Strategisk planering, verksamhetsplanering, mål, OKRs

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren
Cleerit - Working your dream - Strategi, Mål, OKR

Säkerställ att alla vet vad de ska göra – när, hur och varför

 • Skapa flexibla planer och inkluderande styrmodeller anpassade till din organisation
 • Synliggör organisationens övergripande strategier, definiera och distribuera kopplade mål
 • Bryt ned strategier och mål till agila handlingsplaner och operativa aktiviteter
 • Fördela ansvar och resurser
 • Synliggör arbete och progress mot mål
 • Rapportera status och följ upp resultat i realtid
 • Styr verksamheten lika effektivt oavsett om du är på kontoret eller jobbar på distans
 • Förenkla samarbete och kunskapsutbyte

Med Cleerit får ni en dynamisk plattform där era strategier, mål och planer samverkar, utvecklas, blir synliga och lätta att bedöma – istället för att samla damm i statiska presentationer eller kalkylark.

Överblick, klarhet och full kontroll med ett heltäckande planeringsstöd – för att rätt saker ska bli gjorda på rätt sätt
Skapa tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska mål och prioriteringar
Anpassa planeringsvyer efter varje behov och ge ökad förståelse för det personliga bidraget till de strategiska målen
Samla alla era mål och förväntade resultat på ett ställe
Skapa rollbaserade flexibla rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline

Ta hjälp av Cleerit för att engagera alla medarbetare i att göra verklighet av strategierna!


Mer om strategisk planering, verksamhetsplanering, mål och OKRs

Ett digitalt och inkluderande stöd hjälper er att lyckas med era strategier

Trots att strategiimplementering anses vara den i särklass viktigaste framgångsfaktorn för en organisation, misslyckas 70% av alla välformulerade strategier p.g.a. brister i implementeringen.

Forskning har visat att 44% av chefer på ledningsgruppsnivå inte har full förståelse för de viktigaste drivkrafterna bakom värdeskapande och risker i den organisation de styr, och 84% av teamledare förstår inte tydligt sambanden mellan mål, prioriteringar och den verksamhet de leder.

När chefer ombeds att identifiera den enskilt största svårigheten de ställs inför pekar de på tre viktiga brister:

 1. Låg kunskap om och förståelse för strategiska mål. Målen verkar inte relaterade till varandra, inte kopplade till den övergripande strategin.
 2. Det är svårt att kommunicera strategiska mål till hela organisationen på ett sätt och på en nivå som skapar förståelse och möjlighet för medarbetare att koppla sina dagliga aktiviteter till de strategiska målen.
 3. Det saknas ofta struktur, stöd och rutiner för att bedöma om strategiska mål uppnås över tiden.

En viktig anledning till att dessa svårigheter uppstår är att den kritiska informationen som behövs för att kunna styra och följa upp verksamhet ofta ligger spridd i olika typer av dokument och system som inte förmår ge den nödvändiga överblick som krävs för att tydliggöra dessa viktiga samband.

När systemstöd för strategiimplementering används blir strategisk framgång upp till x3 mer sannolik. (Kaplan & Norton, 2008)

Att digitalisera era styrprocesser och arbeta med inkluderande ledningsmodeller i Cleerit är därför en investering med hög avkastningspotential.

Agilitet som kanaliseras inom strategiska gränser är en styrka

Agilitet har idag blivit en viktig förutsättning för att lyckas med strategiimplementering, men samtidigt finns det en risk att man använder agilitet som en ursäkt för att ta tillvara alla möjligheter som uppstår under vägens gång. Därför är det viktigt att även ha strategisk disciplin vid beslut om vilka nya möjligheter man ska lägga sina resurser på.

Strategin är ett viktigt filter för att undvika att man ofrivilligt hamnar i situationer där man slösar tid och ansträngning på perifera initiativ, som tar resurser från initiativ med störst potential att bidra till att de strategiska målen uppnås.

Med ett dynamiskt och flexibelt systemstöd som synliggör hur era strategiska mål är kopplade till aktiviteter och som möjliggör kontinuerlig nulägesbedömning stödjer Cleerit behovet av en medveten strategisk agilitet.

Strategiimplementering, OKR och målstyrning blir lätt med Cleerit

Cleerit ger er det stöd ni behöver för att göra era planerade strategier, mål och OKR till verklighet.

Ni säkrar en framgångsrik strategiimplementering tack vare inkluderande och tydligt strukturerade planer och styrmodeller där strategin kopplas till verksamhetens mål och ansvar för genomförande fördelas i hela organisationen. Samtidigt som ni kontinuerligt mäter och följer upp era framsteg under resans gång.

Strategier, OKR och resultatmål blir tydliga, lättförståeliga och tillgängliga för alla i organisationen, varje dag. På så vis kan ni öka fokus och medarbetarnas engagemang, samtidigt som ni sparar både tid och pengar. Det ger en tydligare, snabbare och smidigare väg till säkrad måluppfyllelse och planerat resultat.


Läs vidare

Läs vidare om hur aktivitetsplanering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Aktivitetsplanering, projektstyrning

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

En klar och delad förståelse för vem som gör vad, när och varför

 • Skapa agila handlingsplaner och projektportföljer kopplade till strategiska mål
 • Hantera både löpande aktivitetsplanering och projekt i kanban-tavlor och gantt-scheman
 • Kategorisera aktiviteter och projekt för att snabbt hitta den information ni behöver
 • Fördela ansvar och resurser
 • Synliggör arbete och progress mot mål
 • Lyft fram brådskande frågor till stöd för beslutsfattande
 • Rapportera status och följ upp resultat i realtid
 • Samla och dela alla dokument på ett ställe
 • Förenkla samarbete och kunskapsutbyte

Med integrerad aktivitetsplanering, projektstyrning och resursplanering säkerställer Cleerit att ni håller er på rätt spår och når era mål – snabbt, smidigt och utan obehagliga överraskningar.

Gantt-scheman med favoritfilter gör både projektstyrning och aktivitetsplanering mer effektiv och agil
Kanban-kort och aktivitetstavlor med notifieringar hjälper er att göra arbetet synligt, följa upp status och öka er produktivitet
Anpassa era vyer efter varje behov och öka förståelsen för hur var och en bidrar till de strategiska målen
Se era aktiviteter och projekt i ett meningsfullt sammanhang, med tydlig koppling till mål och nyckeltal
Flexibla planer och rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline

Ta hjälp av Cleerit för att se till att det verkligen blir gjort!


Mer om aktivitetsplanering, projektstyrning och Kanban-tavlor

”Ett mål utan en plan är bara en önskan!”

Strategiska mål kan bara uppfyllas när det finns en tydlig och delad förståelse för vad som behöver göras, vem som gör vad, varför, när och till vilken kostnad. Med andra ord, för att lyckas med er strategi krävs det att ni identifierar, planerar, genomför och följer upp de aktiviteter som säkerställer att er strategi blir verklighet.

Avgörande för att aktiviteterna faktiskt ska bli av är att ansvaret för dessa fördelas. Det är endast genom att tydligt fördela ansvar för genomförande som aktiviteter och framsteg kan mätas och kontrolleras.

Med Cleerits aktivitetsplanering vet ni hela tiden vem som gör vad, när, varför, och hur det går.

Medarbetarproduktivitet handlar om system, inte om människor

I komplexa organisationer där människor är beroende av varandra är det ofta dessa inbördes beroenden som har störst effekt på personlig produktivitet, skrev Daniel Markovitz i Harvard Business Review i januari 2021.

Där refererar han också till statistikern och managementkonsulten Edward Deming som, i sin bok Out of the Crisis (1982), hävdade att 94% av alla problem och förbättringsmöjligheter hör hemma på systemnivå och inte på individnivå. Orsaken är att det är systemet som ger förutsättningarna för människors handlande och följaktligen produktivitetsförbättringar.

Ytterligare en komplexitet är att det mesta av arbetet i en kontorsmiljö är osynligt och ligger begravt i människors datorer eller i deras huvuden. Det gör det svårt att veta vad de arbetar med, om de är överbelastade och inte kan ta på sig fler uppgifter. Lösningen ligger enligt Markovitz i att använda aktivitetstavlor, kanban-tavlor, där aktiviteter och uppgifter synliggörs med kort.

För att göra arbetet med aktiviteter och uppgifter effektivare, snabbare och lättare, både från ett ledningsperspektiv och i medarbetarnas vardag, är kanban-metoden integrerad i Cleerit. Med dynamiska aktivitetstavlor där varje aktivitet och uppgift får ett kort som visar vem som är ansvarig, vad som ska göras, när det ska göras och i vilken fas aktiviteten befinner sig, blir arbetet mer synligt och möjliggör en mer rättvis fördelning.

Aktivitetstavlor gör också att ni slipper kommunicera med e-post och i möten för att följa upp status, hantera eventuella problem och flaskhalsar, och säkerställa att inget hamnar mellan stolarna. Med Cleerit får ni en gemensam kommunikationskanal som gör det enklare att snabbt meddela om det uppstår problem eller brådskande frågor, vilket är viktigt för produktiviteten.

Med Cleerit blir aktivitetsplanering och projektstyrning enkelt och strukturerat

Era aktiviteter och projekt struktureras i planer som gör det enkelt att följa upp framsteg och status över tid – samtidigt som ni förbättrar produktiviteten.

Ansvar för aktiviteter, projekt och uppgifter kan enkelt fördelas mellan enheter, individer och över tid, så att alla vet exakt vem som är ansvarig för vad och hur det dagliga arbetet är kopplat till den övergripande strategin.

Kontinuerliga statusuppdateringar hjälper er att hantera avvikelser och brister, lära och göra nödvändiga justeringar för att uppnå de uppsatta målen.

Era möten och personliga interaktioner blir också mer produktiva då ni kan fokusera på förbättring snarare än på informationsutbyte och att försöka förstå siffror, vilket leder till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat.

Cleerit hjälper er inte bara att nå era mål, ni kommer också att nå dem enklare, snabbare och till en lägre kostnad genom minskad tidsåtgång, högre effektivitet och färre projektöverskridanden.


Läs vidare

Läs vidare om hur budgetering och resursplanering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Budget, prognos, resursplanering, SCPM

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Finansiell planering kopplad till strategi, ESG & operativ verksamhet

 • Effektivisera, automatisera och integrera era budget- och prognosprocesser
 • Ökad tillförlitlighet, snabbhet och agilitet – automatiserade integrationer till källsystem
 • Fördela resurser mellan enheter, mål, initiativ, aktiviteter, projekt och ESG-prioriteringar
 • Justera resursfördelningen snabbt och enkelt vid behov
 • Skapa tillförlitliga prognoser som återspeglar den operativa verkligheten
 • Generera flexibla realtidsrapporter anpassade efter era behov med dra & släpp och favoritfilter
 • Skaffa överblick, klarhet och kontroll för att kunna prioritera och ta rätt beslut
 • Stärk era medarbetares förståelse för hur deras dagliga val påverkar ekonomiska resultat
 • Förenkla samarbete och kunskapsutbyte med en källa för organisationsövergripande planering

Nyckelfunktioner

 • Stöd för aktivitetsbaserad, drivarbaserad, top-down, bottom-up budgetering
 • Inbyggd automatisering av personalbudget, med stöd för inlåning och utlåning av personal
 • Obegränsade planeringsversioner, konton och dimensioner såsom kostnadsställen, produkter, projekt
 • Stöd för EU Taxonomi med koppling till ESG-strategi, riskanalys och hållbarhetsrapportering
 • Dashboards, ad-hoc pivotering och analys kopplar samman ekonomi, strategi, ESG och operativ verksamhet
 • Resursplanering med tidrapportering
 • Stöd för budgetering med flera valutor
 • Flexibel och lättanvänd självbetjäningskonfiguration

Cleerit är en inkluderande och sömlöst integrerad lösning för Strategic Corporate Performance Management (SCPM) & Strategiexekvering – för att maximera både finansiella och icke-finansiella resultat.

Problemet är inte att utforma strategin, problemet är att implementera den – att faktiskt omfördela människor och kapital så att strategin kommer till liv.

McKinsey Special Collection Resource allocation and Corporate Finance Practice April 2017
Anpassade flexibla budget- och prognosprocesser och rapporter med drill-down, filter och favoritrapportfunktioner
Stöd för både aktivitets- och drivarbaserad budgetering
Tid- och resursplanering med automatiserad personalbudgetplanering
Koppla den finansiella planeringen till strategiska mål, ESG & operativ verksamhet – styr både finansiella och icke-finansiella resultat

Sluta arbeta med manuella tidskrävande system. Bli effektiv, tillförlitlig och agil med Cleerit!


Mer om budget, prognoser och resursplanering

En agil resursallokering ökar resultaten med i genomsnitt 30%

Resursallokering är avgörande för att säkerställa att strategiska mål och planer genomförs i tid, att de utvecklas i önskad riktning, med önskat resultat och inom givna budgetramar. Men resursallokering är inte ett engångsbeslut utan kräver kontinuerlig justering.

Studier har visat att organisationer som aktivt och regelbundet omvärderar och omfördelar medel mellan enheter och initiativ, levererar i genomsnitt 30% högre avkastning än organisationer som är långsamma att flytta resurser.

Företag som aktivt omfördelar medel levererar i genomsnitt 10% avkastning till sina aktieägare, jämfört med 6% för de företag som är mer långsamma i sin omfördelning. Det betyder att företag som aktivt omfördelar resurser kommer att vara värda dubbelt så mycket inom 20 år jämfört med mindre agila konkurrenter. (McKinsey Special Collection Resource allocation and Corporate Finance Practice April 2017)

Trots detta anser mindre än en tredjedel av alla chefer att deras organisationer omfördelar resurser tillräckligt snabbt för att vara effektiva!

Med Cleerits automatiserade funktioner för både aktivitets- och drivarbaserad budgetering får ni agila och lättförståeliga budget- och prognosprocesser, som hjälper er att fördela, utvärdera och snabbt omfördela resurser vid behov.

Hanterar ni fortfarande budget- och prognosprocesser med manuella Excel-mallar?

Trots de växande kraven på en agil resursallokering är Excel fortfarande den vanligaste lösningen för budget- och prognosarbete. Det har att göra med att de flesta ekonomiska planeringssystem inte är kopplade till den operativa verksamheten och inte kan användas av alla chefer och medarbetare.

Excel är ett kraftfullt verktyg, men processerna är ofta manuella och tidskrävande. Det är lätt hänt att man gör beräkningsfel och det är ofta svårt att samarbeta i Excel. Det är dessutom svårt, för att inte säga omöjligt, att få till en konsolidering och översikt i realtid. Hur budgeten är kopplad till strategiska och operativa mål är inte heller så enkelt att få klarhet i. Budgetprocesser i Excel är ofta långsammare och mindre kvalitativa, och beslutsstödet mindre relevant än det behöver vara.

I Cleerit arbetar ni lika enkelt och flexibelt som i Excel, men med ett kraftfullt multidimensionellt digitalt stöd för era budget- och prognosprocesser. Och ni kan alltid ladda ner all data till Excel vid behov.

Med Cleerit får ni inkluderande budgetprocesser och agila, lättförståeliga och tillförlitliga prognoser som återspeglar den operativa verkligheten

Cleerit ger en lättöverskådlig och tydlig inblick i hur och vad resurserna används till och därmed hur de bidrar till att uppnå de definierade målen. Både chefer och medarbetare får en bättre förståelse för sin egen roll i den dagliga verksamheten och i den övergripande strategin.

Ni kan även planera medarbetartid och beläggning, samt följa upp den tid som behövs för olika aktiviteter och projekt. Det ger er en komplett överblick över era resurser.

Ni stärker era medarbetares förståelse för hur deras dagliga val påverkar både ekonomiska resultat och måluppfyllelse, och hjälper dem att enkelt justera resursfördelningen vid behov.

Era prognoser blir mer tillförlitliga eftersom de återspeglar den operativa verkligheten. De kopplas till strategierna vilket också skapar relevans.

Resultatet blir ett integrerat och tillförlitligt beslutsstöd för ökad agilitet och förbättrade resultat.

Med Cleerit arbetar finansiella controllers hand i hand med operativa chefer

Cleerit ger stöd för både drivar- och aktivitetsbaserad budgetering som resulterar i tillförlitliga budgetar och prognoser förankrade i den operativa verksamheten.

Ni skapar en arbetsmiljö där finansiella controllers arbetar hand i hand med operativa chefer för att fördela resurser där de gör mest nytta. Var och en ger varandra en djupgående förståelse för hur verksamhet och processer genererar resultat, i en och samma lösning!


Läs vidare

Läs vidare om hur nyckeltal och KPI:er kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Nyckeltal, KPI:er

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Det som mäts blir gjort

 • Skapa och följ upp KPI:er kopplade till strategiska mål, prioriteringar, aktiviteter och projekt
 • Visa KPI:er i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
 • Rapportera, mät och följ upp resultat i realtid
 • Synliggör progress mot mål och hantera avvikelser
 • Skapa handlingsplaner som beskriver hur ni ska förbättra era resultat och nå era mål
 • Följ upp och justera KPI:erna regelbundet mot era mål
 • Samla alla era styrkort och OKRs på ett ställe
 • Förenkla samarbete och kunskapsutbyte

Med Cleerit navigerar ni snabbt och lätt genom stora mängder information, och kan fokusera på de viktigaste insikterna, få en snabb och tillförlitlig inblick i resultat och hantera avvikelser.

Visa KPI:er i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
Synliggör progress mot mål och hantera avvikelser
Tydlig koppling mellan KPI:er, OKR, mål, aktiviteter och projekt

Gissa inte, få tillförlitlig och korrekt information med Cleerit!


Mer om KPIer

Fatta välgrundade beslut och driv rätt beteenden

Utan Key Performance Indicators (KPI:er, eller nyckeltal) är risken stor att man fattar felaktiga beslut. Med rätt KPI:er får ni inte bara stöd att fatta beslut utifrån faktabaserade beslutsunderlag, utan de hjälper er också att driva önskat beteende i linje med organisationens mål och strategier, samt att tydligare kommunicera vad som är viktigt och hur det går.

Men KPI:er kan vara förvirrande och abstrakta, särskilt om det inte är tydligt hur de är kopplade till er dagliga verksamhet. Likaså kan för många KPI:er bli överväldigande, och inte sällan bidra till att chefer kan känna sig frustrerade och kanske till och med helt avstår ifrån att använda dem i sitt beslutsfattande.

Därför är det viktigt att börja i liten skala och fokusera på de mest relevanta KPI:erna, de som driver organisationen i rätt riktning och hjälper er att fokusera på rätt saker.

Med Cleerit får ni relevant och tillförlitligt beslutsstöd när ni behöver det

Med Cleerit kan ni skapa KPI:er som är relevanta för er specifika organisation, definiera målvärden och följa upp resultat med instrumentpaneler som skapas med en lätthanterad rapportdesigner.

Instrumentpaneler i Cleerit hjälper er att hålla fokus, kommunicera, följa upp resultatmål och få en snabb översikt i en samling skräddarsydda vyer över era viktigaste nyckeltal.

Informationen är direkt kopplad till era mål och dagliga aktiviteter och uppdateras i realtid när underliggande data ändras.

Att välja rätt KPI:er

Nyckeln till framgång är att hitta rätt KPI:er. Väljer ni för många blir resultatet otydligt och svårtolkat och beslutsunderlaget mindre kvalitativt. En KPI ska ha en stor påverkan på det resultat ni vill uppnå och det är viktigt att den går att koppla till ett övergripande mål eller ett nyckelresultat om ni arbetar med OKRs.

Utöver koppling till målet kan det vara bra att sortera och dela upp era KPI:er i olika kategorier beroende på fokus. De finns t ex KPI:er som fokuserar på att driva ner kostnader, de som fokuserar på att öka intäkter och de som fokuserar på att förändra beteenden.

En bra KPI är lätt att förstå och har en stark koppling till den dagliga verksamheten. Avancerade matematiska formler kan vara svåra att förstå och då är risken stor att de varken leder till rätt beteenden eller rätt beslut.

Tidsaspekten är också viktig och därför kan det vara bra att undvika KPI:er som mäts alltför sällan. De ska gärna mätas regelbundet för att kunna jämföras över tid så att progress mot mål kan följas upp löpande.

Med Cleerit kan ni knyta uppföljning av KPI:er till de rapportperioder ni valt för avstämning, vilket gör att ni lätt kan ställa utfallet i relation till era finansiella resultat och operativa handlingsplaner.

Sist men inte minst, skapa en handlingsplan och belöna måluppfyllelse

I Cleerit kan ni för varje mål definiera de KPI:er som är viktigast. Det gör att ni kan följa upp framgång. Ni sätter också tydliga målvärden som visar hur framgång ser ut.

Med aktivitetsplaneringsfunktionerna i Cleerit kan ni sedan skapa en handlingsplan som beskriver hur ni ska nå era mål. Följ upp och justera KPI:erna regelbundet mot era mål.

Och sist men inte minst, fira framgång och belöna måluppfyllelse.


Läs vidare

Läs vidare om hur riskhantering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Riskhantering och regelefterlevnad

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren
Cleerit - Working your dream - Om oss

Var förberedda när oönskade situationer uppstår

 • Synliggör och hantera risker som kan hindra er ifrån att nå era mål
 • Åtgärda risker som kan hindra er ifrån att genomföra verksamheten effektivt eller enligt gällande regler
 • Hantera verksamhetsövergripande & ESG risker, regelefterlevnad och projektrisker i samma lösning
 • Visualisera risker i matriser och styrmodeller anpassade till era behov
 • Bedöm och värdera risker och följ upp utveckling över tid
 • Fördela ansvar och skapa åtgärdsplaner för att minimera riskernas negativa konsekvenser
 • Arbeta proaktivt med omvärldsanalys och de beslut som kan påverka er organisation
 • Förenkla samarbete och kunskapsutbyte

Med Cleerit är riskhantering inte längre tidskrävande eller komplicerat. Ni tryggar er verksamhet och säkrar både kvalitetsförbättringsarbetet och regelefterlevnad.

Bedöm, värdera, analysera och följ upp risker i riskmatriser anpassade för era behov
Koppla risker till mål, områden, projekt… och till riskreducerande kontrollåtgärder, följ upp status
Fördela ansvar och skapa åtgärdsplaner för att minimera riskernas negativa konsekvens

Var inte oförberedd på svårigheter, förebygg dem med Cleerit!


Mer om riskhantering, regelefterlevnad och intern styrning & kontroll

Varför är en god riskhantering viktig för min organisation?

Risker och oförutsedda händelser kan förorsaka skada, oönskade situationer eller annan negativ inverkan som hindrar er från att uppnå era mål eller på andra sätt påverkar verksamheten negativt. Därför är metoder för riskanalys och riskhantering viktiga för att kunna förebygga risker innan de inträffar eller mildra dess konsekvenser om de inträffar.

En god riskhantering gör det med andra ord enklare att nå era mål och hålla kostnaderna nere.

Med hjälp av en väl genomtänkt riskanalys får organisationen en samlad bild av verksamhetens viktigaste sårbarheter och utmaningar, och blir förberedd på situationer som kan uppstå. Det kan vara alltifrån problem som kan störa driften till att ha koll på omvärldsförändringar och den politiska agendan för att förutse politiska beslut som kan påverka verksamheten.

En effektiv riskhantering tryggar därmed den egna verksamheten, säkrar kvalitetsförbättringsarbetet, och har en positiv inverkan på organisationens goodwill och miljöprofil. I samverkan med andra aktörer skapar riskhantering också förebyggande åtgärder som behövs för att åstadkomma och vidmakthålla ett säkert och hållbart samhälle.

Men det är inte ovanligt att riskanalyser uppfattas som svårt och tidskrävande, och därför inte får den prioritet de borde ha, vilket leder till att många lider av oväntade negativa överraskningar i onödan. En orsak kan vara avsaknad av ett strukturerat och inkluderande stöd för arbetet med riskanalys och hantering.

När ni arbetar med Cleerits inkluderande ledningsmodeller är arbetet med riskanalys och hantering lätt och transparent, tack vare en genomtänkt och inkluderande struktur som ger bättre överblick över identifierade risker, deras riskgrad och åtgärdsplaner.

Med Cleerit kommer riskhantering inte längre att vara tidskrävande och komplicerat. Ni både tryggar er verksamhet och säkrar kvalitetsförbättringsarbetet och regelefterlevnad.

Cleerit stödjer riskanalysarbetets 4 steg

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, förstå dess orsaker och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser.

Riskanalysen är en process som kan delas in i fyra steg: undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera:

 1. Undersök – Börja med att samla in information och identifiera potentiella risker.
 2. Riskbedöm – Värdera de identifierade riskerna utifrån hur allvarliga de är och bestäm hur ni vill hantera dem.
 3. Åtgärda – Utforma åtgärdsförslag och utvärdera vilken effekt åtgärderna skulle kunna ha samt vilka resurser som skulle krävas. Skapa sedan en handlingsplan och genomför de planerade åtgärderna.
 4. Kontrollera – Säkerställ att åtgärder har vidtagits och utvärdera om dessa givit önskad effekt.
Identifiera risker och värdera dem utifrån hur allvarliga de är

Identifiering av risker (eller skadehändelser) är ett av de viktigaste momenten vid genomförande av en riskanalys eftersom man då definierar analysens innehåll. Risker som inte är identifierade blir inte heller analyserade, vilket i sin tur leder till att de undervärderas och att behovet av säkerhetshöjande åtgärder underskattas. Viktiga säkerhetsåtgärder kan till och med helt förbises.

När riskerna är identifierade är nästa steg att värdera riskerna utifrån vilken konsekvens de skulle får för er verksamhet om de inträffade. Frågor ni kan besvara är:

 • Vad skulle dessa händelser betyda för vår organisation och verksamhet?
 • Vilka resurser, tillgångar, goodwill skulle vi förlora vid en sådan händelse?

Gör sedan en uppskattning av hur stor sannolikheten är att riskerna kommer inträffa. Med Cleerits inbyggda konsekvens- och sannolikhetsbedömning får ni en uträkning av riskens riskgrad. Ju högre riskgrad, desto viktigare är det att risken åtgärdas.

Sist men inte minst, skapa en handlingsplan för att reducera riskerna

Nästa steg i ett strukturerat riskarbete är att ta fram en handlingsplan med konkreta och resurssatta aktiviteter (kontrollåtgärder) för att hantera de risker ni har identifierat, och då särskilt risker som har högt riskvärde.

I den strukturerade planen, som ni skapar i Cleerit, ser ni tydligt de identifierade riskerna och deras riskgrad samt de konkreta åtgärderna som ni planerar att genomföra för att hantera riskerna.

Med hjälp av riskgraden kan ni se vilka risker ni bör prioritera och försöka förhindra dem så långt det går, eller allra helst eliminera dem helt. Om det inte går att helt förhindra risken kan ni fundera över, och synliggöra, hur ni kan minska effekten om den ändå inträffar.

Planen med riskreducerande kontrollåtgärder kan med fördel även innehålla förebyggande åtgärder som minimerar risken för att högrisksituationer uppstår. Målet är att eliminera risker, minska sannolikheten för att en riskhändelse uppstår samt minska riskernas inverkan på verksamhetens slutliga mål.

Det är också viktigt att förstå vilken typ av resurser som krävs för att åtgärda de risker som identifieras.

Även risker som accepteras och övervakas bör finnas med i er handlingsplan. Innan ni bestämmer er för att acceptera en risk, dvs att inte vidta någon vidare åtgärd, är det viktigt att analysera konsekvenserna av det beslutet. Även om det inte alltid går att göra något för att förhindra en risk kan man förbereda sig med hjälp av en beredskapsplan som förenklar hanteringen av de negativa konsekvenserna.

När åtgärderna har identifierats bör ansvaret för dessa fördelas. Det är viktigt att det finns en tydlig och delad förståelse för vad som behöver göras och varför, samt vem som gör vad, när, var, hur och till vilken kostnad.

Därefter bör åtgärderna planeras, genomföras, följas upp och justeras vid behov i en strukturerad handlingsplan. Med aktivitetsplaneringsfunktionerna i Cleerit utför ni detta arbete lätt och effektivt.


Läs vidare

Läs vidare om Intern Styrning & Kontroll, Riskhantering, Regelefterlevnad, GRC i Cleerit.

Läs vidare om hur en effektiv och relevant rapportering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Rapportering

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Relevant, integrerad och tillförlitlig information i realtid

 • Klar överblick, full kontroll, med inkluderande agila ledningsprocesser och rapporter
 • Effektiva, agila, inkluderande och sömlöst integrerade rapporteringsprocesser för välgrundade beslut
 • Omedelbar tillgång till skräddarsydd information, progress, status och resultat – integrerat med era system
 • Tillförlitliga prognoser som återspeglar den operativa verkligheten – uppdaterade i realtid
 • Information direkt kopplad till era mål och aktiviteter, uppdaterad i realtid när underliggande data ändras
 • Skräddasydda rapportpaket anpassade till era behov

Om du känner att det är svårt att få sammanställd relevant information i realtid, integrerad och strukturerad på det sätt som du behöver, är du inte ensam. Cleerit är då lösningen för dig.

Med Cleerit kan du enkelt skapa integrerade, anpassade, flexibla och rollbaserade rapporter och instrumentpaneler med drill-down funktioner och realtidsdata. För ett komplett och tillförlitligt beslutsstöd.

Rollbaserade rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline
Anpassade flexibla processer och rapporter med drill-down, filter, favoritrapportfunktioner och exportformat
Skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
Bygg egna rapporter i realtid i en rapportgenerator med drag-and-drop funktioner för detaljerade analyser

Vänta inte på den information du behöver, skapa dina egna rapporter med Cleerit!

Cleerit bygger på en inkluderande och sömlöst integrerad ledningsmodell så att du ska ha ögonblicklig tillgång till den information du behöver för att leda din verksamhet. Med Cleerit kan du därför skapa dina egna rapporter, och behöver inte vänta på att få informationen sammanställd från andra system.

Med Cleerit kan du med ett enkelt knapptryck skapa rapporter och instrumentpaneler med sammanställd information som skapats i Cleerit, integrerats från era källsystem och förmedlats av andra delar av er organisation.

Med anpassade vyer, skräddarsydda rapportmallar, filter och favoritrapporter kan du snabbt och enkelt analysera information och tydligt se var det finns avvikelser för att kunna sätta in insatser där de behövs.

De heltäckande och effektiva rapporteringsprocesserna ger dig tillförlitliga och anpassade beslutsunderlag, så att du ska kunna nå dina mål och komma dit du vill vara, ett steg i taget, varje dag.

Med Cleerits inkluderande och sömlöst integrerade ledningsmodell får du den information du behöver.


Läs vidare

Läs vidare om hur du genom att göra rätt saker på rätt sätt gör verklighet av strategierna

Kvalificerat införandestöd

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Cleerit tillhandahåller ett omfattande och kvalificerat stöd vid införandet samt handledning, utbildning och kontinuerlig kompetensöverföring. De konsulter som arbetar med er i införandefasen har omfattande erfarenhet av ledningsprocesser och styrning på hög nivå i både privat och offentlig sektor.

Rätt saker på rätt sätt

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Konsten att göra rätt saker på rätt sätt

När…

 • hela organisationen jobbar mot samma mål och alla vet vad de ska göra – när, hur och varför
 • all den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen värderas och tas tillvara
 • alla planerings- och uppföljningsfunktioner inte bara är samlade, utan också samverkar sömlöst – i realtid
 • du och dina medarbetare har den överblick som ger full kontroll och inte är oroliga för att missa någonting viktigt
 • ni är säkra på att ni lägger tid och pengar där de gör mest nytta
 • ni snabbt och enkelt kan omfördela era resurser för att förutsättningarna och verksamheten är i ständig förändring
 • era prognoser är tillförlitliga och förankrade i den operativa verksamheten
 • ni kan fokusera på det ni egentligen ska och slipper lägga tid på att försöka få relevant information, informera, kolla, kolla igen och kolla en sista gång
 • ni lär er nytt under arbetets gång och kan följa upp och justera innan det är försent
 • ni har stöd för att ta större initiativ och dela upp dem i hanterbara steg – ett steg i taget, varje dag – för att ta er dit ni vill vara
 • ni möter morgondagens utmaningar med framtidens verktyg
 • allt verkligen fungerar som det ska

Då är allt möjligt.

Fördelar

25 jul 2021 Skriven av marlon
Cleerit - Möt morgondagens utmaningar med framtidens verktyg