Aktivitetsplanering, projektstyrning

Skapa agila handlingsplaner, hantera projekt, aktiviteter och uppgifter, synliggör det dagliga arbetet till stöd för de strategiska målen

En klar och delad förståelse för vem som gör vad, när och varför

  • Skapa agila handlingsplaner och projektportföljer kopplade till strategiska mål
  • Hantera både löpande aktivitetsplanering och projekt i kanban-tavlor och gantt-scheman
  • Kategorisera aktiviteter och projekt för att snabbt hitta den information ni behöver
  • Fördela ansvar och resurser
  • Synliggör arbete och progress mot mål
  • Lyft fram brådskande frågor till stöd för beslutsfattande
  • Rapportera status och följ upp resultat i realtid
  • Samla och dela alla dokument på ett ställe
  • Förenkla samarbete och kunskapsutbyte

Med integrerad aktivitetsplanering, projektstyrning och resursplanering säkerställer Cleerit att ni håller er på rätt spår och når era mål – snabbt, smidigt och utan obehagliga överraskningar.

Gantt-scheman med favoritfilter gör både projektstyrning och aktivitetsplanering mer effektiv och agil
Kanban-kort och aktivitetstavlor med notifieringar hjälper er att göra arbetet synligt, följa upp status och öka er produktivitet
Anpassa era vyer efter varje behov och öka förståelsen för hur var och en bidrar till de strategiska målen
Se era aktiviteter och projekt i ett meningsfullt sammanhang, med tydlig koppling till mål och nyckeltal
Flexibla planer och rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline

Ta hjälp av Cleerit för att se till att det verkligen blir gjort!


Mer om aktivitetsplanering, projektstyrning och Kanban-tavlor

”Ett mål utan en plan är bara en önskan!”

Strategiska mål kan bara uppfyllas när det finns en tydlig och delad förståelse för vad som behöver göras, vem som gör vad, varför, när och till vilken kostnad. Med andra ord, för att lyckas med er strategi krävs det att ni identifierar, planerar, genomför och följer upp de aktiviteter som säkerställer att er strategi blir verklighet.

Avgörande för att aktiviteterna faktiskt ska bli av är att ansvaret för dessa fördelas. Det är endast genom att tydligt fördela ansvar för genomförande som aktiviteter och framsteg kan mätas och kontrolleras.

Med Cleerits aktivitetsplanering vet ni hela tiden vem som gör vad, när, varför, och hur det går.

Medarbetarproduktivitet handlar om system, inte om människor

I komplexa organisationer där människor är beroende av varandra är det ofta dessa inbördes beroenden som har störst effekt på personlig produktivitet, skrev Daniel Markovitz i Harvard Business Review i januari 2021.

Där refererar han också till statistikern och managementkonsulten Edward Deming som, i sin bok Out of the Crisis (1982), hävdade att 94% av alla problem och förbättringsmöjligheter hör hemma på systemnivå och inte på individnivå. Orsaken är att det är systemet som ger förutsättningarna för människors handlande och följaktligen produktivitetsförbättringar.

Ytterligare en komplexitet är att det mesta av arbetet i en kontorsmiljö är osynligt och ligger begravt i människors datorer eller i deras huvuden. Det gör det svårt att veta vad de arbetar med, om de är överbelastade och inte kan ta på sig fler uppgifter. Lösningen ligger enligt Markovitz i att använda aktivitetstavlor, kanban-tavlor, där aktiviteter och uppgifter synliggörs med kort.

För att göra arbetet med aktiviteter och uppgifter effektivare, snabbare och lättare, både från ett ledningsperspektiv och i medarbetarnas vardag, är kanban-metoden integrerad i Cleerit. Med dynamiska aktivitetstavlor där varje aktivitet och uppgift får ett kort som visar vem som är ansvarig, vad som ska göras, när det ska göras och i vilken fas aktiviteten befinner sig, blir arbetet mer synligt och möjliggör en mer rättvis fördelning.

Aktivitetstavlor gör också att ni slipper kommunicera med e-post och i möten för att följa upp status, hantera eventuella problem och flaskhalsar, och säkerställa att inget hamnar mellan stolarna. Med Cleerit får ni en gemensam kommunikationskanal som gör det enklare att snabbt meddela om det uppstår problem eller brådskande frågor, vilket är viktigt för produktiviteten.

Med Cleerit blir aktivitetsplanering och projektstyrning enkelt och strukturerat

Era aktiviteter och projekt struktureras i planer som gör det enkelt att följa upp framsteg och status över tid – samtidigt som ni förbättrar produktiviteten.

Ansvar för aktiviteter, projekt och uppgifter kan enkelt fördelas mellan enheter, individer och över tid, så att alla vet exakt vem som är ansvarig för vad och hur det dagliga arbetet är kopplat till den övergripande strategin.

Kontinuerliga statusuppdateringar hjälper er att hantera avvikelser och brister, lära och göra nödvändiga justeringar för att uppnå de uppsatta målen.

Era möten och personliga interaktioner blir också mer produktiva då ni kan fokusera på förbättring snarare än på informationsutbyte och att försöka förstå siffror, vilket leder till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat.

Cleerit hjälper er inte bara att nå era mål, ni kommer också att nå dem enklare, snabbare och till en lägre kostnad genom minskad tidsåtgång, högre effektivitet och färre projektöverskridanden.


Läs vidare

Läs vidare om hur budgetering och resursplanering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit