Budget, prognos, resursplanering

Planera budget integrerat med ert ekonomisystem, säkra prognoserna, automatisera personalplaneringen, fördela resurserna och följ upp tidsåtgång

Flexibel agil finansiell planering & uppföljning, resursallokering och personalplanering tillgängligt för dem som behöver det i realtid

 • Effektivisera och digitalisera era budget- och prognosprocesser
 • Styr resurserna dit de gör mest nytta och justera snabbt och enkelt vid behov
 • Fördela resurser mellan enheter, initiativ, aktiviteter och projekt kopplat till strategiska mål
 • Generera en automatisk personalbudget
 • Skapa tillförlitliga prognoser som återspeglar den operativa verkligheten
 • Koppla intäkter, utgifter och investeringar till olika dimensioner, aktiviteter och projekt för att snabbt få en detaljerad förståelse för verksamheten
 • Planera medarbetartid och följ upp tid som behövs för olika aktiviteter och projekt
 • Skapa flexibla rapporter uppdaterade i realtid anpassade till era specifika behov
 • Stärk era medarbetares förståelse för hur deras dagliga val påverkar ekonomiska resultat
 • Skaffa överblick, klarhet och kontroll för att kunna prioritera och ta rätt beslut
 • Arbeta på kontoret, borta eller hemma lika effektivt
 • Förenkla samarbete och kommunikation både inom och över funktionsgränser

Med Cleerit får ni nyckelfärdiga, säkra och flexibla funktioner som är lätta att använda för budget- och prognosprocesser, personalplanering, rapportering och resultatstyrning – anpassade till era specifika behov och kopplade till både operativ verksamhet och strategiska mål.


Sluta med manuellt arbete, bli tillförlitlig och agil med Cleerit!

Anpassade flexibla processer och rapporter med drill-down, filter och favoritrapportfunktioner
Automatiserad personalplanering
Uppföljning av planerad och utförd tid
Tidsplanering och resursfördelning
Rapportgenerator för flexibla rapporter anpassade till era behov i realtid

Mer om budget, prognoser och resursplanering

En agil resursallokering ökar resultaten med i genomsnitt 30%

Prioritering, resursallokering och bemanning är avgörande för att säkerställa att strategiska mål och planer genomförs i tid, utvecklas i önskad riktning, med önskat resultat och inom givna budgetramar. 

Men resursallokering är inte ett engångsbeslut utan kräver kontinuerlig justering.

Enligt en studie av McKinsey uppnådde organisationer som aktivt omfördelade medel mellan enheter ett genomsnittligt resultat som var 30% högre än den genomsnittliga avkastningen för organisationer som var långsamma att flytta medel.

Men färre än en tredjedel av cheferna ansåg att deras organisationer omfördelade medel tillräckligt snabbt för att vara effektiva!

Hanterar ni fortfarande budget- och prognosprocesser med manuella Excel-mallar?

Trots de växande kraven på en agil resursallokering är Excel fortfarande idag den vanligaste lösningen för budget- och prognosarbete, eftersom de flesta ekonomiska planeringssystem inte är kopplade till den operativa verksamheten och inte kan användas av alla chefer och medarbetare.

Excel är ett kraftfullt verktyg, men processerna är ofta manuella och tidskrävande. Det är lätt hänt att man gör beräkningsfel och det är inte lätt att samarbeta. Det är dessutom svårt, för att inte säga omöjligt, att få till en konsolidering och översikt i realtid. Hur budgeten är kopplad till strategiska och operativa mål är inte heller så enkelt att få klarhet i. Budgetprocesser i excel är ofta långsammare och mindre kvalitativa, och beslutsstödet mindre relevant än det behöver vara.

Med Cleerit säkerställer ni agilitet och tillförlitliga prognoser som återspeglar den operativa verkligheten

Cleerit ger en tydlig inblick i hur och vad resurserna används till och därmed hur de bidrar till att uppnå de definierade målen. Både chefer och medarbetare får en bättre förståelse för sin egen roll i den dagliga verksamheten och i den övergripande strategin.

Ni kan även planera medarbetartid och beläggning, samt följa upp den tid som behövs för olika aktiviteter och projekt. Det ger er en komplett överblick över era resurser.

Ni stärker era medarbetares förståelse för hur deras dagliga val påverkar både ekonomiska resultat och måluppfyllelse, och hjälper dem att enkelt justera resursfördelningen vid behov.

Era prognoser blir mer tillförlitliga eftersom de återspeglar den operativa verkligheten. De kopplas till strategierna vilket också skapar relevans.

Resultatet blir ett integrerat och tillförlitligt beslutsstöd för ökad agilitet och förbättrade resultat.

Med Cleerit arbetar finansiella controllers hand i hand med operativa chefer

Cleerit ger stöd för en aktivitetsbaserad budgetering som resulterar i tillförlitliga budgetar och prognoser förankrade i den operativa verksamheten.

Ni skapar en arbetsmiljö där finansiella controllers arbetar hand i hand med operativa chefer för att fördela resurser där de gör mest nytta. Var och en ger varandra en djupgående förståelse för hur verksamhet och processer genererar resultat, i samma lösning!


Läs vidare

Läs vidare om hur nyckeltal och KPI:er kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit