Aktivitetsplanering, projektstyrning & resursplanering

Skapa agila handlingsplaner, hantera projekt, aktiviteter och uppgifter, synliggör det dagliga arbetet till stöd för de strategiska målen

En klar och delad förståelse för vad som behöver göras, vem som gör vad, varför, när och med vilka resurser

 • Skapa agila handlingsplaner och projektportföljer kopplade till strategiska mål och prioriteringar
 • Visualisera både löpande aktivitetsplanering och projekt i kanban-tavlor, gantt-scheman och listor
 • Kategorisera aktiviteter och projekt för att snabbt hitta den information ni behöver
 • Fördela ansvar och resurser
 • Bestäm när arbetet ska vara klart
 • Synliggör arbete och progress mot mål
 • Lyft fram brådskande frågor för ökad produktivitet
 • Rapportera status och följ upp resultat i realtid
 • Samla och dela alla dokument på ett ställe
 • Arbeta på kontoret, borta eller hemma lika effektivt
 • Förenkla samarbete och kommunikation för ett effektivt genomförande både inom och över funktionsgränser

Med integrerad aktivitetsplanering, projektstyrning och resursplanering är Cleerit både er karta och ert kompass, er organisations GPS som håller er på rätt spår och ser till att ni når era mål genom att definiera, planera och följa upp de aktiviteter ni måste utföra för att uppnå dem – samtidigt som ni kontinuerligt mäter måluppfyllelse och framsteg.


Ta hjälp av Cleerit för att se till att det verkligen blir gjort!

Kanban-kort och aktivitetstavla hjälper er att följa upp status och öka er produktivitet
Gantt-scheman med drag-and-drop gör er projektstyrning och aktivitetsplanering mer effektiv och agil
Anpassa era vyer efter varje behov och öka förståelsen för hur var och en bidrar till de strategiska målen
Se era aktiviteter och projekt i ett meningsfullt sammanhang, med tydlig koppling till mål och nyckeltal

Mer om aktivitetsplanering, projektstyrning och Kanban-tavlor

”Ett mål utan en plan är bara en önskan!”

Det här är ett av våra favoritcitat eftersom det så väl sammanfattar varför Cleerit finns, dvs att vara det stöd som hjälper er att nå era mål.

Strategiska mål kan bara uppfyllas när det finns en tydlig och delad förståelse för vad som behöver göras, vem som gör vad, varför, när och till vilken kostnad. Med andra ord, för att nå de strategiska målen krävs det att nödvändiga åtgärder för att genomföra strategin identifieras, planeras, genomförs, följs upp och justeras vid behov.

Det räcker dock inte med att nödvändiga åtgärder identifieras och planeras, utan ansvaret för dessa åtgärder bör också fördelas. Genom att tydligt fördela ansvar för genomförande kan aktiviteter och framsteg mätas och kontrolleras.

Medarbetarproduktivitet handlar om system, inte om människor

I komplexa organisationer där människor är beroende av varandra är det ofta dessa inbördes beroenden som har störst effekt på personlig produktivitet, skrev Daniel Markovitz Harvard Business Review i januari 2021.

Han poängterade att statistikern och managementkonsulten W. Edwards Deming, i sin bok Out of the Crisis, skrev att 94% av de flesta problem och förbättringsmöjligheter hör hemma på systemnivå, inte individnivå, eftersom systemen ger förutsättningar för människors handlande. Han förklarade att detsamma gäller för produktivitetsförbättringar.

Det mesta av arbetet i en kontorsmiljö är osynligt – det ligger begravt i människors datorer eller deras huvuden. Resultatet blir att det är svårt att veta vad människor arbetar med och om de är överbelastade och inte kan ta på sig fler uppgifter.

Fysiska eller virtuella aktivitetstavlor, där varje uppgift representeras av ett kort som anger vem som hanterar den (och dess status), möjliggör en mer synlig och rättvis fördelning av arbetet.

De eliminerar också både otaliga e-postmeddelanden för att följa upp status och behovet av att ta upp ämnet i möten.

Med aktivitetstavlor genomförs arbetet mycket snabbare och lättare.

En annan viktig förutsättning för medarbetarproduktiviteten är att ni har kommunikationskanaler som gör det enklare att snabbt indikera om det uppstår några problem som är brådskande. Idag har vi ofta så många digitala meddelandeplattformar som vi behöver kontrollera för att säkerställa att inget hamnar mellan stolarna. Det är förödande för produktiviteten konstaterade Daniel Markovitz.

Med Cleerit blir aktivitetsplanering och projektstyrning enkelt och strukturerat

Era aktiviteter och projekt struktureras i planer som gör det enkelt fördela ansvar, mäta och följa upp framsteg och status över tid – samtidigt som ni förbättrar produktiviteten.

Ansvar för aktiviteter, projekt och uppgifter kan enkelt fördelas mellan enheter, individer och över tid, så att alla vet exakt vem som är ansvarig för vad och hur deras dagliga handlingar är kopplade till den övergripande strategin.

Kontinuerliga statusuppdateringar hjälper er att hantera avvikelser och brister, lära och göra nödvändiga justeringar för att uppnå de uppsatta målen.

Era möten och personliga interaktioner blir också mer produktiva då ni kan fokusera på förbättring och lärande snarare än bara informationsutbyte och att försöka förstå siffror, vilket i slutänden både leder till ökad måluppfyllelse och bättre resultat.

Cleerit hjälper er inte bara att nå era mål, ni kommer också att nå dem enklare, snabbare och till en lägre kostnad genom minskad tidsåtgång, lägre ineffektivitet och färre projektöverskridanden.


Läs vidare

Läs vidare om hur budgetering och resursplanering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit