Offentlig Sektor & NGOs

Allt du behöver för att planera och styra din verksamhet - med inkluderande agila ledningsprocesser och tydlig koppling till de effekter ni bidrar med i samhället

Lämna otydliga strategier och osäkra prognoser bakom dig! Med alla dina planer digitaliserade och samverkande i SaaS lösningen Cleerit blir planering enklare, inkluderande och effektiv, och du når dina mål snabbare och smidigare. Du och ditt team får stöd för att driva era resultat, ett steg i taget, varje dag.

Cleerits inkluderande ledningsmodeller integrerar sömlöst styrning av strategi, ESG, mål, aktiviteter, projekt, budget, prognoser, resurser, risker, regelefterlevnad och resultat med

 • digitala, agila och inkluderande processer och arbetssätt
 • tydligt fokus på kund- & intressentvärde
 • kontinuerligt lärande och förbättring

Ladda ner produktblad

Med Cleerit får du:

 • Översikt i realtid över din organisations prioriteringar, team, planer, resurser, risker och resultat i en flexibel lösning anpassad för era specifika behov
 • Tydlig koppling mellan beslutsfattande, aktiviteter, resurser och strategiska mål – och det beslutsstöd du behöver för att nå dina mål
 • Best practice ledningsmodeller & mallar som anpassas till din organisations specifika situation och behov – och som kopplar strategin till det dagliga arbetet

Cleerit är det moderna inkluderande sättet att styra din verksamhet för maximal samhällsnytta

 • Definiera och fördela mål och uppdrag 
 • Omvandla mål till resurssatta handlingsplaner 
 • Samordna och styr aktiviteter & projekt
 • Effektivisera budget- och prognosprocesser
 • Fördela resurser, planera och följa upp tid
 • Mät resultat och nyckeltal, hantera avvikelser
 • Följ upp med kontinuerliga statusuppdateringar och rapporter 
 • Kom förberedda till era uppföljningsmöten  
 • Förenkla rapportering och ge ökat beslutsstöd
 • Analysera och förebygga risker, säkra regelefterlevnad
 • Främja samarbete och kunskapsutbyte

Du får en strukturerad planeringsprocess med fokus på nyttorealisering som hjälper dig att styra och leda din verksamhet mot gemensamma mål, med syftet att realisera och optimera nyttan av era satsningar och genomföra förändringar som genererar de effekter ni planerat att uppnå.

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit hjälper dig att skapa en tillförlitlig, inkluderande och agil planering, styrning, uppföljning och redovisning av din verksamhet – både på kontoret, borta och hemma.

Överblick, klarhet och full kontroll med ett heltäckande planeringsstöd – ta hjälp av Cleerit för att se till att rätt saker blir gjorda på rätt sätt!
Inkluderande och agila styrmodeller för arbete med mål och förväntade resultat ger ökat engagemang med individuellt ansvarstagande
Samla alla era mål och förväntade resultat (OKR) på ett ställe
Kanban-kort och aktivitetstavla hjälper er att följa upp ansvar, status och progress mot mål – och öka er produktivitet genom att göra arbetet synligt
Gantt-scheman med drag-and-drop gör er projektstyrning och aktivitetsplanering mer effektiv och agil
Anpassade flexibla budget- och prognosprocesser med automatiserad personalplanering; rapporter med drill-down, filter, favoritrapportfunktioner
Uppföljning av resursplanering med tillgänglig och utförd tid
Analys av nyckeltal, KPI:er, i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
Bedöm, värdera, analysera, förebygg och följ upp både verksamhetsrisker och projektrisker i riskplaner och matriser anpassade till era behov
Rollbaserade flexibla rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline

Mer om överblick, klarhet och kontroll med Cleerit

Ett mål utan en plan är bara en önskan.

Antoine de Saint-Exupéry 1900-1944 Fransk författare, journalist och pionjärflygare

När varje dag räknas på väg mot dina mål

Cleerit börjar med helhetsbilden och tar dig igenom din arbetsdag. Du får ett digitalt planerings- och beslutsstöd där du sammanför strategiska mål med dagliga aktiviteter och projekt, fördelar och följer upp budget & resurser, hanterar risker och säkrar måluppfyllelse – samtidigt som du kontinuerligt följer upp status, nyckeltal, nytta och effekter.

Med Cleerit får du en klar integrerad arbetsprocess med inbyggd målstyrning, som tar dig hela vägen från målformulering till resultatuppföljning i en agil läroprocess.

Klar integrerad arbetsprocess från målformulering till resultatuppföljning

Cleerit hjälper dig att fokusera på nyckelfrågor för effektiv styrning

 • Vad gör vi? Vad ska vi göra? Vad har vi gjort?
 • Gör vi rätt saker? Gör vi saker på rätt sätt?
 • Är det vi gör i linje med våra uppdrag, våra mål?
 • Hur fördelar vi resurser (pengar/tid/kompetens)?
 • Vem gör vad? När, var, hur?
 • Vilka är handlingsplanernas förväntade / uppnådda resultat?
 • Hur går det? Når vi våra mål? Bör vi justera något?
 • Risker?

En flexibel digital lösning för att alltid göra rätt saker på rätt sätt

För att göra verklighet av era strategier är det viktigt att ha en digital inkluderande lösning som leder er steg för steg att nå era mål. Det gör ni med hjälp av en agil och målfokuserad planering som ni kontinuerligt kan utvärdera med statusuppdateringar som tar tillvara den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen. En digital lösning där alla involverade kan engageras och ta ansvar för sina mål och uppnådda effekter.

Cleerit är en sådan lösning och erbjuder den flexibilitet ni behöver för att arbeta med era planer utifrån era förutsättningar och behov, så att ni får ut det bästa av era resurser på vägen mot högre mål och maximal samhällsnytta.

 • Skaffa överblick, klarhet och kontroll för att kunna prioritera och ta rätt beslut
 • Styr resurserna dit de gör mest nytta och justera snabbt och enkelt vid behov
 • Se till att alla jobbar mot samma mål och vet vad de ska göra, när och varför
 • Ta vara på kunskap och erfarenheter, samarbeta, öka lärandet och förbättra
 • Gör arbetet synligt och tydliggör brådskande frågor för ökad medarbetarproduktivitet
 • Reducera tid för resultatöversyn, projekt-överskridanden & risker, öka prognosernas tillförlitlighet

När ni vill att era strategiska verksamhetsplaner ska bli verklighet, förstås av alla medarbetare, följas av mätbara åtgärder och implementeras av alla – inte bara sitta och damma i statiska presentationer eller kalkylark.

När ni vill ha agila budgetprocesser, tillförlitliga prognoser som återspeglar den operativa verkligheten, flexibla drill-down rapporter, och stöd i realtid för resursallokering och resultatstyrning.

När ni hanterar både löpande aktiviteter och projekt, och behöver planera, styra, samarbeta och följa upp initiativ, uppgifter och milstolpar i ett integrerat verktyg som lätt kan användas av alla berörda medarbetare.

Då är Cleerit lösningen för er.

Ordning och reda med Cleerit

Vi är med dig hela vägen för det handlar också om människor

Vi inspireras av dina utmaningar och av att medverka till effektivare arbetsprocesser i din organisation. Våra erfarna konsulter bistår dig och ditt team med både teknisk och verksamhetsspecifik erfarenhet och kompetens.

Med vårt stöd blir det komplexa enklare och ni kommer snabbt och enkelt igång. Tillsammans ser vi till att du når dina mål, inom den tidsram och budget du satt upp. Vi finns sedan vid din sida och bistår med kontinuerlig kunskapsöverföring och support.

Din och ditt teams framgång är vår framgång!


Mer om nyttorealisering och verksamhetsplanering

Vad är nyttorealisering?

Cleerit ger stöd för arbete med nyttorealisering. Men vad innebär nyttorealisering? Nyttorealisering är en ledningsstrategi som ger stöd för att styra resurser och investeringar till där de gör mest nytta, dvs där den förväntade nyttan, effektmålen, av de verksamhetsförändringar man vill genomföra är högst.

Nyttorealisering som koncept är ett systematiskt arbetssätt för att optimera och säkra hemtagningen av den förväntade nyttan av investeringar inom den offentliga sektorn. En systematisk realisering av nyttor börjar alltid med att specificera (identifiera, kvantifiera och värdera) de förväntade nyttorna för de inblandade intressenterna.

ESV – Från behovsdriven utveckling till nyttorealisering – en översikt

Det innebär en strukturerad planeringsprocess där man specificerar, kvantifierar och värderar de förväntade nyttorna för de inblandade intressenterna. Att arbeta med nyttorealisering handlar om att investeringar ska få avsedd effekt både för den egna verksamheten och för medborgarna. Det är då viktigt med ett synsätt som fokuserar på nyttan (effekten) och inte bara på prestationen.

Nyttorealisering innebär att strukturerat styra och leda i syfte att realisera och optimera nyttan med de satsningar som görs. Det är inte en fristående process, utan syr ihop verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser för att samverka mot de gemensamma målen, realisera de förändringar man föresatt sig och generera de effekter man planerat.

Läs mer i guiden ”Vägledning i Nyttorealisering” (utgiven av Myndigheten för digital förvaltning)

Kan en verksamhetsplan både vara strukturerad och agil?

I dagens snabbrörliga värld är agilitet en förutsättning för långsiktig framgång, men verkligheten är att man måste planera hela tiden för hur man använder organisationens resurser. Vissa är planer är kortsiktiga, andra sträcker sig in i en tänkt framtid. Agila organisationer står inför utmaningen att tillvarata decentraliserade initiativ (nedifrån och upp) och säkerställa att de utförs inom ramen för organisationens strategiska prioriteringar (uppifrån och ned).

Att styra med denna inbyggda motsättning kräver nya processer och rutiner för planering och samordning. Henry Mintzberg definierade strategisk planering som ”ett formaliserat system för kodifiering, utarbetande och operationalisering av de strategier som organisationen redan har”. Men i mötet mellan agila processer och strategisk planering ställs två grundläggande frågor: när vi lägger ihop alla dessa initiativ, bidrar de till vår organisations strategiska mål? Och vad kan vi lära av dessa initiativ för att vår strategiska plan ska bli ännu mer framgångsrik?

Det är agil planering med Cleert. Att sätta ambitiösa mål, definiera tydliga processer för att nå dem, genomföra dessa processer och löpande lära av dem, är en förutsättning för framgång och bör genomsyra hela organisationen i det dagliga arbetet på alla nivåer.

Vikten av att ta tillvara kunskap och erfarenheter, ”Soft Data”

Idag är möjligheten att generera data näst intill obegränsad. Och data blir till Business Intelligence. Men det gör inte nödvändigtvis att vi kan skapa bättre planer för framtiden. Som Henry Mintzberg skriver i boken The rise and fall of strategic planning, mjuk data är också viktigt:

Även om hård data kan informera intellektet, är det till stor del mjuka data som genererar visdom. De kan vara svåra att ”analysera”, men de är oumbärliga för att kunna sammanfatta och dra slutsatser, vilket är nyckeln till att utforma strategier.

Mer än någonsin är det idag kunskap och erfarenhet som är den lärande organisationens viktigaste resurs. Eller som Lawrence ”Larry” Bossidy – fd styrelseordförande på General Electric och CEO på AlliedSignal (senare Honeywell) samt författare av boken Execution: the Discipline of Getting Things Done, sa:

I det långa loppet är det människor vi satsar på, inte strategier.

Med Cleerit omvandlas erfarenhet och kunskap till Soft Data som kan delas. Det möjliggör en optimerad användning av organisationens resurser och minskar slöseri med tid och pengar.

Vi tänker innan vi handlar, och våra handlingar hjälper oss att tänka

Traditionellt tänker man på framtagandet av den strategiska verksamhetsplanen som en sekventiell process, som börjar med en inledande analys och sedan arbetas igenom och formaliseras för att utmynna i eventuell handling. Men strategiutformning som en läroprocess kan också ta motsatta riktning. Vi tänker innan vi handlar, för att känna oss säkra, men våra handlingar får oss också att tänka. Vi prövar oss fram, experimenterar med nya initiativ, och dessa experiment formas gradvis till livskraftiga mönster som blir strategier och verksamhetsplaner.

En framgångsrik strategiutformning sker varje dag, och därför är en framgångsrik verksamhetsplanering en ständigt pågående och iterativ läroprocess. Precis som det dagliga arbetet i Cleerit.

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med strategisk, operativ och finansiell planering: