Riskhantering och regelefterlevnad

Identifiera, analysera, kontrollera & reducera risker, säkerställ regelefterlevnad, minimera effekterna av oförutsedda händelser och hinder

Var förberedda när oönskade situationer uppstår

 • Synliggör och hantera risker som kan hindra er ifrån att nå era mål
 • Åtgärda risker som kan hindra er ifrån att genomföra verksamheten effektivt eller enligt gällande regler
 • Hantera verksamhetsövergripande & ESG risker, regelefterlevnad och projektrisker i samma lösning
 • Visualisera risker i matriser och styrmodeller anpassade till era behov
 • Bedöm och värdera risker och följ upp utveckling över tid
 • Fördela ansvar och skapa åtgärdsplaner för att minimera riskernas negativa konsekvenser
 • Arbeta proaktivt med omvärldsanalys och de beslut som kan påverka er organisation
 • Förenkla samarbete och kunskapsutbyte

Med Cleerit är riskhantering inte längre tidskrävande eller komplicerat. Ni tryggar er verksamhet och säkrar både kvalitetsförbättringsarbetet och regelefterlevnad.

Bedöm, värdera, analysera och följ upp risker i riskmatriser anpassade för era behov
Koppla risker till mål, områden, projekt… och till riskreducerande kontrollåtgärder, följ upp status
Fördela ansvar och skapa åtgärdsplaner för att minimera riskernas negativa konsekvens

Var inte oförberedd på svårigheter, förebygg dem med Cleerit!


Mer om riskhantering, regelefterlevnad och intern styrning & kontroll

Varför är en god riskhantering viktig för min organisation?

Risker och oförutsedda händelser kan förorsaka skada, oönskade situationer eller annan negativ inverkan som hindrar er från att uppnå era mål eller på andra sätt påverkar verksamheten negativt. Därför är metoder för riskanalys och riskhantering viktiga för att kunna förebygga risker innan de inträffar eller mildra dess konsekvenser om de inträffar.

En god riskhantering gör det med andra ord enklare att nå era mål och hålla kostnaderna nere.

Med hjälp av en väl genomtänkt riskanalys får organisationen en samlad bild av verksamhetens viktigaste sårbarheter och utmaningar, och blir förberedd på situationer som kan uppstå. Det kan vara alltifrån problem som kan störa driften till att ha koll på omvärldsförändringar och den politiska agendan för att förutse politiska beslut som kan påverka verksamheten.

En effektiv riskhantering tryggar därmed den egna verksamheten, säkrar kvalitetsförbättringsarbetet, och har en positiv inverkan på organisationens goodwill och miljöprofil. I samverkan med andra aktörer skapar riskhantering också förebyggande åtgärder som behövs för att åstadkomma och vidmakthålla ett säkert och hållbart samhälle.

Men det är inte ovanligt att riskanalyser uppfattas som svårt och tidskrävande, och därför inte får den prioritet de borde ha, vilket leder till att många lider av oväntade negativa överraskningar i onödan. En orsak kan vara avsaknad av ett strukturerat och inkluderande stöd för arbetet med riskanalys och hantering.

När ni arbetar med Cleerits inkluderande ledningsmodeller är arbetet med riskanalys och hantering lätt och transparent, tack vare en genomtänkt och inkluderande struktur som ger bättre överblick över identifierade risker, deras riskgrad och åtgärdsplaner.

Med Cleerit kommer riskhantering inte längre att vara tidskrävande och komplicerat. Ni både tryggar er verksamhet och säkrar kvalitetsförbättringsarbetet och regelefterlevnad.

Cleerit stödjer riskanalysarbetets 4 steg

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, förstå dess orsaker och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser.

Riskanalysen är en process som kan delas in i fyra steg: undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera:

 1. Undersök – Börja med att samla in information och identifiera potentiella risker.
 2. Riskbedöm – Värdera de identifierade riskerna utifrån hur allvarliga de är och bestäm hur ni vill hantera dem.
 3. Åtgärda – Utforma åtgärdsförslag och utvärdera vilken effekt åtgärderna skulle kunna ha samt vilka resurser som skulle krävas. Skapa sedan en handlingsplan och genomför de planerade åtgärderna.
 4. Kontrollera – Säkerställ att åtgärder har vidtagits och utvärdera om dessa givit önskad effekt.
Identifiera risker och värdera dem utifrån hur allvarliga de är

Identifiering av risker (eller skadehändelser) är ett av de viktigaste momenten vid genomförande av en riskanalys eftersom man då definierar analysens innehåll. Risker som inte är identifierade blir inte heller analyserade, vilket i sin tur leder till att de undervärderas och att behovet av säkerhetshöjande åtgärder underskattas. Viktiga säkerhetsåtgärder kan till och med helt förbises.

När riskerna är identifierade är nästa steg att värdera riskerna utifrån vilken konsekvens de skulle får för er verksamhet om de inträffade. Frågor ni kan besvara är:

 • Vad skulle dessa händelser betyda för vår organisation och verksamhet?
 • Vilka resurser, tillgångar, goodwill skulle vi förlora vid en sådan händelse?

Gör sedan en uppskattning av hur stor sannolikheten är att riskerna kommer inträffa. Med Cleerits inbyggda konsekvens- och sannolikhetsbedömning får ni en uträkning av riskens riskgrad. Ju högre riskgrad, desto viktigare är det att risken åtgärdas.

Sist men inte minst, skapa en handlingsplan för att reducera riskerna

Nästa steg i ett strukturerat riskarbete är att ta fram en handlingsplan med konkreta och resurssatta aktiviteter (kontrollåtgärder) för att hantera de risker ni har identifierat, och då särskilt risker som har högt riskvärde.

I den strukturerade planen, som ni skapar i Cleerit, ser ni tydligt de identifierade riskerna och deras riskgrad samt de konkreta åtgärderna som ni planerar att genomföra för att hantera riskerna.

Med hjälp av riskgraden kan ni se vilka risker ni bör prioritera och försöka förhindra dem så långt det går, eller allra helst eliminera dem helt. Om det inte går att helt förhindra risken kan ni fundera över, och synliggöra, hur ni kan minska effekten om den ändå inträffar.

Planen med riskreducerande kontrollåtgärder kan med fördel även innehålla förebyggande åtgärder som minimerar risken för att högrisksituationer uppstår. Målet är att eliminera risker, minska sannolikheten för att en riskhändelse uppstår samt minska riskernas inverkan på verksamhetens slutliga mål.

Det är också viktigt att förstå vilken typ av resurser som krävs för att åtgärda de risker som identifieras.

Även risker som accepteras och övervakas bör finnas med i er handlingsplan. Innan ni bestämmer er för att acceptera en risk, dvs att inte vidta någon vidare åtgärd, är det viktigt att analysera konsekvenserna av det beslutet. Även om det inte alltid går att göra något för att förhindra en risk kan man förbereda sig med hjälp av en beredskapsplan som förenklar hanteringen av de negativa konsekvenserna.

När åtgärderna har identifierats bör ansvaret för dessa fördelas. Det är viktigt att det finns en tydlig och delad förståelse för vad som behöver göras och varför, samt vem som gör vad, när, var, hur och till vilken kostnad.

Därefter bör åtgärderna planeras, genomföras, följas upp och justeras vid behov i en strukturerad handlingsplan. Med aktivitetsplaneringsfunktionerna i Cleerit utför ni detta arbete lätt och effektivt.


Läs vidare

Läs vidare om Intern Styrning & Kontroll, Riskhantering, Regelefterlevnad, GRC i Cleerit.

Läs vidare om hur en effektiv och relevant rapportering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit