IT, IS, IM, ITSM, ITIL4, COBIT & agila leveransmodeller

Effektiv ledning av IT-avdelningens arbete, leveranser, tjänster och projekt - med agila och inkluderande arbetssätt, samt ett tydligt fokus på kundvärde och kontinuerlig förbättring

Är du IT-direktör, IT-chef, CIO, CTO eller del av ett IT team? Är du involverad i Enterprise governance of information and technology (EGIT)? Letar du efter en användarvänlig, komplett, flexibel och inkluderande lösning för agila leveransmodeller och ledning av IT-avdelningens arbete, leveranser, tjänster och projekt, kompatibelt med COBIT och ITIL 4? Då har du kommit rätt.

Med Cleerit får du en översikt i realtid över mål, prioriteringar, team, aktiviteter, leveranser, budget och resultat – och det agila IT-ledningsstöd du behöver för att nå dina mål. Ett steg i taget, varje dag.

Cleerit kopplar IT-styrning till affärsnytta och maximerar dina resultat  

 • Ökad närhet till kunder, kravställare, beställare & leverantörer för snabba och effektiva IT-leveranser 
 • Tydlig koppling av beslutsfattande och leveranser till strategiska mål och affärsprioriteringar
 • Komplett best practice lösning som anpassas till din IT-organisations specifika situation och behov

För att förvandla riktigt intressanta idéer och nya teknologier till ett företag som kan fortsätta att förnya sig i åratal krävs mycket disciplin.

Steve Jobs

Det finns många ramverk, modeller och processer för att hantera en organisations IT-verksamhet. De kombineras på olika sätt för att möta varje organisations unika situation. Med alla dessa komponenter och processer kan det lätt bli svårt att hålla ihop helheten. Istället för att hålla ihop och hantera helheten med Excel, Word och PowerPoint-presentationer finns nu Cleerit.

Med Cleerit får du ett inkluderande och lättanvänt ledningssystem som hjälper dig att hålla ihop helheten, från strategiutveckling via strategiexekvering till uppföljning.

Du kan börja där ni är idag och skapa en integrerad och samverkande modell för ledning av IT-avdelningens arbete, tjänster, leveranser och projekt, kopplad till organisationens strategiska mål och prioriteringar. För att nå era mål, ett steg i taget, varje dag.

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja ert IT/ITSM-arbete.


Klar överblick i realtid över IT-strategier, mål, behov, leveranser, aktiviteter och nyckeltal
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska IT-mål och prioriteringar
Gantt-scheman och aktivitetstavlor för effektiv uppföljning av ansvar, status och progress mot IT-mål
Analysera, följ upp och förebygg risker
Lättanvända funktioner för aktivitetsbaserad budgetering och flexibla IT-rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline

Mer om ITSL, COBIT, ITIL 4 & agila leveransmodeller

Vad är ITSL, ITIL 4, DevOps, SAFe och COBIT? 

ITSM, för Information Technology Service Management (IT-tjänstehantering), fokuserar på att definiera, hantera och leverera IT-tjänster för att stödja affärsmål och kundbehov. Det handlar med andra ord om de aktiviteter som utförs av en organisation för att utforma, bygga, leverera, driva och kontrollera IT-tjänster som erbjuds kunder. ITSM kännetecknas av en processinställning till förvaltning med fokus på kundbehov och IT-tjänster för kunder snarare än IT-system, och betonar kontinuerlig förbättring.

ITIL 4 (för Information Technology Infrastructure Library) är ett ramverk av bästa praxis för att säkra en effektiv och kundorienterad hantering av IT-tjänster som först definierades i mitten av 1980-talet av handelskammaren i Storbritannien.

Målet med ramverket ITIL för effektiv och kundorienterad hantering av IT-tjänster är att främja

 • en konstruktiv och inkluderande relation mellan IT-leverantör och IT-kund
 • IT-tjänster som möter kundens krav, inklusive stabil leverans och framgångsrik förändring över tid.
 • ständig förbättring av IT-tjänster, -processer och resursoptimering över tid.

Läs mer om ITIL 4 här

En av de vanligaste vägarna för en organisation att uppnå kraven i ISO/IEC 20000 – en standard för hantering av IT-drift & tjänster – är att anta ITIL:s bästa praxis.

ITSM och ITIL utesluter inte varandra, de kompletterar varandra.

DevOps är en uppsättning arbetsprocesser, metoder och verktyg, till stöd för utveckling, driftsättning och underhåll av en programvara. Dev = ”development” – mjukvaruutveckling, Ops = ”operations” – drift. DevOps hjälper till att korta ned utvecklingscykler och gör att utvecklare kan automatisera operativa uppgifter och incidenthantering.

SAFe (för Scaled Agile Framework) är ett ramverk för agila arbetssätt och värderingar med målsättningen att skapa samverkan mellan flera agila team och på så sätt ge större, komplexa organisationer möjlighet att dra nytta av agil systemutveckling i större skala. SAFe har utvecklats för tre primära kunskapsgrupper: agil mjukvaruutveckling, lean produktutveckling och systemtänkande.

SAFe ger vägledning för alla nivåer i organisationen som är aktivt engagerade i mjukvaruutveckling: Team, Program, Large Solution och Portfolio som ska resultera i större anpassning och synlighet över hela organisationen. Tillsammans med storskalig Scrum (LeSS) och disciplinerad agil leverans (DAD), är SAFe ett av ett växande antal ramverk som försöker ta itu med problemen som uppstår när flera team är involverade i utvecklingsprocessen.

ITSM, ITIL, DevOps och SAFe utesluter inte varandra; varje tillvägagångssätt har sina egna mål och funktioner.

Till skillnad från SAFe, är ITIL är inte beskrivande, vilket betyder att ramverket inte ger svar på HUR saker ska göras, utan VAD som bör göras för att säkra framgång. SAFe är mycket föreskrivande och beskriver detaljerat både vad som behöver göras och hur (inkluderar också en dedikerad implementeringsfärdplan). Både SAFe och ITIL har sina egna värden, även om de flesta av dem överlappar varandra.

COBIT är ett ramverk för EGIT (Enterprise governance of information and technology), dvs styrning och förvaltning av information & teknologi, riktat till hela organisationen. Enterprise I&T innebär med andra ord all teknik och informationsbehandling som organisationen förfogar över för att uppnå sina mål, oavsett var detta sker i organisationen.

Ramverket ”COBIT® 2019 Framework: Governance and Management Objectives” har utformats av SACA® (isaca.org), en global förening som hjälper individer och företag att ”uppnå teknikens positiva potential”.

COBIT-ramverket separerar begreppen styrning och ledning. Dessa två begrepp omfattar olika aktiviteter, kräver olika organisationsstrukturer och tjänar olika syften.

Styrning säkerställer att:

 • Intressenternas behov, villkor och alternativ utvärderas för att fastställa balanserade, överenskomna mål för organisationen och dess verksamhet
 • Riktningen bestäms genom prioritering och beslutsfattande.
 • Resultat och regelefterlevnad följs upp och utvärderas mot överenskommen riktning och beslutade mål.

I de flesta fall är styrning styrelsens ansvar, under ledning av ordföranden. Särskilt ledningsansvar kan delegeras till särskilda organisationsstrukturer på lämplig nivå, särskilt i större mer komplexa organisationer.

Ledningen planerar, utvecklar, driver och följer upp aktiviteter, i linje med den riktning som fastställts av styrorganet, i syfte att uppnå organisationens mål.

I de flesta organisationer är detta den verkställande ledningen ansvar under ledning av verkställande direktör (VD) eller generaldirektör (GD).

COBIT® 2019 omfattar 40 styr- och ledningsmål, organiserade i fem områden uppdelat på styrning och ledning.

Styrning

Utvärdera, styr och följ upp (EDM)

 • EDM01—Ramverk för styrning och underhåll
 • EDM02—Värdeleverans
 • EDM03— Riskoptimering
 • EDM04—Resursoptimering
 • EDM05—Intressentengagemang

Ledning

 • Alignera, planera och organisera (APO) – omfattar den övergripande I&T organisationen, strategin och dess stödjande aktiviteter
 • Utveckla, förvärva och implementera (BAI) – omfattar definition, förvärv och implementering av I&T-lösningar och dess integration i affärsprocesserna.
 • Leverera, ge service och support (DSS) – omfattar operativ leverans och support av I&T-tjänster, inklusive säkerhet
 • Övervaka, utvärdera och bedöma (MEA) – omfattar resultatutvärdering och bedömning i relation till interna I&T-resultatmål, mål för intern kontroll samt externa krav.

COBIT omfattar inte eller föreskriver IT-relaterade beslut. Ramverket används inte för att avgöra vilken IT-strategi som är bäst, hur den bästa IT-arkitekturen ska se ut, eller hur mycket IT kan eller bör kosta. Snarare definierar COBIT komponenter som beskriver vilka beslut som bör fattas, samt hur och av vem besluten ska fattas.

SAFe, COBIT och ITIL kan användas var för sig, men tillsammans skapar de synergier som ökar det totala värdet för organisationen.

Parallellt med dessa internationella ramverk finns privatägda modeller såsom till exempel pm³ och PPS.

pm³ ägs av det svenska företaget På AB och är en förvaltnings- och portföljstyrningsmodell för hantering av enskilda förvaltningsuppdrag samt en organisations löpande objekt- eller förvaltningsstyrning.

PPS , Praktisk Projektstyrning, är en relativt komplex projektmodell som är framtagen av det svensk-finska företaget Tieto (numera TietoEvery). Modellen fokuserar på Vad som ska göras, Hur det ska genomföras och Vem som är ansvarig, och lägger även fokus på att uppnå projektmål, effektmål och strategiska mål. PPS uppnår detta genom att erbjuda stöd bland annat i form av dokumentmallar, beskrivning av faser, arbetsområden och beslutspunkter och checklistor.

Mer generella metoder för styrning samexisterar också med dessa mer specifika IT-ramverk. T ex Projektportföljhantering (PPM för Project Portfolio Management) för centraliserad hanteringen av processer, metoder och teknologier som används av projektledare och projektledningskontor (PMO för Project Management Office) för att analysera och kollektivt hantera tid, resurser, kompetens och budget för pågående och föreslagna projekt.

Med Cleerit behöver ni inte välja mellan ramverk och metoder, ni kan börja där ni är idag och skapa en integrerad och samverkande modell för ledning av IT-avdelningens arbete, tjänster, leveranser och projekt, kopplad till organisationens strategiska mål och prioriteringar. För att nå era mål, ett steg i taget, varje dag.

Innovation handlar inte om pengar. Det handlar om de människorna du har, hur du leds och hur mycket du förstår det.

Steve Jobs

Vad säger IIA Sweden och ISACA Sweden om revision av styrning av verksamhetens IT?

Många verksamheter är idag beroende av en väl fungerande IT-miljö och i takt med att beroendet av IT blir allt mer påtagligt är det nödvändigt att resursslöseri och brister hanteras skyndsamt för att inte äventyra verksamheten.

Styrelse och ledning ansvarar för att dessa resurser används kostnadseffektivt och att de bidrar till att verksamheten når uppsatta mål. Brister i IT-kontroller kan ha stor påverkan på en organisations finansiella situation och anseende.

I detta sammanhang har revisorer en viktig roll att spela genom att förse styrelsen och ledningen med relevant information om hur väl den interna styrningen och kontrollen över IT-miljön fungerar. Internrevisorn har till uppgift att rapportera utfallet av sin revision till ledning och styrelse.

Nyckelkontroller för granskningsområde Strategi och styrning av IT-verksamheten:

 • Det ska finnas en tydlig koppling mellan IT-strategi och verksamhetsstrategi.
 • Riskanalys ska genomföras för att identifiera och därefter hantera de mest väsentliga riskerna. Genom nyckelkontroller ska IT-investeringar utvärderas och formellt beslutas för att ge värde till organisationen och främja effektiv användning av IT-resurser.
 • Utfallet av IT-verksamheten ska definieras samt mätas och rapporteras på ett ändamålsenligt sätt
 • Ledningen ska vara involverad i IT-styrningen.
 • Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning och kommunikation mellan verksamheten och IT-avdelningen, samt inom IT-avdelningen.

Standarder och referensmaterial: COBIT 2019, Auditing IT Governance (IIA GTAG), IT Essentials for the Internal Auditors (IIA GTAG), ISO 38500 Governance of IT for the organization, SAFe (Scaled Agile Framework)

Läs mer i dokumentet ”2022 Revision av verksamhetens IT – Stöd för revisorer vid granskning av IT-styrning och IT-system”

Styrning och ledning av IT-verksamhet med Cleerit gör att organisationen effektivt kan koppla IT-strategi till den övergripande strategin och snabbt åtgärda resursslöseri, brister och risker.

Varför är det bästa praxis enligt ITIL att vara inkluderande och samskapa? 

Organisationer där den kravställande verksamheten överlåter åt IT-avdelningen att ta enskilt ansvar för organisationens IT-lösningar tenderar att dra på sig omfattande teknisk skuld. Denna skuld är kostsam och komplex att åtgärda. En hög teknisk skuld innebär att verksamhetens flexibilitet, förmåga och konkurrenskraft hämmas.

När nya förutsättningar och behov uppstår kan de inte omhändertas så snabbt som verksamheten skulle önska. IT-avdelningen kan vara upptagen med att bringa ordning i svaga och/eller komplexa miljöer. Den tekniska skulden måste hanteras först innan nya funktioner kan levereras i existerande eller nya tjänster. Tekniken blir då ett hinder för det som ska realiseras.

Med samskapande av värde menar IT Service Management enligt ITIL att verksamhet och IT måste ta ett gemensamt ansvar för både affärs- och IT-resultat. Det förtydligas genom koncepten tjänsters Verksamhetsnytta (Outcome), Leverans (Output) och Aktiviteter, där nyttan fokuserar på verksamhetens behov och leverans på IT-avdelningens arbete med att tillgodose de behoven.

Samskapande med Cleerit gör att organisationen i högre grad kan uppfylla kundkrav. Teknisk skuld minimeras och ökad flexibilitet leder till förbättrade affärsresultat. 

IT Service Management enligt ITIL 4 med Cleerit   

Med Cleerit arbetar ni strukturerat och med inkluderande arbetsmetoder
Cleerit – ett ledningssystem för leverans av värde genom IT-tjänster & produkter

Effektiv IT-tjänstehantering handlar om mer än att hantera teknik. Det inkluderar även olika delar av organisationen och personalen, organisationens förhållande till tjänsteleverantörer och samarbetspartners samt de olika processerna och teknikerna som används inom organisationen. Dessa viktiga delar definieras som tjänstehanteringens fyra dimensioner i ramverket ITIL 4 och i Cleerit.

Organisationer och människor
Omfattar de individer, roller, kunskaper, kompetenser och förmågor som är involverade i tillhandahållandet av IT-tjänster. Kan också inkludera kunder, tjänsteleverantörer, leverantörsanställda och andra intressenter i servicerelationen. Ledarskap, kommunikation och en kultur som uppmuntrar till samarbete och som hjälper individer att förstå deras bidrag till att skapa värde för kunder och intressenter omfattas också av detta perspektiv. Med Cleerits inkluderande arbetsprocesser involverar ni lätt alla intressenter i servicerelationen.

Information och teknik
Omfattar de teknologier som stödjer tjänstehantering, arbetsflödeshanteringssystem, innovationer, kunskapsbaser, analytiska verktyg och kommunikationssystem, samt den information som skapas, lagras, hanteras och används av organisationen vid leverans av IT-tjänster.

Partners och leverantörer
Omfattar organisationens relationer, kontrakt och avtal med andra organisationer som är involverade i design, leverans och support av IT-tjänster. Med Cleerits inkluderande arbetsprocesser kommer ni närmare era partners och leverantörer och kan erbjuda snabbare och mer kvalitativa IT-leveranser.

Värdeströmmar och processer
Definierar de aktiviteter, arbetsflöden, kontroller och processer som samverkar för att tillhandahålla IT-tjänster i syfte att uppnå överenskomna mål. Med Cleerits inkluderande och sömlöst integrerade ledningsmodell, samverkar alla dessa komponenter och säkerställer måluppfyllelse.

Externa faktorer
Tjänsteleverantörer arbetar inte isolerade; de påverkas av externa faktorer som kan påverka hur dimensionerna fungerar. Dessa inkluderar politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, juridiska och miljöfaktorer (PESTLE). Dessa externa faktorer begränsar eller påverkar hur organisationer arbetar med de fyra dimensionerna av tjänstehantering. Genom att koppla IT-avdelningens strategiska plan till organisationens övergripande strategier och ESG-mål i Cleerit, kan ni tillvarata nya möjligheter samtidigt som ni minskar ni risken för oväntade hot i omvärlden.

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med ert strategiska IT-arbete: