Kommunikationsplanering & uppföljning

Inkluderande kommunikationsplaner som stärker varumärke, anseende och organisationskultur

Styr du dina kommunikationsplaner, kampanjer, PR-aktiviteter, evenemang, planeringsscheman och kostnader med Excel, PowerPoint, möten och e-post? Du önskar en lösning som tar tillvara digitaliseringens möjligheter till effektivare kommunikationsplanering? Då är Cleerit lösningen för dig.

Med Cleerit digitaliserar du dina kommunikationsplaner, och inkluderar löpande aktivitetsplanering, budgetprocesser och resultatuppföljning med en tydlig förankring i de strategiska målen. Du får:

 • Översikt i realtid över din organisations prioriteringar, team, planer, resurser, aktiviteter, målgrupper och resultat i en flexibel inkluderande lösning anpassad för era specifika behov
 • Tydlig koppling av kommunikationsplanens mål och aktiviteter till organisationens strategiska plan – och det beslutsstöd du behöver för att nå dina mål
 • Best practice kommunikationsledningsmodeller som anpassas till din organisations specifika situation och behov – och som kopplar era kommunikationsmål till det dagliga arbetet
 • Definiera och fördela kommunikationsmål för extern- och internkommunikation
 • Styr kommunikationsprojekt, evenemang, mässor, PR, kampanjer och medierelationer
 • Hantera och följ upp kampanjer och kommunikationsmaterial
 • Skapa och följ upp er kommunikationsbudget
 • Mät och analysera resultat med flexibla rapporter och nyckeltal
 • Skapa en kontaktbok med alla kommunikationsansvariga i organisationen
 • Reagera i realtid och förmedla samlade budskap vid krissituationer
 • Förbättra samarbete och kunskapsutbyte
 • Förenkla rapporteringen och säkerställ tillgång till nyckelinformation i realtid

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja ert arbete med kommunikationsplanering och uppföljning.


Klar överblick i realtid över kommunikationsplaner, mål, aktiviteter och nyckeltal
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska kommunikationsmål och prioriteringar
Gantt-scheman för en överblick med tidslinje som visar när dina projekt, aktiviteter och uppgifter ska slutföras
Kanban-kort och aktivitetstavla hjälper er att fördela ansvar, och följa upp status och progress mot mål
Skräddarsydda planeringsvyer anpassade till era behov
Flexibla kommunikationsplaner och rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Screen-budget-SV-1024x743.png
Anpassade flexibla budget- och prognosprocesser med automatiserad personalplanering; rapporter med drill-down, filter, favoritrapportfunktioner


Mer om kommunikationsplanering med Cleerit

En tydlig kommunikationsplan är grunden till ett starkt varumärke

Ett varumärke är inte vad du säger att det är. Det är vad kunderna och mottagaren säger att det är. Och att inte kommunicera är också att kommunicera. Att ha en strukturerad, tydlig och genomtänkt kommunikationsplan är därför en affärskritisk framgångsfaktor.

Precis som en affärsplan fungerar som en färdplan för hur din organisation ska uppnå sina mål, hjälper en strategisk kommunikationsplan dig att styra organisationens kommunikationsinsatser. Den är grunden för dina kommunikationsaktiviteter och ett viktigt verktyg för att säkerställa en framgångsrik kommunikationsstrategi.

Med Cleerit skapar du enkelt en tydlig och inkluderande kommunikationsplan som hjälper dig att nå dina mål. Planen identifierar dina prioriterade kommunikationsmål och målgrupper, i linje med organisationens övergripande mål, och beskriver de förutsättningar och aktiviteter som krävs för att framgångsrikt driva er kommunikationsstrategi och bygga ett starkt varumärke.

Att byta ut papper mot en PC -skärm ändrar inte behovet av en klar och tydlig kommunikation.

Kenneth Roman & Joel Raphaelson – How to Communicate Effectively in Business

God överblick och tillförlitliga beslutsunderlag med en digital och inkluderande lösning för kommunikationsplanering och uppföljning

Med Cleerit kan den centrala kommunikationsavdelningen hantera planering och samordning i nära samarbete med de lokala kommunikatörerna, för effektiviserade kommunikationsprocesser i hela organisationen. Ni får en modern lösning som integrerar de funktioner ni behöver för att implementera och följa upp era kommunikationsplaner.

Du som har ett övergripande ansvar får en bättre överblick över allt som görs i kommunikationsfunktionen. En överblick som både visar helhet och detaljdjup och som ger stöd för att prioritera och fatta rätt beslut när du ska styra mot era interna och externa kommunikationsmål. 

Från kommunikationsstrategi och mål till kommunikationsplan med resursplanering och budgetuppföljning 

Med målen som grund skapar ni enkelt er kommunikationsplan i Cleerit och får en visuell styrkedja som visar hur strategiska områden som varumärke, media och målgrupper, är logiskt kopplade till mål och aktiviteter. Ni kan enkelt följa upp status, progression och måluppfyllelse.

En förutsättning för att göra verklighet av kommunikationsstrategierna är att fördela resurserna där de gör mest nytta. Därför är en aktivitetsbaserad tids- och budgetplanering samt uppföljning viktiga komponenter i Cleerit. På så vis kan ni enkelt planera och följa upp er budget med tydlig koppling till era kommunikationsaktiviteter och projekt. Och ni kan även automatisera budgeteringen av kommunikationsavdelningens lönekostnader.

Ni slipper manuella tidsödande planeringsmallar och kan automatisera era planeringsprocesser för en optimerad resursfördelning, högre tillförlitlighet och snabbare resultat.

Det dagliga arbetet mot gemensamma mål där alla vet vad de ska göra

Som operativt ansvarig för att genomföra det dagliga kommunikationsarbetet får du en tydlig överblick över hur era aktiviteter med kommunikationsenheter, PR, evenemang, krishantering, medierelationer och internkommunikation fortskrider.

Med Cleerits översikter, tidplaner och statusrapporter blir det tydligt vad som ska göras, hur, varför, av vem, när och inom vilken tids- och kostnadsram.

Cleerit fungerar som ert digitala kitt, en plattform för samarbete och samverkan där alla kommunikatörers dagliga insatser och bidrag får en tydlig förankring i verksamhetens strategiska mål och gemensamma budskap. Till er hjälp har ni funktioner som målkarta, aktivitetsplanering med gantt-scheman, aktivitetstavlor, kanban-kort, möjlighet att samarbeta och dela dokument.

Synliggör kommunikationsfunktionens resultat och bidrag med rapporter och nyckeltal för analys och lärande

Med rapporter, nyckeltal, status- och progressionsuppföljning har ni kontinuerlig tillgång till underlag för analys och beslut. Det gör att ni kan vara agila och snabbt omprioritera när det behövs. Ni kan definiera KPI:er och indikatorer, sätta målvärden och jämföra utfall för era kampanjer och aktiviteter.

När väsentlig information som målgrupp, budskap, kommunikationskanal, resursfördelning, progression och resultat, är samlad i en och samma lösning kan du ta fram dina egna beslutsunderlag strukturerade som du vill och när du vill.

Ni kan sammanställa och visa kommunikationsavdelningens bidrag till verksamheten och hur ni styr era resurser för strategisk kommunikation till kunder, investerare, media, allmänhet och internt i organisationen.

Det hjälper er att ta ett fastare ägarskap över kommunikationsstrategin, att arbeta mer proaktivt och kontinuerligt lära med hjälp av faktabaserade analysunderlag. För en kommunikationsplan som levererar maximalt resultat på vägen mot era högre kommunikationsmål.  

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med ert strategiska kommunikationsarbete: