • Analysera och förebygg marknadsrisker
 • Förbättra samarbete och kunskapsutbyte
 • Förenkla rapporteringen och säkerställ tillgång till nyckelinformation i realtid

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja ert arbete med marknadsplanering och uppföljning.


Klar överblick i realtid över marknadsplaner, mål, aktiviteter och nyckeltal
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska marknadsmål och prioriteringar
Gantt-scheman för en överblick med tidslinje som visar när dina projekt, aktiviteter och uppgifter ska slutföras
Kanban-kort och aktivitetstavla hjälper er att fördela ansvar, och följa upp status och progress mot mål
Skräddarsydda planeringsvyer anpassade till era behov
Flexibla marknadsplaner och rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline
Anpassade flexibla budget- och prognosprocesser med automatiserad personalplanering; rapporter med drill-down, filter, favoritrapportfunktioner

Mer om marknadsplanering med Cleerit

En marknadsplan är en viktig del av affärsplanen

Marknadsplanen är företagets plan för hur det ska locka fler kunder och behålla de befintliga, både på kort och på lång sikt. Planen beskriver specifikt alla steg för att sälja en produkt eller tjänst.

Marknadsplanen är ett viktig verktyg som hjälper er att förmedla rätt budskap till rätt personer, och omvandla leads till kunder för att skapa tillväxt. Men också att behålla existerande kunder. Forskning visar att det är 5 gånger dyrare för ett företag att övertyga en ny kund än att övertyga en befintlig kund att köpa igen.

En marknadsplan kan vara kort eller lång och sträcka sig över det närmsta året eller längre tid. Arbetet med att utforma en marknadsplan är också användbart i sig då det ofta generar ofta nya tankar, idéer och initiativ som kan föra företaget framåt.

Marknadsplanen tar alltid sin avstamp i marknadsföringsstrategin, som är en riktad insats i syfte att förmedla ett varumärkes budskap, produkt eller tjänst till en specifik publik. Den berömda marknadsföringsgurun Philip Kotler definierade marknadsföringsstrategin som det sätt på vilket marknadsföringsfunktionen organiserar sina aktiviteter för att uppnå lönsam tillväxt i försäljningen på en marknadsmixnivå.

En tydlig marknadsplan hjälper dig att definiera och fördela dina mål, prioritera, fördela resurser och ansvar, utforma och koordinera aktiviteter och kampanjer. Och sist men inte minst, att mäta resultat, effektivitet och måluppfyllelse.

Med Cleerit skapar du enkelt en tydlig och inkluderande marknadsplan som hjälper dig att nå dina mål.

Fokusera på rätt budskap för rätt personer vid rätt tidpunkt.

Russell Glass

God överblick och tillförlitliga beslutsunderlag med en digital och integrerad lösning för marknadsplanering & uppföljning

Med Cleerit kan den centrala marknadsavdelningen hantera planering och samordning i nära samarbete med de lokala marknadsansvariga, för effektivare marknadsplaneringsprocesser i hela organisationen. Ni får en modern lösning som integrerar de funktioner ni behöver för att implementera och följa upp er marknadsstrategi.

Du som har ett övergripande ansvar får en bättre överblick över hela marknadsfunktionens arbete, om ni så befinner er på en ort eller är utspridda i världens alla hörn. En överblick som visar helhet och detaljdjup ger stöd att prioritera och fatta rätt beslut när du ska leda mot era marknadsmål, attrahera kunder och driva försäljningsresultat.

Ni kan enkelt skapa överskådliga och flexibla rapporter som visar hur ni bidrar till organisationens strategiska mål och initiativ som helhet, och era olika affärsområden och funktioner. Det blir enkelt att följa upp hur ni fördelar er budget och vilka resultat ni uppnår.

Från marknadsstrategi och mål till marknadsplan med resursplanering, budget, riskanalys och projektstyrning

Med målen som grund, och med utgångspunkt i era målgrupper, skapar ni enkelt er marknadsplan i Cleerit och får en visuell styrkedja som visar hur strategiska områden som målgrupper, marknadssegment och produktlanseringar, är logiskt kopplade till mål och aktiviteter. Ni kan enkelt följa upp status, progression och måluppfyllelse.

I planeringsarbetet är analys av marknadsrisker också en viktig del för att undvika obehagliga överraskningar. Det handlar om att vara redo för händelser i er omvärld som påverkar era strategiska marknadsmål, allt från konkurrenter, politisk instabilitet och kundernas lojalitet. Registrera era marknadsrisker, analysera påverkan och sannolikhet, förebygg och följ upp med en integrerad riskplan.

En förutsättning för att göra verklighet av strategierna är att fördela resurserna där de gör mest nytta. Därför är en aktivitetsbaserad tids- och budgetplanering samt uppföljning viktiga komponenter i Cleerit. Det går självklart att även göra en traditionell personalbudget med kompletterande kostnader för till exempel annonsering eller marknadsundersökningar.

Ni slipper manuella tidsödande planeringsmallar och kan automatisera era planeringsprocesser för en optimerad resursfördelning, snabbare resultat och högre tillförlitlighet.

Det dagliga arbetet mot gemensamma mål där alla vet vad de ska göra

Som operativ marknadschef får du en tydlig överblick över hur kampanjer och marknadsaktiviteter fortskrider med hjälp av översikter, tidplaner och statusrapporter. Det blir tydligt vad som ska göras, varför, av vem, när och inom vilken tids- och kostnadsram.

Du och ditt team får en digital samarbetsyta där det dagliga arbetet kopplas till både strategiska mål och budget. Till er hjälp har ni funktioner som målkarta, aktivitetsplanering med gantt-scheman och kanban-kort, möjlighet att samarbeta och dela dokument.

Ni ser tydliga sammanhang för hur ert arbete gör verklighet av strategierna, och kan enkelt följa upp alla bidragande aktiviteter. Det ger den klarhet, kontroll och förmåga att agera proaktivt som behövs för att fördela tid och pengar där de gör mest nytta för en snabbare väg till planerat resultat.

Synliggör marknadsfunktionens resultat och bidrag med rapporter och nyckeltal för analys och lärande

Med rapporter och mätetal, statusuppföljning och progression har ni kontinuerlig tillgång till underlag för analys och beslut. Det gör att ni kan vara agila och omprioritera när det behövs. Ni kan definiera nyckeltal och indikatorer, sätta målvärden och jämföra utfall för era kampanjer och aktiviteter.

När väsentlig information som typ av marknadsinsatser, geografiska marknader, resursfördelning, progression och resultat, är samlad i en och samma lösning kan ni ta fram era egna rapporter strukturerade som ni vill och när du vill.

Ni har alltid tillgång till analytiska underlag som ger insikter för fakta- och evidensbaserade beslut. Då kan marknadsteamet koncentrera sig på framtiden, justera sina planer och bli ett lärande team som tar nya steg mot allt högre marknadsmål.

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med era marknadsplaner: