Riskhantering, regelefterlevnad, intern styrning & kontroll

Identifiera, analysera, kontrollera & reducera risker, säkerställ regelefterlevnad, minimera effekterna av oförutsedda händelser och hinder

Riskanalyser gör att ni är förberedda när oönskade situationer uppstår!

 • Synliggör och hantera risker som kan hindra er ifrån att nå era mål
 • Åtgärda risker som kan hindra er ifrån att genomföra verksamheten effektivt eller enligt gällande regler
 • Hantera verksamhetsövergripande risker, regelefterlevnad och projektrisker i samma lösning
 • Visualisera risker i matriser och styrmodeller anpassade till era behov
 • Bedöm och värdera risker och följ upp utveckling över tid
 • Fördela ansvar och skapa åtgärdsplaner för att minimera riskernas negativa konsekvenser
 • Bekanta er med omvärlden och de beslut som kan påverka er organisation
 • Hantera risker på kontoret, borta eller hemma lika effektivt
 • Förenkla samarbete och kommunikation både internt och över funktionsgränser

Cleerit gör riskhantering, internkontroll och regelefterlevnad enklare med hjälp av integrerade riskregister och bedömningar som är lätta att använda. Ni kan bedöma riskerna för hela organisationen eller för en specifik enhet. Riskerna kan länkas till specifika verksamheter, projekt, processer och mål. Ni kan också skapa och följa upp riskreducerande kontrollåtgärder för att minimera riskernas negativa konsekvenser.


Var inte oförberedd på svårigheter, förebygg dem med Cleerit!

Bedöm, värdera, analysera och följ upp risker i riskmatriser anpassade för era behov
Koppla risker till mål, områden, projekt… och till riskreducerande kontrollåtgärder, följ upp status
Fördela ansvar och skapa åtgärdsplaner för att minimera riskernas negativa konsekvens

Mer om riskhantering, regelefterlevnad och intern styrning & kontroll

Varför är en god riskhantering viktig för min organisation?

Risker och oförutsedda händelser kan hindra er från att uppnå era mål eller påverka aktiviteterna negativt.

Många tycker att det är svårt och tidskrävande att göra riskanalyser, och därför får riskanalyser inte den prioritet de borde ha. Det leder till att många lider av oväntade negativa överraskningar i onödan.

Ett viktigt steg i planeringen är därför att identifiera vilka risker som kan hindra er organisation att nå era mål eller som kan få en negativ inverkan på verksamheten.

En risk är något som kan förorsaka skada, en oönskad situation eller annan negativ inverkan om den inte tas omhand innan den inträffar. En god riskhantering gör det med andra ord enklare att nå era mål och hålla kostnaderna nere.

Med hjälp av en väl genomtänkt riskanalys får er organisation en samlad bild av verksamhetens viktigaste sårbarheter och utmaningar, vilket är viktigt för att kunna förebygga och hantera dessa på bästa sätt.

En effektiv riskhantering tryggar därmed den egna verksamheten, säkrar kvalitetsförbättringsarbetet, och har en positiv inverkan på organisationens goodwill och miljöprofil. I samverkan med andra aktörer skapar riskhantering också förebyggande åtgärder som behövs för att åstadkomma och vidmakthålla ett säkert samhälle.

Genom att göra en riskanalys blir din organisation förberedd på situationer som kan uppstå – allt från brister i utrustningen eller tekniska problem, till stöld, personalsjukdom, avbrott i leveranser, driftsstörningar, otillräcklig finansiering, naturkatastrofer och krissituationer av olika slag.

Riskanalysen kan också innebära att man sätter sig in i hur förändringar i rådande omvärld och agendan för politiska beslut kan påverka verksamheten och hur denna bedrivs.

Så genomför ni en riskanalys i 4 steg

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, förstå orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser.

Riskanalysen är en process som kan delas in i fyra steg: undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera:

 1. Undersök – Börja med att samla in information och identifiera potentiella risker.
 2. Riskbedöm – Värdera de identifierade riskerna utifrån hur allvarliga de är och bestäm hur ni vill hantera dem.
 3. Åtgärda – Utforma åtgärdsförslag och utvärdera vilken effekt åtgärderna skulle kunna ha samt vilka resurser som skulle krävas. Skapa sedan en handlingsplan och genomför de planerade åtgärderna.
 4. Kontrollera – Säkerställ att åtgärder har vidtagits och utvärdera om dessa givit önskad effekt.
Identifiera risker och värdera dem utifrån hur allvarliga de är

Identifiering av risker (eller skadehändelser) är ett av de viktigaste momenten vid genomförande av en riskanalys eftersom man då definierar analysens innehåll. Risker som inte är identifierade blir inte heller analyserade, vilket i sin tur leder till att de undervärderas och att behovet av säkerhetshöjande åtgärder underskattas. Viktiga säkerhetsåtgärder kan till och med helt förbises.

Nästa steg är att värdera de risker ni identifierat utifrån hur allvarliga de är. Frågor ni kan besvara är:

 • Vad skulle dessa händelser betyda för vår organisation och verksamhet?
 • Vilka resurser, tillgångar, goodwill skulle vi förlora vid en sådan händelse?

Värdera sedan riskerna utifrån hur stor påverkan och konsekvens de skulle få för er verksamhet om de inträffade, och gör en uppskattning av hur stor sannolikheten är att de kommer inträffa. Konsekvens- och sannolikhetsbedömningen ligger sedan till grund för uträkning av riskens riskgrad.

Sist men inte minst, skapa en handlingsplan för att reducera riskerna

Med hjälp av riskgraden kan ni se vilka risker ni bör prioritera och försöka förhindra dem så långt det går, eller allra helst eliminera helt. Om risken inte går att helt förhindra kan ni fundera över hur ni kan minska effekten av den om den ändå inträffar.

Nästa steg i ett strukturerat riskarbete är att ta fram en handlingsplan med konkreta resurssatta aktiviteter, dvs. kontrollåtgärder, för att hantera de risker som har identifierats i arbetet med riskanalysen, och då särskilt risker som har högt riskvärde.

Planen kan med fördel innehålla även förebyggande åtgärder som minimerar risken för att högrisksituationer uppstår. Målet är att eliminera risker, minska sannolikheten för att en riskhändelse uppstår samt minska riskernas inverkan på verksamhetens slutliga mål.

Det är också viktigt att förstå vilken typ av resurser som krävs för att åtgärda de risker som identifieras.

Även risker som accepteras och övervakas bör finnas med i er handlingsplan. Innan man bestämmer sig för att acceptera en risk, dvs att inte vidta någon vidare åtgärd, är det viktigt att göra en konsekvensanalys för att analysera konsekvenserna av det beslutet. Även om det inte alltid går att göra någonting för att förhindra risken kan man förbereda sig med hjälp av en beredskapsplan som förenklar hanteringen av de negativa konsekvenserna.

När åtgärderna har identifierats bör ansvaret för dessa åtgärder fördelas. Det är viktigt att det finns en tydlig och delad förståelse för vad som behöver göras och varför, samt vem som gör vad, när, var, hur och till vilken kostnad.

Därefter bör åtgärderna planeras, genomföras, följas upp och justeras vid behov i en strukturerad handlingsplan.

Med Cleerit är riskhantering enkelt

Med Cleerit kommer riskhantering inte längre att vara tidskrävande och komplicerat, och ni både tryggar er verksamhet och säkrar kvalitetsförbättringsarbetet.


Läs vidare

Läs vidare om hur en effektiv och relevant rapportering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit