Cleerit all-inclusive

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Lämna otydliga strategier och osäkra prognoser bakom dig! Med alla dina planer digitaliserade och samverkande i SaaS lösningen Cleerit blir planering enklare, inkluderande och effektiv, och du når dina mål snabbare och smidigare. Du och ditt team får stöd för att driva era resultat, ett steg i taget, varje dag.

Cleerits inkluderande ledningsmodeller integrerar sömlöst styrning av strategi, ESG, mål, aktiviteter, projekt, budget, prognoser, resurser, risker, regelefterlevnad och resultat med

 • digitala, agila och inkluderande processer och arbetssätt
 • tydligt fokus på kund- & intressentvärde
 • kontinuerligt lärande och förbättring

Ladda ner produktblad

Med Cleerit får du:

 • Översikt i realtid över din organisations prioriteringar, team, planer, resurser, risker och resultat i en flexibel lösning anpassad för era specifika behov
 • Tydlig koppling mellan beslutsfattande, aktiviteter, resurser och strategiska mål – och det beslutsstöd du behöver för att nå dina mål
 • Best practice ledningsmodeller & mallar som anpassas till din organisations specifika situation och behov – och som kopplar strategin till det dagliga arbetet

Cleerit är det moderna inkluderande sättet att styra din verksamhet

 • Definiera och fördela mål och uppdrag 
 • Omvandla mål till resurssatta handlingsplaner 
 • Samordna och styr aktiviteter & projekt
 • Effektivisera budget- och prognosprocesser
 • Fördela resurser, planera och följa upp tid
 • Mät resultat och nyckeltal, hantera avvikelser
 • Följ upp med kontinuerliga statusuppdateringar och rapporter 
 • Kom förberedda till era uppföljningsmöten  
 • Förenkla rapportering och ge ökat beslutsstöd
 • Analysera och förebygga risker, säkra regelefterlevnad
 • Främja samarbete och kunskapsutbyte

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit hjälper dig att skapa en tillförlitlig, inkluderande och agil planering, styrning, uppföljning och redovisning av din verksamhet – både på kontoret, borta och hemma.

Överblick, klarhet och full kontroll med ett heltäckande planeringsstöd – ta hjälp av Cleerit för att se till att rätt saker blir gjorda på rätt sätt!
Inkluderande och agila styrmodeller för arbete med mål och förväntade resultat ger ökat engagemang med individuellt ansvarstagande
Samla alla era mål och förväntade resultat (OKR) på ett ställe
Kanban-kort och aktivitetstavla hjälper er att följa upp ansvar, status och progress mot mål – och öka er produktivitet genom att göra arbetet synligt
Gantt-scheman med flexibla filter gör er projektstyrning och aktivitetsplanering mer effektiv och agil
Anpassade flexibla budget- och prognosprocesser med automatiserad personalplanering; rapporter med drill-down, filter, favoritrapportfunktioner
Uppföljning av resursplanering med tillgänglig och utförd tid
Analys av nyckeltal, KPI:er, i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
Bedöm, värdera, analysera, förebygg och följ upp både verksamhetsrisker, ESG-risker och projektrisker i riskmatriser anpassade till era behov
Rollbaserade flexibla rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline

Mer om överblick, klarhet och kontroll med Cleerit

Ett mål utan en plan är bara en önskan.

Antoine de Saint-Exupéry 1900-1944 Fransk författare, journalist och pionjärflygare

När varje dag räknas på väg mot dina mål

Cleerit börjar med helhetsbilden och tar dig igenom din arbetsdag. Du får ett digitalt planerings- och beslutsstöd där du sammanför strategiska mål med dagliga aktiviteter och projekt, fördelar och följer upp budget & resurser, hanterar risker och säkrar måluppfyllelse – samtidigt som du kontinuerligt följer upp status, nyckeltal och resultat.

Med Cleerit får du en klar integrerad arbetsprocess med inbyggd målstyrning, som tar dig hela vägen från målformulering till resultatuppföljning i en agil läroprocess.

Klar integrerad arbetsprocess från målformulering till resultatuppföljning

Cleerit hjälper dig att fokusera på nyckelfrågor för effektiv styrning

 • Vad gör vi? Vad ska vi göra? Vad har vi gjort?
 • Gör vi rätt saker? Gör vi saker på rätt sätt?
 • Är det vi gör i linje med våra uppdrag, våra mål?
 • Hur fördelar vi resurser (pengar/tid/kompetens)?
 • Vem gör vad? När, var, hur?
 • Vilka är handlingsplanernas förväntade / uppnådda resultat?
 • Hur går det? Når vi våra mål? Bör vi justera något?
 • Risker?

En flexibel digital lösning för att alltid göra rätt saker på rätt sätt

Med Cleerit tar ni tillvara den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen. Alla involverade kan engageras och ta ansvar för sina mål och resultat utifrån era förutsättningar och behov, så att ni får ut det bästa av era resurser på vägen mot högre mål och maximalt resultat.  

 • Skaffa överblick, klarhet och kontroll för att kunna prioritera och ta rätt beslut
 • Styr resurserna dit de gör mest nytta och justera snabbt och enkelt vid behov
 • Se till att alla jobbar mot samma mål och vet vad de ska göra, när och varför
 • Ta vara på kunskap och erfarenheter, samarbeta, öka lärandet och förbättra
 • Gör arbetet synligt och tydliggör brådskande frågor för ökad medarbetarproduktivitet
 • Reducera tid för resultatöversyn, projekt-överskridanden & risker, öka prognosernas tillförlitlighet

När ni vill att era strategiska planer ska bli verklighet, förstås av alla medarbetare, följas av mätbara åtgärder och implementeras av alla – inte bara sitta och damma i statiska presentationer eller kalkylark.

När ni vill ha agila budgetprocesser, tillförlitliga prognoser som återspeglar den operativa verkligheten, flexibla drill-down rapporter, och stöd i realtid för resursallokering och resultatstyrning.

När ni hanterar både löpande aktiviteter och projekt, och behöver planera, styra, samarbeta och följa upp initiativ, uppgifter och milstolpar i ett integrerat verktyg som lätt kan användas av alla berörda medarbetare.

Då är Cleerit lösningen för er.

Ordning och reda med Cleerit

Vi är med dig hela vägen för det handlar också om människor

Vi inspireras av dina utmaningar och av att medverka till effektivare arbetsprocesser i din organisation. Våra erfarna konsulter bistår dig och ditt team med både teknisk och verksamhetsspecifik erfarenhet och kompetens.

Med vårt stöd blir det komplexa enklare och ni kommer snabbt och enkelt igång. Tillsammans ser vi till att du når dina mål, inom den tidsram och budget du satt upp. Vi finns sedan vid din sida och bistår med kontinuerlig kunskapsöverföring och support.

Din och ditt teams framgång är vår framgång!


Mer om strategisk planering

Varför planera när förutsättningarna hela tiden ändras?

I dagens snabbrörliga värld är agilitet en förutsättning för långsiktig framgång, men faktum är att man måste planera för hur man bäst ska använda organisationens resurser. Vissa är planer är bara mer kortsiktiga, andra sträcker sig in i en tänkt framtid.

Agila organisationer står inför utmaningen att tillvarata decentraliserade initiativ (nedifrån och upp) och säkerställa att de utförs inom ramen för organisationens strategiska prioriteringar (uppifrån och ned).

Att styra med denna inbyggda motsättning kräver nya processer och rutiner för planering och samordning. Henry Mintzberg definierade strategisk planering som ”ett formaliserat system för kodifiering, utarbetande och operationalisering av de strategier som organisationen redan har”.

Men när agila processer och strategisk planering möts ställs två grundläggande frågor: när vi lägger ihop alla dessa initiativ, bidrar de till vår organisations strategiska mål? Och vad kan vi lära av dessa initiativ för att vår strategiska plan ska bli ännu mer framgångsrik?

Det är agil planering med Cleerit. Att sätta ambitiösa mål, definiera tydliga processer för att nå dem, genomföra dessa processer och löpande lära av dem, är en förutsättning för framgång och bör genomsyra hela organisationen i det dagliga arbetet på alla nivåer.

Behövs Soft Data nu när vi har Big Data och BI?

Idag är möjligheten att generera data näst intill obegränsad tack vare Big Data. Och Big Data omvandlas till Business Intelligence. Men det gör inte nödvändigtvis att vi kan skapa bättre planer för framtiden. Som Henry Mintzberg skriver i boken The rise and fall of strategic planning, mjuk data är också viktigt:

Även om hård data kan informera intellektet, är det till stor del mjuka data – Soft Data – som genererar visdom. De kan vara svåra att ”analysera”, men de är oumbärliga för att kunna sammanfatta och dra slutsatser, vilket är nyckeln till att utforma strategier.

Mer än någonsin är det idag kunskap och erfarenhet som är den lärande organisationens viktigaste resurs. Eller som Lawrence ”Larry” Bossidy – fd styrelseordförande på General Electric och CEO på AlliedSignal (senare Honeywell) samt författare av boken Execution: the Discipline of Getting Things Done, sa:

I det långa loppet är det människor vi satsar på, inte strategier.

Med Cleerit omvandlas erfarenhet och kunskap till Soft Data som kan delas. Det möjliggör en optimerad användning av organisationens resurser och minskar slöseri med tid och pengar.

Vi tänker innan vi handlar, och våra handlingar hjälper oss att tänka

Traditionellt tänker man på framtagandet av den strategisk planen som en sekventiell process, som börjar med en inledande analys och sedan arbetas igenom och formaliseras för att utmynna i eventuell handling. Men strategiutformning som en läroprocess kan också ta motsatta riktning.

Vi tänker innan vi handlar, för att känna oss säkra, men våra handlingar får oss också att tänka. Vi prövar oss fram, experimenterar med nya initiativ, och dessa experiment formas gradvis till livskraftiga mönster som blir strategier.

En framgångsrik strategiutformning sker varje dag, och därför är verksamhetsplanering en ständigt pågående och iterativ läroprocess. Precis som det dagliga arbetet i Cleerit.

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med strategisk, operativ och finansiell planering:

Hållbarhetsstrategi & rapportering | ESG, CSRD & ESRS

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Den CSRD-klara SaaS-lösningen Cleerit ESG guidar er genom era dubbla väsentlighetsanalyser, strukturerar era hållbarhetsprocesser och strategier, ger stöd för riskhantering, och hjälper er att rapportera enligt EU:s rapporteringsramverk ESRS, och andra standarder som tillämpas i er organisation.

Se lösningen Cleerit ESG >>

Ladda ner ESRS (European Sustainability Reporting Standards) 31 juli 2023 här >>

Ladda ner produktblad Cleerit ESG här >>

CSRD ritar om spelplanen, men det är inte bara lagstiftaren som ställer krav på hållbarhet. Även samhället, anställda, kunder, medborgare och investerare förväntar sig att företag arbetar hållbart. CSRD kommer att skynda på denna utveckling eftersom jämförbar information kommer att bli allmänt tillgänglig.

Med SaaS-lösningen Cleerit ESG kommer du snabbt igång. Alla rapporteringspunkter i ESRS – ca. 990 punkter varav 250 nyckeltal – finns integrerade, med förklaringar och stöd för de processer som krävs enligt CSRD.

70 % av upplysningspunkterna är narrativa – företag kommer behöva rapportera hållbarhetsstrategi, processer, policyer, mål och åtgärder (inklusive resurser) – i detalj och med (mycket) hög transparens. De offentliga utvärderingar och rankningar som följer kommer att vara viktiga drivkrafter för förändring.

CSRD innebär ett stort arbete som kommer kräva mycket tid internt – flera månader. Att ha ett ändamålsenligt verktyg är inte bara obligatoriskt (CSRD kräver digital rapportering), utan innebär också en stor fördel för lärande och förberedelse av det interna arbetet, tack vare en pedagogisk och tydlig struktur som gör det lätt att förstå – i detalj – vad som förväntas.

Den goda nyheten är att det varken är dyrt (780 kr / användare / månad) eller komplicerat (du behöver bara logga in), och avkastningen på investeringen är mycket hög: dina chanser till strategisk framgång tredubblas.

Kom igång snabbt. Med den forskningsbaserade SaaS-lösningen Cleerit ESG får du funktioner för att:

✔ analysera konsekvenser och riskexponering,
✔ guida dig igenom dina dubbla väsentlighetsanalyser,
✔ utvärdera och hantera väsentliga hållbarhetsämnen,
✔ definiera och fördela ambitiösa hållberhetsmål,
✔ skapa resurssatta handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter för strategisk framgång,
✔ hantera ESG-dataflöden och fördela ansvar inom organisationen,
✔ utvärdera och förbättra resultaten –
✔ medan du förbereder CSRD och
✔ automatiserar hållbarhetsrapporteringen med ESRS-klara mallar.

Du kan lätt digitalisera och effektivisera hållbarhetsarbetet, koppla ESG mål och resultat till era strategiska, operativa och finansiella planer, strukturera och förenkla hållbarhetsrapporteringen, förbättra företagets ESG-rating och kommunicera ert bidrag till ett mer hållbart samhälle.

Gör dig klar för CSRD med Cleerit ESG

Ladda ner en översikt över det europeiska ramverket för hållbarhetsrapportering, ESRS

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit ESG hjälper dig att lyckas med era hållbarhetsstrategier, automatisera hållbarhetsredovisningen enligt CSRD & ESRS, och förbättra er ESG-rating.

Du kan också läsa mer de nya reglerna och riktlinjerna för EU längre ner på denna sida.


Klar överblick i realtid över hållbarhetsredovisning, ESG-strategier, mål, initiativ och nyckeltal – i en och samma lösning
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska hållbarhetsmål, ESG och prioriteringar
Gantt-scheman och aktivitetstavlor för effektiv uppföljning av ansvar, status och progress mot hållbarhets- och verksamhetsmål
Dashboards anpassade efter dina behov för att visualisera och analysera hållbarhetsresultat
Riskmatriser för att enkelt och överskådligt bedöma, utvärdera, åtgärda och förebygga ESG-risker
Flexibla hållbarhetsrapporter för klar överblick i realtid både on- och offline
Automatiserade budgetprocesser med stöd för EU-taxonomi och hållbarhetsrapportering

Mer om Hållbarhet, ESG & Icke-finansiella resultat

Hållbar utveckling och Agenda 2030 med FN:s globala mål

Begreppet ”hållbar utveckling” (på engelska ”sustainable development”) introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown år 1981. Det fick sin internationella spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”. Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledde kommissionen, gav begreppet följande definition som fortfarande är den vanligaste definitionen på hållbar utveckling:

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

www.globalamalen.se/fragor-och-svar/vad-betyder-hallbar-utveckling

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. FN:s 17 globala mål innefattar alla tre dimensioner.

FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit, och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Genom de globala målen för hållbar utveckling kan dessa viktiga mål bli verklighet.

Läs mer om globala mål (SDG på engelska) och SDG Compass – the guide for business action on the SDGs

ESG och icke-finansiella resultat är avgörande för organisationers strategiska framgång över tid

Frågor om miljö-, socialt ansvar och styrning (ESG) spelar en allt större roll i organisationers strategi och dagliga beslut. ESG-inriktade investeringar har ökat kraftigt – upp 68 % sedan 2014 och tiodubblat sedan 2004. Det är därför logiskt att ett starkt ESG-erbjudande skapar värde och säkerställer en organisations långsiktiga framgång.

Begreppet ESG står för Environmental, Social och Governance och är ett sätt att utvärdera organisationers icke-finansiella resultat och utveckling. Historiskt sett har vinstdrivande bolag utvärderats utifrån finansiella resultat, men en organisations verksamhet påverkar också miljön (Environment), de anställda och samhället i stort (Social). Hur ansvarsfullt en organisation styrs är också avgörande för organisations hållbarhet över tid (Governance).

E – klimatpåverkan (Environment)
Omfattar den energi som används av organisationen, det avfall den släpper ut, de resurser den behöver och de följder det får för levande varelser. Begreppet omfattar även koldioxidutsläpp och klimatförändringar. Varje organisation använder energi och resurser. Varje organisation påverkar och påverkas av miljön.

S – socialt ansvar (Social)
Omfattar de relationer organisationen har med människor, institutioner och de samhällen organisationen verkar i. Socialt ansvar omfattar också organisationens rykte, arbetsrelationer, mångfald och inkludering. Varje organisation verkar i ett större ekosystem.

G – ansvarsfull styrning (Governance)
Omfattar de metoder och processer organisationen använder för att styra sig själv, fatta effektiva beslut, följa lagen och möta externa intressenters behov. Varje organisation är en juridisk person och kräver styrning.

Med Cleerit integrerar ni enkelt hanteringen av ESG, hållbarhetsstrategi och rapportering av era icke-finansiella resultat i er kärnverksamhet, och kan koppla dem till ESRS, det Europeiska ramverket för hållbarhetsrapportering, och andra ramverk ni valt att arbeta med.

Det europeiska direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) ersätter direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) fr o m räkenskapsåret 2024

NFRD – Direktivet om icke-finansiell rapportering (Non-Financial Reporting Directive)

Sedan 2018 är stora företag av allmänt intresse (börsnoterade företag, stora företag, banker och försäkringsbolag) med fler än 500 anställda skyldiga att offentliggöra hållbarhetsinformation enligt direktivet om icke-finansiell rapportering.

Denna information ska omfatta en icke-finansiell rapport (hållbarhetsrapport i Sverige) som innehåller väsentlig information om företagets affärsmodell, policyer, resultat, risker, utöver centrala resultatindikatorer som åtminstone rör miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption och mutor.

NFRD kräver inte användning av ett specifikt ramverk eller en standard förrapportering men om företaget använder ett specifikt ramverk ska detta anges i hållbarhetsrapporten. EU:s medlemsstater har rätt att avgöra om hållbarhetsrapporten ska ingå i förvaltningsberättelsen eller offentliggöras som en separat rapport.

I Sverige regleras bestämmelserna av ÅRL – Årsredovisningslagen. Sverige valde också vid införandet av krav på hållbarhetsrapportering att storleksmässigt omfatta fler företag än vad som följer av EU-direktivet.

CSRD – Direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive)

I april 2021 lade EU-kommissionen fram ett nytt förslag till direktiv om företagens hållbarhetsrapportering som en del av Europas Green Deal och agendan för hållbar finansiering.

I juni 2022 nådde Europaparlamentet och rådet en politisk överenskommelse om CSRD, som godkändes i november 2022.

Den 16 december 2022 publicerades det nya direktivet i den Europeiska unionens officiella tidning. Direktivet trädde i kraft 20 dagar efter offentliggörandet, den 5 januari 2023. Reglerna börjar gälla mellan 2024 och 2028.

De företag som är först ut måste tillämpa de nya CSRD-reglerna för första gången under räkenskapsåret 2024, för rapporter som offentliggörs 2025.

CSRD innebär väsentligt utökade upplysningskrav gällande icke-finansiella frågor, och ersätter NFRD, som inte längre är anpassat till EU:s övergång till en hållbar och social ekonomi.  

CSRD breddar direktivets tillämpningsområde och innehåll i syfte att förbättra kvaliteten på den information som förmedlas, standardisera informationen inom EU och bekämpa greenwashing.  

CSRD säkerställer att alla större företag samt börsnoterade små och medelstora företag är skyldiga att rapportera om frågor som rör hållbar utveckling, såsom miljö, sociala och mänskliga rättigheter samt principer för bolagsstyrning. 

Närmare 50 000 företag i EU (jämfört med 11 000 tidigare) kommer nu att ställas till svars i dessa viktiga frågor.

ESRS – ett Europeisk ramverk för hållbarhetsrapportering (EU Sustainability Reporting Standards)

I NFRD ingick inte EU-gemensamma standarder för icke-finansiell rapportering, vilket kan ha lett till inkonsekvent rapportering. CSRD kommer nu att kräva att företagen offentliggör denna information i enlighet med europeiska standarder – ESRS, anpassade till EU:s politik, samtidigt som de bygger vidare på och bidrar till existerande internationella standardiseringsinitiativ.

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ansvarar för att utarbeta detta ramverk i egenskap av teknisk rådgivare till EU-kommissionen.

Den senaste versionen av den första omgången av ESRS godkändes av EFRAG:s styrelse den 15 november 2022 efter en redaktionell granskning, innan den slutligen lämnades in till EU-kommissionen den 22 november 2022.

EU-kommissionen antog ramverket ESRS som en delegerad akt den 31 juli.

Bestämmelserna kommer att gälla för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2024 eller senare för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering.

Om privat kapital ska kunna kanaliseras till finansiering av den gröna och sociala omställningen, behöver finansmarknaderna tillgång till tillförlitlig, relevant och jämförbar information om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

Redovisning av icke-finansiell information har som målsättning att locka ytterligare investeringar och finansiering för att underlätta omställningen till en hållbar ekonomi, i enlighet med EU:s Green Deal.

ESRS syftar också till att förenkla rapporteringsprocessen för företag. Många företag är idag under press att använda en rad olika standarder och ramverk för hållbarhetsrapportering. Det föreslagna EU-ramverket för hållbarhetsrapportering (ESRS) bör vara en ”one-stop-shop”, och erbjuda företag ett enda ramverk som möter investerarnas och andra intressenters informationsbehov.

De nya rapporteringsreglerna och ramverket förväntas

 • säkerställa att investerare och andra intressenter har tillgång till den information de behöver för att bedöma investeringsrisker till följd av klimatförändringar och andra hållbarhetsfrågor,
 • skapa en kultur av öppenhet gällande företagens inverkan på människor och miljö;
 • minska företagens rapporteringskostnader på medellång och lång sikt genom att harmonisera den information som ska tillhandahållas.

Ladda ner en översikt över det europeiska ramverket för hållbarhetsrapportering, ESRS

Nya hållbarhetsregler kommer att gälla för börsnoterade företag och större företag

Ett företag, eller en ekonomisk aktör (”undertakning” i ramverket), anses vara en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett juridisk form och finansieringsmetod. Varje verksamhet som erbjuder varor eller tjänster på en viss marknad är en ekonomisk verksamhet.

De nya reglerna om hållbarhetsrapportering kommer, i korthet, att gälla för alla företag som

 • är börsnoterade på reglerade marknader, förutsatt att de inte är ”mikroföretag”, dvs har fler än 10 anställda och/eller en årsomsättning som överstiger 750 000 euro (ca 8,3 milj kr) och/eller en årlig balansomslutning som överstiger 350 000 euro (ca 4 milj kr). Små och medelstora börsnoterade företag kan välja att undantas (opt-out) från tillämpningen av direktivet fram till 2028.
 • har fler än 250 anställda och/eller en årsomsättning som överstiger 40 miljoner euro (ca 456 milj kr) och/eller en årlig balansomslutning som överstiger 20 miljoner euro (ca 228 milj kr).

Dessa företag är också ansvariga för att utvärdera den information som är tillämplig på deras dotterbolag.

För företag utanför EU gäller skyldigheten att lämna en hållbarhetsredovisning företag med en nettoomsättning på 150 miljoner euro (ca 1 712 milj kr) i EU och minst ett dotterbolag eller en filial i EU över vissa tröskelvärden. Dessa företag måste rapportera om sina miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningseffekter (ESG), enligt CSRD.

När det nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning, CSRD, genomförs i svensk rätt kommer nuvarande svenska regler att anpassas till det nya direktivet.

CSRD-direktivet specificerar också att hållbarhetsrapportering i framtiden ska vara ”jämförbar, tillförlitlig och lätt att hitta för användare, samt använda digital teknik”.

Datum för införande

Det nya direktivet kommer att införas i fyra steg:

 1. publicering av information 2025 gällande räkenskapsåret 2024 för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD).
 2. publicering av information 2026 gällande räkenskapsåret 2025 för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD).
 3. publicering av information 2027 gällande räkenskapsåret 2026 för börsnoterade små och medelstora företag (utom mikroföretag), små icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag (som ägs av ett moderbolag för att tillhandahålla försäkringsskydd som endast täcker den kommersiella risken för medlemmarna i den grupp som det tillhör).
 4. publicering av information 2029 gällande räkenskapsåret 2028 för tredjelandsföretag med en nettoomsättning på mer än 150 miljoner euro i EU om de har minst ett dotterbolag eller en filial i EU över vissa tröskelvärden.

EU:s Gröna Taxonomi – ambitionen att omvandla den europeiska ekonomin

Europa har som mål att uppnå koldioxidneutralitet – klimatneutralitet – 2050. Den ambitionen är en del av en omfattande handlingsplan, Europas gröna giv – EU Green Deal, som presenterades av EU-kommissionen 2019. 1 000 miljarder euro kommer att behöva mobiliseras mellan 2021 och 2027 för att de 27 medlemsländerna ska uppnå en koldioxidsnål omställning.

En viktig del i handlingsplanen för hållbar finansiering syftar till att styra om kapitalinvesteringar till hållbara ekonomiska verksamheter med hjälp av en grön taxonomi.

Den gröna taxonomin, eller klimattaxonomin, är ett europeiskt ramverk för en standardiserad klassificering av ekonomisk verksamhet som i hög grad bidrar till att uppnå EU:s sex miljömål enligt vetenskapliga kriterier.

Taxonomin omfattar idag kriterier som gör det möjligt att bedöma den miljömässiga hållbarheten i 90 ekonomiska verksamheter, som står för mer än 93 % av utsläppen av växthusgaser (GHG) i den Europeiska Unionen.

EU har publicerat en guide – Taxonomikompass – som kan användas för att kontrollera vilka ekonomiska verksamheter som ingår i EU:s gröna taxonomi, vilka miljömål de väsentligt bidrar till och vilka tekniska granskningskriterier de måste uppfylla för att vara taxonomiförenliga.

Läs mer om EU Taxonomy Compass

Den första januari 2022 trädde upplysningskraven enligt den s.k. taxonomiförordningen (Europa-parlamentets och rådets förordning 2020/852) i kraft.

Stora företag och finansiella institutioner, måste i sina hållbarhetsrapporter redovisa hur stor andel av den ekonomiska verksamheten och/eller investeringarna som omfattas av taxonomin – d.v.s. ingår i en av de ekonomiska verksamheter som idag finns angivna i taxonomiramverket – uttryckt som andel av omsättning (CA), investeringsutgifter (CAPEX) och driftskostnader (OPEX).

Från 2023 kommer stora företag också att behöva redovisa hur stor andel av den ekonomiska verksamheten och/eller investeringarna som är förenlig med taxonomin med samma tre finansiella nyckeltal, andel av omsättning, CAPEX och OPEX.

För att en ekonomisk verksamhet som omfattas av taxonomin även ska anses vara förenlig med taxonomin, och därmed klassificeras som miljömässigt hållbar enligt taxonomin, måste den:

 • Bidra väsentligt till ett eller flera av EU:s sex fastställda miljömål
 • Utan att avsevärt skada något av de övriga fem målen (Do No Significant Harm – DNSH)
 • Uppfylla de tekniska granskningskriterierna (CTS)
 • Företaget måste dessutom uppnå minimikraven i internationella konventioner avseende arbetsrätt och mänskliga rättigheter (OECD Guidelines on Multinational Enterprises och UN Guiding Principles on Business and Human Rights) i hela sin globala leveranskedja

Eftersom Sverige vid införandet av krav på hållbarhetsrapportering valde att storleksmässigt omfatta fler företag än vad som följer av direktivet, innebär taxonomiförordningen att vissa, men inte alla svenska företag som ska upprätta lagstadgad hållbarhetsrapport, berörs av de utökade upplysningskraven.

Enligt den svenska årsredovisningslagen (ÅRL) är hållbarhetsrapportering obligatorisk för företag som uppfyller fler än ett av följande villkor:

 • Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250.
 • Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor.
 • Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Företag som uppfyller följande kriterier ska även upprätta sina hållbarhetsrapporter i enlighet med Taxonomiförordningen:

 • Företag av allmänt intresse enligt artikel 2.1 a-c i Direktiv (EU) 2013/34/EU
 • Företag som under det senaste räkenskapsåret i genomsnitt har haft fler än 500 anställda

När det nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning, CSRD, genomförs i svensk rätt kommer ovan att anpassas till det nya direktivet. Det innebär att från 2024 kommer denna skyldighet att gälla för flertalet företag med fler än 250 anställda.

Företag som omfattas av Årsredovisningslagens krav om att upprätta en hållbarhetsrapport ska identifiera hållbarhetsfaktorer (ESG-faktorerna) i den egna verksamheten och integrera dessa i hanteringen av hållbarhetsrisker i relevanta processer.

Det står också varje marknadsaktör fritt att beskriva hur den egna verksamheten är relaterad till taxonomin i hållbarhetsrapporten, även om den för närvarande inte finns med på listan. Hållbarhetsrapporten kan kompletteras genom att t ex förklara att resultatet av taxonomins finansiella nyckeltal speglar det faktum att verksamheten ännu inte omfattas av taxonomin – och inte av en oförmåga att uppfylla de tekniska granskningskriterierna. Det är också möjligt att beskriva hur man anser att den egna verksamheten redan är koldioxidsnål, bidrar till omställning eller gör det möjligt för andras verksamhet att nå sina tröskelvärden.

Med Cleerit blir hållbarhetsstrategi och hållbarhetsrapportering enkel, inkluderande och digital. Ni integrerar lätt EU:s Gröna Taxonomi i den dagliga verksamheten och i den finansiella uppföljningen, med tydliga och automatiserade dataflöden.

Läs mer om svensk hållbarhetsrapportering och EU:s Gröna Taxonomi

Taxonomiförordningen (EU 2020/852)

CSDD för att främja hållbarhet i bolagsstyrning & ledningssystem

Den 23 februari 2022 antog kommissionen ett förslag till direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence. Syftet med detta direktiv är att främja hållbart och ansvarsfullt företagande och att förankra mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i företagens verksamhet och bolagsstyrning.

De nya reglerna kommer att säkerställa att företag tar itu med negativa effekter av sina handlingar, vilket inkluderar deras värdekedjor inom och utanför Europa.

Med Cleerit kan ni enkelt strukturera era processer och genomföra internkontroll, Corporate Sustainability Due Diligence, samt åtgärda risker och avvikelser, för effektivt främjande av hållbart och ansvarsfullt beteende.

Läs mer om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)

EU:s Sociala Taxonomi för anställda, konsumenter och samhället

Miljömässiga och sociala kriterier har varit en del av EU:s hållbara finansieringsstrategi från allra första början.

Det är allmänt erkänt att sociala investeringar behövs för att både: (i) uppnå de globala målen för hållbar utveckling (SDG) i FN:s Agenda 2030; och (ii) skapa den inre sociala marknad som föreskrivs i fördraget om Europeiska Unionen (artikel 3).

Det är också allmänt erkänt att företag bör visa respekt för mänskliga rättigheter, vilket anges i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP).

EU arbetar för närvarande med ett socialt taxonomiprojekt baserat på tre huvudmål:

 • anständigt arbete (inklusive för anställda i företagets hela värdekedja);
 • adekvat levnadsstandard och välbefinnande för slutanvändarna;
 • inkluderande och hållbara samhällen.

Dessa mål riktar sig till tre grupper av intressenter: anställda, konsumenter och samhällen.

Den sociala taxonomin kommer också att omfatta socialt skadlig verksamhet mer allmänt. Precis som med den gröna taxonomin blir då frågan vilka verksamheter som under alla omständigheter kan anses vara samhällsskadliga.

Läs mer om EU:s Sociala Taxonomi

Varför är det viktigt att lyckas med sin hållbarhetsstrategi?

Det är inte bara lagstiftare som ställer krav på hållbarhet. Förväntningarna på att organisationer arbetar hållbart blir allt högre från såväl samhälle som enskilda kunder och medborgare. Det finns många och goda skäl till att utveckla ett hållbarhetsarbete och drivkrafterna är många.

Genom att investera i hållbarhet och involvera anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter i er hållbarhetsstrategi, skapar ni engagemang och får samtidigt insikt i både risker och möjligheter.

Som en integrerad del av verksamheten och med stöd av hela organisationen blir hållbarhetsarbetet en investering som minskar riskexponeringen, ökar effektivitet och genererar avkastning i form av nya affärer, fler uppdrag och förbättrade relationer.

I takt med att både kunder och medborgare blir mer medvetna ställer de högre krav på organisationer och deras produkter och tjänster. Även organisationens medarbetare ser hållbarhetsarbete som allt viktigare och det har för många arbetsgivare blivit en betydande faktor för att attrahera kvalificerade medarbetare. 

Miljö och social hållbarhet är även viktiga kriterier vid upphandlingar. Kravmärkning, energieffektivitet, mångfald och organiska materialval är urvalskriterier som blivit viktiga vid inköp och i kravspecifikationer. 

Forskning har också visat att företag som investerar i miljöhänsyn, socialt ansvar och ansvarsfull styrning inte upplever det som ett hinder för värdeskapandet – det är faktiskt helt tvärtom. Ett starkt ESG-erbjudande är korrelerat med högre aktieavkastning, minskad kreditswapp-spread (CDS) samt högre kreditvärdighet, som i sin tur leder till lägre lånekostnader.

Ett starkt ESG-erbjudande ökar därmed också bolagets finansiella värde, genom att

 • Underlätta intäktstillväxt: hjälper till att skapa nya marknader och expandera till befintliga, driver konsumenternas preferenser
 • Minska kostnaderna: hjälper till att bekämpa stigande driftskostnader (såsom råvarukostnader och kostnad för vatten eller energi), minskar onödiga kostnader för avfallshantering
 • Minimera regulatoriska och juridiska ingrepp
 • Öka personalens produktivitet: hjälper till att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare, ökar medarbetarnas motivation genom att skapa syfte och mening (att ha nöjda medarbetare är positivt korrelerat med aktieägaravkastning)
 • Optimera investeringarna: förbättrar investeringsavkastningen genom att allokera kapital till mer lovande och hållbara möjligheter, hjälper till att undvika misslyckade investeringar som kanske inte lönar sig på grund av långsiktiga miljöproblem

Fem sätt som ESG skapar värde på – McKinsey Quarterly, novembre 2019

Att sätta mål och redovisa hållbarhetsarbetet är ledningens ansvar

Nyckeln till en hållbar verksamhet ligger främst i själva verksamhetsmodellen, det vill säga hur intäkter genereras, samt hur varor och tjänster produceras och kommer kunden eller medborgaren tillgodo.

Det betyder att ansvaret för att utforma mål och strategier för en mer hållbar och ansvarsfull utveckling ytterst ligger hos högsta ledningen. Ledningen ansvarar också för att hållbarhetsstrategierna genomsyrar hela organisationen och omsättas i konkreta handlingsplaner som specificerar vad som ska göras, av vem, när och vilka resultat som förväntas för att strategierna ska bli verklighet.

Genom att sätta mål och redovisa hållbarhetsarbetet stärker ni förutsättningarna för att nå resultat och skapar samtidigt transparens och trovärdighet samt stärker ert märke gentemot kunder, medborgare och medarbetare.

Ta er tid att fundera på vilka hållbarhetsaspekter som har störst betydelse för er verksamhet och vad ni vill uppnå. Beskriv er hållbarhetsstrategi i organisationens policydokument, verksamhetsplan och värdegrund. Berätta om de framsteg som görs, internt och externt. Cleerit ESG ger er digitalt stöd i detta arbete.

God överblick och tillförlitliga beslutsunderlag med en digital inkluderande lösning för hållbarhetsarbetets planering & uppföljning

Med Cleerit ESG får ni en modern lösning anpassad efter era behov, som integrerar de funktioner ni behöver för att implementera och följa upp er hållbarhetsstrategi kopplat till EU’s hållbarhetsdirektiv, CSRD.

Du som har ett övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet får en bättre överblick som stödjer dig att prioritera och fatta rätt beslut när du ska leda verksamheten mot era mål i linje med CSRD, FN:s Agenda 2030 och principer för Global Compact. Dessutom lägger det en god grund för både den löpande och den årliga hållbarhetsredovisningen, ESG-riskhantering och väsentlighetsanalyser.

Med tillgång till en hållbarhetsplanering som ger en helhetsbild med detaljdjup förenklas uppföljningen avsevärt för er med verksamhet utspridd i världen. Även ledning och styrelse, samt ansvariga för regelefterlevnad och internkontroll, kan själva följa utvecklingen i realtid i Cleerit ESG.

Ni kan enkelt skapa rapportunderlag som visar t.ex. måluppfyllelse, hur ni fördelar resurser utifrån olika prioriterade områden och vilka resultat ni uppnår.

Från hållbarhetsstrategi, mål och riskanalys, till handlingsplan med resursplanering och budget i Cleerit

Med väsentlighetsmatrisen och målen som grund skapar ni er handlingsplan i Cleerit ESG och får en visuell styrkedja som visar hur strategiska ESG-områden som klimat, arbetsmiljö, mångfald, jämlikhet och socialt ansvar är logiskt kopplade till mål, aktiviteter och resultat. Det blir tydligt vad som ska göras, av vem, när och vilka resultat som förväntas.

Att definiera, analysera och hantera risker som kan hindra er att nå målen är en central del av hållbarhetsarbetet. Den integrerade funktionen för riskhantering stödjer arbetet dels genom att integrera riskanalyser och åtgärder kopplade till aktiviteterna i er hållbarhetsplan, dels genom att upprätta separata riskhanteringsplaner.  

En förutsättning för att göra verklighet av strategierna är att fördela resurserna dit de gör mest nytta. Därför är stöd för budget, prognos och resursplanering viktiga komponenter i Cleerit.

Ni slipper manuella och tidsödande planeringsmallar och kan automatisera era planeringsprocesser för en optimerad resursfördelning, snabbare resultat och högre tillförlitlighet. Och kopplingen till EU:s nya Taxonomi automatiseras för en effektiv hållbarhetsredovisning.

Det dagliga arbetet mot hållbarhetsmålen där alla vet vad de ska göra

Det är det ni gör varje dag som steg för steg leder arbetet framåt mot era mål. Du som operativ chef får överblick över hur olika aktiviteter som utbildning, mångfaldsinitiativ och aktiviteter för minskade koldioxidutsläpp fortskrider med hjälp av översikter, tidplaner och statusrapporter.

Teamen får en digital arbetsyta där det blir tydligt vad ni ska göra och hur ni bidrar till målen. Till er hjälp har ni verktyg som väsentlighetsmatriser, målkarta, projektportföljsplanering, kanban-kort, gantt-scheman och möjlighet att dela dokument. 

Synliggör resultat för hållbarhetsarbetet med rapporter och nyckeltal för analys och lärande  

Med rapporter och mätetal, statusuppföljning och progression har ni kontinuerlig tillgång till underlag för analys och beslut. Det gör att ni kan vara snabbrörliga och omprioritera när det behövs.

Ni kan definiera nyckeltal med målvärden och jämföra med utfall för till exempel miljö och klimatmål, jämställdhet, mångfald och inkludering. Eftersom nyckeltalen kopplas till mål och aktiviteter får ni en fördjupad förståelse för era resultat och kan lättare agera för att korrigera avvikelser.

Underlag till styrelsen, den årliga CSRD-hållbarhetsredovisningen och Communication on Progress (CoP) till Global Compact finns alltid tillgängliga i realtid.

Att lägga tid på analys lägger grunden till lärandet som leder er på vägen att förverkliga hållbarhetsmålen, och faktiskt bidra till att göra skillnad på riktigt.

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med er hållbarhetsstrategi:

Intern Styrning & Kontroll, Riskhantering, Regelefterlevnad, GRC

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Söker du en komplett, flexibel och inkluderande lösning för att analysera, förebygga och korrigera risker, samt hantera styrning, efterlevnad och internkontrollprocesser? Du har du kommit rätt.

Cleerit hjälper er att planera och följa upp arbetet med intern styrning och kontroll, riskhantering och regelefterlevnad för att stärka ledningens möjligheter att uppfylla sitt ansvar gentemot styrelsen, ägare och övriga intressenter.

 • Förhindra oegentligheter och säkerställ att verksamheten leds på ett ändamålsenligt sätt
 • Digitalisera GRC-arbetet, analysera risker, planera och fördela kontrollåtgärder
 • Definiera och fördela mål för arbetet med regelefterlevnad
 • Styr det interna revisionsarbetet med aktivitetsplaner
 • Budgetera och resursplanera för GRC-arbetet och teamen
 • Skapa tillförlitliga underlag och rapporter till styrelsen och dess kommittéer
 • Ge styrelse och ledning tillgång till nyckelinformation om hela verksamhetens progress och resultat i realtid

Om du inte investerar i riskhantering spelar det ingen roll vilken verksamhet du har, det är en riskfylld verksamhet.

Gary Cohn – tidigare VD och COO för Goldman Sachs

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja ert arbete med riskhantering, intern styrning & kontroll och regelefterlevnad.


Klar överblick i realtid över risker, granskningar, inspektioner, utvärderingar och kontrollåtgärder – i en och samma lösning
Bedöm, värdera, analysera och följ upp risker i riskmatriser anpassade för era behov
Koppla risker till mål, områden, projekt… och till riskreducerande kontrollåtgärder, följ upp status
Fördela ansvar och skapa åtgärdsplaner för att minimera riskernas negativa konsekvens
Gantt-scheman och aktivitetstavlor för effektiv uppföljning av ansvar, status och progress mot mål
Flexibla riskrapporter för klar överblick i realtid både on- och offline


Mer om intern styrning & kontroll, riskhantering och regelefterlevnad

Corporate Governance – en fråga om maktbalans

Corporate governance har att göra med ”maktbalansen” mellan ägare, styrelse och ledning, och ett skifte i denna balans introducerades på 70-talet då Securities and Exchange Commission i USA framförde behovet av reformer.

De förespråkade att verksamheter skulle införa revisonskommittéer, nomineringskommittéer och kommittéer för kompensationsfrågor. Med detta följde bl a krav på att en andel av styrelsemedlemmarna ska vara oberoende i sin relation till ledningen. Begreppet ”Corporate Governance” användes i den amerikanska regeringens Federal Register för första gången 1976.

Den verkliga mekanismen för bolagsstyrning är ägarnas aktiva engagemang.

Louis Gerstner – tidigare styrelseordförande och CEO för IBM

Vissa risker som man tror är okända är inte okända. Med viss framförhållning och kritiskt tänkande kan vissa risker som vid första anblicken kan verka oförutsedda faktiskt förutses. Beväpnad med rätt uppsättning verktyg, processer, kunskap och insikt kan variabler som leder till risk lyftas fram i ljuset, så att vi kan hantera dem.

Daniel Wagner – VD för Risk Solutions at Risk Cooperative, ett strategi-, risk- och kapitalförvaltningsföretag

Organisationens ansvar förflyttas från ett snävt ägarintresse till ett bredare intressentperspektiv med förväntningar på socialt ansvarstagande

Ytterst handlar GRC och ramverken kring internstyrning om att proaktivt förhindra oegentligheter som gör att organisationens existens hotas och dess intressenter som ägare och vidare samhället drabbas. Det omgärdas av lagar, regler och koder som tydliggör ansvarsfördelningen mellan ledning och styrelse, och säkrar ägarnas eller uppdragsgivarens intressen. Men det handlar lika mycket om att främja organisationens trovärdighet på marknaden och i samhället, och GRC bör därför ses som ett strategiskt verktyg.

Dessutom har intressentperspektivet med åren breddats från ett snävt fokus på ägarintresse till att inkludera arbetstagare, marknaden och det vidare samhället med krav på socialt ansvarstagande.

Det bygger på ett antagande om att hänsyn till andra intressenter är nödvändigt för att skapa långsiktigt lönsamma företag och hållbara organisationer.

Detta breddade perspektiv märks inte minst i lagkravet att företag, utöver årsredovisningen, även måste göra en årlig hållbarhetsredovisning.

Vi ser ett momentum i skiftet från ett fokus på aktieägarnas avkastning till ett tankesätt som inkluderar avkastning för en vidare sfär av intressenter. När vi ser uttalanden som ’Omdefiniera syftet med företag’ från Business Roundtable i USA och World Economic Forums Davos Manifest 2020 ’för en bättre sorts kapitalism’ vet vi att budskapet gått fram att våra ekonomiska och finansiella system måste förändras för att hantera vår tids hållbarhetsutmaningar.

Linden Edgell – Global Sustainability Director ERM

Välstrukturerade processer för planering, ledning och uppföljning av internkontroll

Inom ramen för internstyrningen har er verksamhet ansvar för att utföra internkontroll med internrevisioner, riskanalys och kontroll av regelefterlevnad. Med Cleerit kan ni planera detta arbete, definiera aktiviteter, koppla dem till strategiska prioriteringar och mål, tilldela resurser, samt få stöd att styra och följa upp era kontrollåtgärder, aktiviteter och projekt.

Ni kan lägga upp planer för aktiviteter som internrevision, utbildning i regelefterlevnad, uppdatering av interna regelverk och policyer mm. Ni tilldelar vem som har ansvar för varje aktivitet, och ger alla i teamet stöd i sitt dagliga arbete med hjälp av aktivitetstavlor och Gantt-scheman där de kan uppdatera status, samt möjlighet att skapa att-göra-listor.

Med överblick över hela verksamheten blir internkontroll mer effektivt

När hela verksamheten använder Cleerit för planering, styrning och uppföljning med förankring i strategiska mål, får ni direkt tillgång i realtid till de underlag ni behöver för att utföra ert arbete med internkontroll.

Det ger den överblick och klarhet som behövs för att följa upp att verksamheten styr resurserna till de strategiska prioriteringar som styrelsen fattat beslut om och respekterar de lagar och regler som finns. Ni kan planera och genomföra internkontroll snabbare och mer precist med en kontinuerlig tillgång till hela verksamhetens handlingsplaner, ekonomiska styrning och resultat.

Riskhanteringen är integrerad

Cleerits integrerade riskhantering med riskregister, analys och åtgärder säkerställer en god riskhantering och regelefterlevnad.

Ni får en samsyn om prioriterade risker och kan agera proaktivt för att undanröja obehagliga överraskningar som kan påverka era strategier och utgöra hinder för att uppnå era mål.

Med Cleerit har ni möjlighet att synliggöra och integrera riskhanteringsarbetet i hela verksamheten.

Ökad transparens och tillförlitliga underlag till styrelsen och dess kommittéer 

En kärna inom ramen för internstyrning är transparens och att förse styrelsen med underlag och rapporter av god kvalitet. Med Cleerit förenklas detta avsevärt då ni har kontinuerlig tillgång till relevanta och nödvändiga data samlade på ett ställe. Ni tar enkelt fram underlag till styrelse och dess kommittéer, och är väl förberedda för rapporteringen till verksamhetens intressenter under året.

Ledningen behöver inte vänta på era rapporter om de har tillgång till Cleerit, de kan enkelt själva logga in och skapa favoritrapporter för att följa upp verksamhetens riskprofil och dess resultat i relation till strategiska prioriteringar. Det stödjer er VD eller GD som med en god överblick och kontroll över hela verksamheten snabbare kan förbereda sig med tillförlitliga underlag inför varje styrelsemöte.   

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med ert arbete med riskhantering, intern styrning & kontroll och regelefterlevnad:

OKR – Mål & Nyckelresultat

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

OKR – Objectives and Key Results – är en populär målstyrningsmetod i tider av hög tillväxt eller stora förändringar, där team och individer håller fokus på ett fåtal ambitiösa mål och nyckelresultat i transparenta processer och agila uppföljningscykler. OKR hjälper er att säkerställa att ni fokuserar era insatser på samma viktiga frågor i hela organisationen.

Cleerit hjälper er att lyckas med era OKR

 • Fördela övergripande mål och strategier 
 • Involvera team och individer att sätta tidsbestämda mål och nyckelresultat 
 • Öka engagemang med individuellt ansvarstagande 
 • Ge stöd för både top down och bottom up styrning
 • Planera aktiviteter och uppgifter för att nå resultat 
 • Resurs- och tidsplanera, följ upp budget och prognos 
 • Följ upp med kontinuerliga statusuppdateringar och rapporter 
 • Kom förberedda till era uppföljningsmöten  
 • Främja lärande i en iterativ process

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur ni lyckas med OKRs.


Agila styrmodeller för både top-down och bottom-up arbete med OKR ger ökat engagemang med individuellt ansvarstagande
Aktivitetstavlor och nyckeltal för effektiv uppföljning av ansvar, status och progress mot mål


Mer om OKRs

Vem uppfann OKR?

Metoden togs fram redan under 1970-talet av Andy Groove som införde OKR på Intel. Idag är Google och LinkedIn kända ambassadörer för metoden. En av de tidigaste investerarna i Google, John Doerr, kallade Andy Grove för ”Father of OKRs” i sin bok “Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs”.

OKRs omkullkastade toppstyrningssystemet: plötsligt värderades arbetarna utifrån vad de åstadkom, inte deras bakgrund, examen eller titel. Med OKR är genomförande viktigare än bara idéer och Grove, som kämpat sig ut ur kommunistiska Ungern för att bli Time Magazines ”Årets man”, var ett levande bevis på detta. Som en Intel-historiker uttryckte det, ”Han var en slags gående OKR”.

Giulia Pines – A closer look at the man who invented OKRs

OKR ska vara ambitiösa och inspirerande

Med OKR formuleras målen i kvalitativa termer, de är ambitiösa och inspirerande. Målen svarar på varför vi gör det här, vad vi vill uppnå och vilket är vårt önskade framtida läge? 

Team och enskilda individer i organisationen involveras och engageras i att formulera och äga sina egna mål, och de sätter dessa mål i linje med företagets övergripande mål och strategiska riktning. 

Till varje mål kopplas kvantitativa nyckelresultat som visar hur målen ska uppnås, med andra ord de effekter som måste åstadkommas. 

Välj inte för många  

Eftersom fokus är ett nyckelord för metoden är rekommendationen att sätta ett fåtal högt ställda mål och nyckelresultat, ett ofta rekommenderat antal är tre och helst inte fler än fem.  

Det finns några principer som ligger till grund för OKR, och dessa är; fokus, tydlig koppling, engagemang, transparens och ansvar.

Sätt en tidpunkt för måluppfyllelse

OKR bygger på en process där tidsfaktorn är viktig. En bärande idé är att sätta en tidpunkt för när målet är tänkt att uppnås. Tidsbestämda statusuppdateringar och uppföljningar är en viktig ingrediens i processen, och ofta handlar det om veckovisa uppdateringar och kvartalsvis måluppföljning. Med en tydlig status och uppföljningscykel bygger ni in en agil och iterativ process.  

Välj en flexibel digital lösning för era OKR-processer

För era OKR-processer är det viktigt att ha en digital lösning som leder er steg för steg att förverkliga era högt uppsatta mål med hjälp av en målfokuserad planering och kontinuerlig statusuppdatering. En digital lösning där alla involverade kan engageras och ta ansvar för sina mål och resultat. 

Cleerit är det flexibla verktyg ni behöver för att arbeta med era OKR i ett meningsfullt sammanhang, utifrån era förutsättningar och behov – för att ni ska få ut det bästa av era resurser på vägen mot era högre mål och resultat.  

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med OKR:

IT, IS, IM, ITSM, ITIL4, COBIT & agila leveransmodeller

02 okt 2022 Skriven av Leila Hellgren

Är du IT-direktör, IT-chef, CIO, CTO eller del av ett IT team? Är du involverad i Enterprise governance of information and technology (EGIT)? Letar du efter en användarvänlig, komplett, flexibel och inkluderande lösning för agila leveransmodeller och ledning av IT-avdelningens arbete, leveranser, tjänster och projekt, kompatibelt med COBIT och ITIL 4? Då har du kommit rätt.

Med Cleerit får du en översikt i realtid över mål, prioriteringar, team, aktiviteter, leveranser, budget och resultat – och det agila IT-ledningsstöd du behöver för att nå dina mål. Ett steg i taget, varje dag.

Cleerit kopplar IT-styrning till affärsnytta och maximerar dina resultat  

 • Ökad närhet till kunder, kravställare, beställare & leverantörer för snabba och effektiva IT-leveranser 
 • Tydlig koppling av beslutsfattande och leveranser till strategiska mål och affärsprioriteringar
 • Komplett best practice lösning som anpassas till din IT-organisations specifika situation och behov

För att förvandla riktigt intressanta idéer och nya teknologier till ett företag som kan fortsätta att förnya sig i åratal krävs mycket disciplin.

Steve Jobs

Det finns många ramverk, modeller och processer för att hantera en organisations IT-verksamhet. De kombineras på olika sätt för att möta varje organisations unika situation. Med alla dessa komponenter och processer kan det lätt bli svårt att hålla ihop helheten. Istället för att hålla ihop och hantera helheten med Excel, Word och PowerPoint-presentationer finns nu Cleerit.

Med Cleerit får du ett inkluderande och lättanvänt ledningssystem som hjälper dig att hålla ihop helheten, från strategiutveckling via strategiexekvering till uppföljning.

Du kan börja där ni är idag och skapa en integrerad och samverkande modell för ledning av IT-avdelningens arbete, tjänster, leveranser och projekt, kopplad till organisationens strategiska mål och prioriteringar. För att nå era mål, ett steg i taget, varje dag.

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja ert IT/ITSM-arbete.


Klar överblick i realtid över IT-strategier, mål, behov, leveranser, aktiviteter och nyckeltal
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska IT-mål och prioriteringar
Gantt-scheman och aktivitetstavlor för effektiv uppföljning av ansvar, status och progress mot IT-mål
Analysera, följ upp och förebygg risker
Lättanvända funktioner för aktivitetsbaserad budgetering och flexibla IT-rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline

Mer om ITSL, COBIT, ITIL 4 & agila leveransmodeller

Vad är ITSL, ITIL 4, DevOps, SAFe och COBIT? 

ITSM, för Information Technology Service Management (IT-tjänstehantering), fokuserar på att definiera, hantera och leverera IT-tjänster för att stödja affärsmål och kundbehov. Det handlar med andra ord om de aktiviteter som utförs av en organisation för att utforma, bygga, leverera, driva och kontrollera IT-tjänster som erbjuds kunder. ITSM kännetecknas av en processinställning till förvaltning med fokus på kundbehov och IT-tjänster för kunder snarare än IT-system, och betonar kontinuerlig förbättring.

ITIL 4 (för Information Technology Infrastructure Library) är ett ramverk av bästa praxis för att säkra en effektiv och kundorienterad hantering av IT-tjänster som först definierades i mitten av 1980-talet av handelskammaren i Storbritannien.

Målet med ramverket ITIL för effektiv och kundorienterad hantering av IT-tjänster är att främja

 • en konstruktiv och inkluderande relation mellan IT-leverantör och IT-kund
 • IT-tjänster som möter kundens krav, inklusive stabil leverans och framgångsrik förändring över tid.
 • ständig förbättring av IT-tjänster, -processer och resursoptimering över tid.

Läs mer om ITIL 4 här

En av de vanligaste vägarna för en organisation att uppnå kraven i ISO/IEC 20000 – en standard för hantering av IT-drift & tjänster – är att anta ITIL:s bästa praxis.

ITSM och ITIL utesluter inte varandra, de kompletterar varandra.

DevOps är en uppsättning arbetsprocesser, metoder och verktyg, till stöd för utveckling, driftsättning och underhåll av en programvara. Dev = ”development” – mjukvaruutveckling, Ops = ”operations” – drift. DevOps hjälper till att korta ned utvecklingscykler och gör att utvecklare kan automatisera operativa uppgifter och incidenthantering.

SAFe (för Scaled Agile Framework) är ett ramverk för agila arbetssätt och värderingar med målsättningen att skapa samverkan mellan flera agila team och på så sätt ge större, komplexa organisationer möjlighet att dra nytta av agil systemutveckling i större skala. SAFe har utvecklats för tre primära kunskapsgrupper: agil mjukvaruutveckling, lean produktutveckling och systemtänkande.

SAFe ger vägledning för alla nivåer i organisationen som är aktivt engagerade i mjukvaruutveckling: Team, Program, Large Solution och Portfolio som ska resultera i större anpassning och synlighet över hela organisationen. Tillsammans med storskalig Scrum (LeSS) och disciplinerad agil leverans (DAD), är SAFe ett av ett växande antal ramverk som försöker ta itu med problemen som uppstår när flera team är involverade i utvecklingsprocessen.

ITSM, ITIL, DevOps och SAFe utesluter inte varandra; varje tillvägagångssätt har sina egna mål och funktioner.

Till skillnad från SAFe, är ITIL är inte beskrivande, vilket betyder att ramverket inte ger svar på HUR saker ska göras, utan VAD som bör göras för att säkra framgång. SAFe är mycket föreskrivande och beskriver detaljerat både vad som behöver göras och hur (inkluderar också en dedikerad implementeringsfärdplan). Både SAFe och ITIL har sina egna värden, även om de flesta av dem överlappar varandra.

COBIT är ett ramverk för EGIT (Enterprise governance of information and technology), dvs styrning och förvaltning av information & teknologi, riktat till hela organisationen. Enterprise I&T innebär med andra ord all teknik och informationsbehandling som organisationen förfogar över för att uppnå sina mål, oavsett var detta sker i organisationen.

Ramverket ”COBIT® 2019 Framework: Governance and Management Objectives” har utformats av SACA® (isaca.org), en global förening som hjälper individer och företag att ”uppnå teknikens positiva potential”.

COBIT-ramverket separerar begreppen styrning och ledning. Dessa två begrepp omfattar olika aktiviteter, kräver olika organisationsstrukturer och tjänar olika syften.

Styrning säkerställer att:

 • Intressenternas behov, villkor och alternativ utvärderas för att fastställa balanserade, överenskomna mål för organisationen och dess verksamhet
 • Riktningen bestäms genom prioritering och beslutsfattande.
 • Resultat och regelefterlevnad följs upp och utvärderas mot överenskommen riktning och beslutade mål.

I de flesta fall är styrning styrelsens ansvar, under ledning av ordföranden. Särskilt ledningsansvar kan delegeras till särskilda organisationsstrukturer på lämplig nivå, särskilt i större mer komplexa organisationer.

Ledningen planerar, utvecklar, driver och följer upp aktiviteter, i linje med den riktning som fastställts av styrorganet, i syfte att uppnå organisationens mål.

I de flesta organisationer är detta den verkställande ledningen ansvar under ledning av verkställande direktör (VD) eller generaldirektör (GD).

COBIT® 2019 omfattar 40 styr- och ledningsmål, organiserade i fem områden uppdelat på styrning och ledning.

Styrning

Utvärdera, styr och följ upp (EDM)

 • EDM01—Ramverk för styrning och underhåll
 • EDM02—Värdeleverans
 • EDM03— Riskoptimering
 • EDM04—Resursoptimering
 • EDM05—Intressentengagemang

Ledning

 • Alignera, planera och organisera (APO) – omfattar den övergripande I&T organisationen, strategin och dess stödjande aktiviteter
 • Utveckla, förvärva och implementera (BAI) – omfattar definition, förvärv och implementering av I&T-lösningar och dess integration i affärsprocesserna.
 • Leverera, ge service och support (DSS) – omfattar operativ leverans och support av I&T-tjänster, inklusive säkerhet
 • Övervaka, utvärdera och bedöma (MEA) – omfattar resultatutvärdering och bedömning i relation till interna I&T-resultatmål, mål för intern kontroll samt externa krav.

COBIT omfattar inte eller föreskriver IT-relaterade beslut. Ramverket används inte för att avgöra vilken IT-strategi som är bäst, hur den bästa IT-arkitekturen ska se ut, eller hur mycket IT kan eller bör kosta. Snarare definierar COBIT komponenter som beskriver vilka beslut som bör fattas, samt hur och av vem besluten ska fattas.

SAFe, COBIT och ITIL kan användas var för sig, men tillsammans skapar de synergier som ökar det totala värdet för organisationen.

Parallellt med dessa internationella ramverk finns privatägda modeller såsom till exempel pm³ och PPS.

pm³ ägs av det svenska företaget På AB och är en förvaltnings- och portföljstyrningsmodell för hantering av enskilda förvaltningsuppdrag samt en organisations löpande objekt- eller förvaltningsstyrning.

PPS , Praktisk Projektstyrning, är en relativt komplex projektmodell som är framtagen av det svensk-finska företaget Tieto (numera TietoEvery). Modellen fokuserar på Vad som ska göras, Hur det ska genomföras och Vem som är ansvarig, och lägger även fokus på att uppnå projektmål, effektmål och strategiska mål. PPS uppnår detta genom att erbjuda stöd bland annat i form av dokumentmallar, beskrivning av faser, arbetsområden och beslutspunkter och checklistor.

Mer generella metoder för styrning samexisterar också med dessa mer specifika IT-ramverk. T ex Projektportföljhantering (PPM för Project Portfolio Management) för centraliserad hanteringen av processer, metoder och teknologier som används av projektledare och projektledningskontor (PMO för Project Management Office) för att analysera och kollektivt hantera tid, resurser, kompetens och budget för pågående och föreslagna projekt.

Med Cleerit behöver ni inte välja mellan ramverk och metoder, ni kan börja där ni är idag och skapa en integrerad och samverkande modell för ledning av IT-avdelningens arbete, tjänster, leveranser och projekt, kopplad till organisationens strategiska mål och prioriteringar. För att nå era mål, ett steg i taget, varje dag.

Innovation handlar inte om pengar. Det handlar om de människorna du har, hur du leds och hur mycket du förstår det.

Steve Jobs

Vad säger IIA Sweden och ISACA Sweden om revision av styrning av verksamhetens IT?

Många verksamheter är idag beroende av en väl fungerande IT-miljö och i takt med att beroendet av IT blir allt mer påtagligt är det nödvändigt att resursslöseri och brister hanteras skyndsamt för att inte äventyra verksamheten.

Styrelse och ledning ansvarar för att dessa resurser används kostnadseffektivt och att de bidrar till att verksamheten når uppsatta mål. Brister i IT-kontroller kan ha stor påverkan på en organisations finansiella situation och anseende.

I detta sammanhang har revisorer en viktig roll att spela genom att förse styrelsen och ledningen med relevant information om hur väl den interna styrningen och kontrollen över IT-miljön fungerar. Internrevisorn har till uppgift att rapportera utfallet av sin revision till ledning och styrelse.

Nyckelkontroller för granskningsområde Strategi och styrning av IT-verksamheten:

 • Det ska finnas en tydlig koppling mellan IT-strategi och verksamhetsstrategi.
 • Riskanalys ska genomföras för att identifiera och därefter hantera de mest väsentliga riskerna. Genom nyckelkontroller ska IT-investeringar utvärderas och formellt beslutas för att ge värde till organisationen och främja effektiv användning av IT-resurser.
 • Utfallet av IT-verksamheten ska definieras samt mätas och rapporteras på ett ändamålsenligt sätt
 • Ledningen ska vara involverad i IT-styrningen.
 • Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning och kommunikation mellan verksamheten och IT-avdelningen, samt inom IT-avdelningen.

Standarder och referensmaterial: COBIT 2019, Auditing IT Governance (IIA GTAG), IT Essentials for the Internal Auditors (IIA GTAG), ISO 38500 Governance of IT for the organization, SAFe (Scaled Agile Framework)

Läs mer i dokumentet ”2022 Revision av verksamhetens IT – Stöd för revisorer vid granskning av IT-styrning och IT-system”

Styrning och ledning av IT-verksamhet med Cleerit gör att organisationen effektivt kan koppla IT-strategi till den övergripande strategin och snabbt åtgärda resursslöseri, brister och risker.

Varför är det bästa praxis enligt ITIL att vara inkluderande och samskapa? 

Organisationer där den kravställande verksamheten överlåter åt IT-avdelningen att ta enskilt ansvar för organisationens IT-lösningar tenderar att dra på sig omfattande teknisk skuld. Denna skuld är kostsam och komplex att åtgärda. En hög teknisk skuld innebär att verksamhetens flexibilitet, förmåga och konkurrenskraft hämmas.

När nya förutsättningar och behov uppstår kan de inte omhändertas så snabbt som verksamheten skulle önska. IT-avdelningen kan vara upptagen med att bringa ordning i svaga och/eller komplexa miljöer. Den tekniska skulden måste hanteras först innan nya funktioner kan levereras i existerande eller nya tjänster. Tekniken blir då ett hinder för det som ska realiseras.

Med samskapande av värde menar IT Service Management enligt ITIL att verksamhet och IT måste ta ett gemensamt ansvar för både affärs- och IT-resultat. Det förtydligas genom koncepten tjänsters Verksamhetsnytta (Outcome), Leverans (Output) och Aktiviteter, där nyttan fokuserar på verksamhetens behov och leverans på IT-avdelningens arbete med att tillgodose de behoven.

Samskapande med Cleerit gör att organisationen i högre grad kan uppfylla kundkrav. Teknisk skuld minimeras och ökad flexibilitet leder till förbättrade affärsresultat. 

IT Service Management enligt ITIL 4 med Cleerit   

Med Cleerit arbetar ni strukturerat och med inkluderande arbetsmetoder
Cleerit – ett ledningssystem för leverans av värde genom IT-tjänster & produkter

Effektiv IT-tjänstehantering handlar om mer än att hantera teknik. Det inkluderar även olika delar av organisationen och personalen, organisationens förhållande till tjänsteleverantörer och samarbetspartners samt de olika processerna och teknikerna som används inom organisationen. Dessa viktiga delar definieras som tjänstehanteringens fyra dimensioner i ramverket ITIL 4 och i Cleerit.

Organisationer och människor
Omfattar de individer, roller, kunskaper, kompetenser och förmågor som är involverade i tillhandahållandet av IT-tjänster. Kan också inkludera kunder, tjänsteleverantörer, leverantörsanställda och andra intressenter i servicerelationen. Ledarskap, kommunikation och en kultur som uppmuntrar till samarbete och som hjälper individer att förstå deras bidrag till att skapa värde för kunder och intressenter omfattas också av detta perspektiv. Med Cleerits inkluderande arbetsprocesser involverar ni lätt alla intressenter i servicerelationen.

Information och teknik
Omfattar de teknologier som stödjer tjänstehantering, arbetsflödeshanteringssystem, innovationer, kunskapsbaser, analytiska verktyg och kommunikationssystem, samt den information som skapas, lagras, hanteras och används av organisationen vid leverans av IT-tjänster.

Partners och leverantörer
Omfattar organisationens relationer, kontrakt och avtal med andra organisationer som är involverade i design, leverans och support av IT-tjänster. Med Cleerits inkluderande arbetsprocesser kommer ni närmare era partners och leverantörer och kan erbjuda snabbare och mer kvalitativa IT-leveranser.

Värdeströmmar och processer
Definierar de aktiviteter, arbetsflöden, kontroller och processer som samverkar för att tillhandahålla IT-tjänster i syfte att uppnå överenskomna mål. Med Cleerits inkluderande och sömlöst integrerade ledningsmodell, samverkar alla dessa komponenter och säkerställer måluppfyllelse.

Externa faktorer
Tjänsteleverantörer arbetar inte isolerade; de påverkas av externa faktorer som kan påverka hur dimensionerna fungerar. Dessa inkluderar politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, juridiska och miljöfaktorer (PESTLE). Dessa externa faktorer begränsar eller påverkar hur organisationer arbetar med de fyra dimensionerna av tjänstehantering. Genom att koppla IT-avdelningens strategiska plan till organisationens övergripande strategier och ESG-mål i Cleerit, kan ni tillvarata nya möjligheter samtidigt som ni minskar ni risken för oväntade hot i omvärlden.

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med ert strategiska IT-arbete:

Digitalt och inkluderande kvalitetsledningssystem

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Med Cleerit integrerar och digitaliserar ni ert kvalitetsledningssystem (QMS), inklusive policyer, processer och handlingsplaner, med målsättning att hjälpa er organisation att möta kraven från era kunder och intressenter. Cleerits inkluderande kvalitetsledningsmodell är baserad på PDCA-cykeln, Plan-Do-Check-Act, för full kontroll och kontinuerlig förbättring av era processer och produkter.

Kvalitetsarbete är omfattande för det täcker allt. Kvalitet är det som formar kundernas upplevelse när de konsumerar era tjänster och produkter, det som brukar kallas the moment of truth. Ett systematiskt kvalitetsarbete med Cleerit handlar därför om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter att medvetet och effektivt arbeta med det som i slutändan kommer att påverka hur kunden upplever era produkter och tjänster. 

Kvalitet är inte en handling, det är en vana.

Aristoteles
 • Definiera, förbättra och kontrollera era processer
 • Förebygg misstag och minska slöseri
 • Definiera och fördela mål för kvalitetsarbetet 
 • Planera och styr kvalitetsarbetet 
 • Hantera och följ upp kvalitetsrevisioner och förbättringsarbete  
 • Skapa och följ upp budget för kvalitetsfunktionen och kvalitetsarbetet 
 • Mät och analysera resultat, och hantera avvikelser, med flexibla rapporter och nyckeltal  
 • Analysera och förebygg kvalitetsrisker  
 • Förbättra samarbete och kunskapsutbyte  
 • Förenkla rapporteringen och säkerställ tillgång till nyckelinformation i realtid  

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja ert kvalitetsarbete.


Klar överblick i realtid över kvalitetsplaner, mål, aktiviteter och nyckeltal
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska kvalitetsmål och prioriteringar
Gantt-scheman och aktivitetstavlor för effektiv uppföljning av ansvar, status och progress mot kvalitetsmål
Mät och analysera kvalitetsarbetets nyckeltal i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
Analysera, följ upp och förebygg kvalitetsrisker
Flexibla kvalitetsrapporter för klar överblick i realtid både on- och offline


Mer om kvalitetsplaner med Cleerit

Varför är det viktigt med kvalitetsarbete?

Ett proaktivt kvalitetsarbete är en förutsättning för en sund och bra verksamhet där kundnöjdhet är i fokus. Tanken är helt enkelt att en medveten kvalitetsstrategi ska betala sig i nöjdare kunder och bättre resultat.

Kvalitet är aldrig en olycka. Det är alltid resultatet av intelligent ansträngning.

John Ruskin

Från kvalitetsstrategi och mål till handlingsplan med resursplanering och budget

Med kvalitetsmålen som grund skapar ni er handlingsplan i Cleerit och får en visuell styrkedja som visar hur strategiska områden är logiskt kopplade till mål och aktiviteter. Det blir tydligt hur era aktiviteter med kvalitetskontroller, certifieringsprocesser, revisioner, processförbättringar och verksamhetsutveckling bidrar till att stödja verksamhetens leverans av tjänster och produkter med rätt kvalitet och ökad produktivitet.  

Det innebär risker när kvaliteten brister, och för er som arbetar med att identifiera, analysera och åtgärda risker som en del av kvalitetsarbetet finns funktionen för riskhantering, som ni kan integrera i era kvalitetsplaner eller hantera i separata riskhanteringsplaner.  

En förutsättning för att göra verklighet av strategierna är att fördela resurserna där de gör mest nytta. Därför är tids- och budgetplanering viktiga komponenter i Cleerit. Ni slipper manuella tidsödande planeringsmallar och kan automatisera era planeringsprocesser för en optimerad resursfördelning, snabbare resultat och högre tillförlitlighet.   

Det dagliga arbetet mot gemensamma mål där alla vet vad de ska göra  

Du som har operativt ansvar för kvalitetsplanens genomförande kan följa hur arbetet med t.ex. inspektioner, revisioner, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling fortskrider med hjälp av översikter, tidplaner och statusrapporter.  

Du och ditt team får en digital samarbetsyta där det blir tydligt vad ni ska göra och hur ni bidrar till målen. Till er hjälp har ni funktioner som målkarta, aktivitetsplanering med gantt-scheman och kanban-kort samt möjlighet att samarbeta och dela dokument. 

Synliggör kvalitetsfunktionens resultat och bidrag med rapporter och nyckeltal för analys och lärande  

Med rapporter och mätetal, statusuppföljning och progression har ni kontinuerlig tillgång till underlag för analys och beslut. Det gör att ni kan vara agila och omprioritera när det behövs. Ni kan definiera nyckeltal och indikatorer, sätta målvärden och jämföra utfall för ert kvalitetsarbete.  

Ni skapar överskådliga rapporter som visar kvalitetsarbetets bidrag till organisationen som helhet och till de olika affärsområdena och funktionerna. Ni kan till exempel följa upp utifrån olika dimensioner av betydelse för er organisation som typ av kvalitetsinsats, affärs- och produktområden, eller de strategiska mål som insatsen stödjer. 

När ni har tillgång till kvalificerad data i en och samma lösning får ni ett verktyg som hjälper er att analysera och lära för att ständigt kunna arbeta med förbättringar för framtiden.  

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med ert strategiska kvalitetsarbete:

Kommunikationsplanering & uppföljning

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Styr du dina kommunikationsplaner, kampanjer, PR-aktiviteter, evenemang, planeringsscheman och kostnader med Excel, PowerPoint, möten och e-post? Du önskar en lösning som tar tillvara digitaliseringens möjligheter till effektivare kommunikationsplanering? Då är Cleerit lösningen för dig.

Med Cleerit digitaliserar du dina kommunikationsplaner, och inkluderar löpande aktivitetsplanering, budgetprocesser och resultatuppföljning med en tydlig förankring i de strategiska målen. Du får:

 • Översikt i realtid över din organisations prioriteringar, team, planer, resurser, aktiviteter, målgrupper och resultat i en flexibel inkluderande lösning anpassad för era specifika behov
 • Tydlig koppling av kommunikationsplanens mål och aktiviteter till organisationens strategiska plan – och det beslutsstöd du behöver för att nå dina mål
 • Best practice kommunikationsledningsmodeller som anpassas till din organisations specifika situation och behov – och som kopplar era kommunikationsmål till det dagliga arbetet
 • Definiera och fördela kommunikationsmål för extern- och internkommunikation
 • Styr kommunikationsprojekt, evenemang, mässor, PR, kampanjer och medierelationer
 • Hantera och följ upp kampanjer och kommunikationsmaterial
 • Skapa och följ upp er kommunikationsbudget
 • Mät och analysera resultat med flexibla rapporter och nyckeltal
 • Skapa en kontaktbok med alla kommunikationsansvariga i organisationen
 • Reagera i realtid och förmedla samlade budskap vid krissituationer
 • Förbättra samarbete och kunskapsutbyte
 • Förenkla rapporteringen och säkerställ tillgång till nyckelinformation i realtid

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja ert arbete med kommunikationsplanering och uppföljning.


Klar överblick i realtid över kommunikationsplaner, mål, aktiviteter och nyckeltal
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska kommunikationsmål och prioriteringar
Gantt-scheman för en överblick med tidslinje som visar när dina projekt, aktiviteter och uppgifter ska slutföras
Kanban-kort och aktivitetstavla hjälper er att fördela ansvar, och följa upp status och progress mot mål
Skräddarsydda planeringsvyer anpassade till era behov
Flexibla kommunikationsplaner och rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Screen-budget-SV-1024x743.png
Anpassade flexibla budget- och prognosprocesser med automatiserad personalplanering; rapporter med drill-down, filter, favoritrapportfunktioner


Mer om kommunikationsplanering med Cleerit

En tydlig kommunikationsplan är grunden till ett starkt varumärke

Ett varumärke är inte vad du säger att det är. Det är vad kunderna och mottagaren säger att det är. Och att inte kommunicera är också att kommunicera. Att ha en strukturerad, tydlig och genomtänkt kommunikationsplan är därför en affärskritisk framgångsfaktor.

Precis som en affärsplan fungerar som en färdplan för hur din organisation ska uppnå sina mål, hjälper en strategisk kommunikationsplan dig att styra organisationens kommunikationsinsatser. Den är grunden för dina kommunikationsaktiviteter och ett viktigt verktyg för att säkerställa en framgångsrik kommunikationsstrategi.

Med Cleerit skapar du enkelt en tydlig och inkluderande kommunikationsplan som hjälper dig att nå dina mål. Planen identifierar dina prioriterade kommunikationsmål och målgrupper, i linje med organisationens övergripande mål, och beskriver de förutsättningar och aktiviteter som krävs för att framgångsrikt driva er kommunikationsstrategi och bygga ett starkt varumärke.

Att byta ut papper mot en PC -skärm ändrar inte behovet av en klar och tydlig kommunikation.

Kenneth Roman & Joel Raphaelson – How to Communicate Effectively in Business

God överblick och tillförlitliga beslutsunderlag med en digital och inkluderande lösning för kommunikationsplanering och uppföljning

Med Cleerit kan den centrala kommunikationsavdelningen hantera planering och samordning i nära samarbete med de lokala kommunikatörerna, för effektiviserade kommunikationsprocesser i hela organisationen. Ni får en modern lösning som integrerar de funktioner ni behöver för att implementera och följa upp era kommunikationsplaner.

Du som har ett övergripande ansvar får en bättre överblick över allt som görs i kommunikationsfunktionen. En överblick som både visar helhet och detaljdjup och som ger stöd för att prioritera och fatta rätt beslut när du ska styra mot era interna och externa kommunikationsmål. 

Från kommunikationsstrategi och mål till kommunikationsplan med resursplanering och budgetuppföljning 

Med målen som grund skapar ni enkelt er kommunikationsplan i Cleerit och får en visuell styrkedja som visar hur strategiska områden som varumärke, media och målgrupper, är logiskt kopplade till mål och aktiviteter. Ni kan enkelt följa upp status, progression och måluppfyllelse.

En förutsättning för att göra verklighet av kommunikationsstrategierna är att fördela resurserna där de gör mest nytta. Därför är en aktivitetsbaserad tids- och budgetplanering samt uppföljning viktiga komponenter i Cleerit. På så vis kan ni enkelt planera och följa upp er budget med tydlig koppling till era kommunikationsaktiviteter och projekt. Och ni kan även automatisera budgeteringen av kommunikationsavdelningens lönekostnader.

Ni slipper manuella tidsödande planeringsmallar och kan automatisera era planeringsprocesser för en optimerad resursfördelning, högre tillförlitlighet och snabbare resultat.

Det dagliga arbetet mot gemensamma mål där alla vet vad de ska göra

Som operativt ansvarig för att genomföra det dagliga kommunikationsarbetet får du en tydlig överblick över hur era aktiviteter med kommunikationsenheter, PR, evenemang, krishantering, medierelationer och internkommunikation fortskrider.

Med Cleerits översikter, tidplaner och statusrapporter blir det tydligt vad som ska göras, hur, varför, av vem, när och inom vilken tids- och kostnadsram.

Cleerit fungerar som ert digitala kitt, en plattform för samarbete och samverkan där alla kommunikatörers dagliga insatser och bidrag får en tydlig förankring i verksamhetens strategiska mål och gemensamma budskap. Till er hjälp har ni funktioner som målkarta, aktivitetsplanering med gantt-scheman, aktivitetstavlor, kanban-kort, möjlighet att samarbeta och dela dokument.

Synliggör kommunikationsfunktionens resultat och bidrag med rapporter och nyckeltal för analys och lärande

Med rapporter, nyckeltal, status- och progressionsuppföljning har ni kontinuerlig tillgång till underlag för analys och beslut. Det gör att ni kan vara agila och snabbt omprioritera när det behövs. Ni kan definiera KPI:er och indikatorer, sätta målvärden och jämföra utfall för era kampanjer och aktiviteter.

När väsentlig information som målgrupp, budskap, kommunikationskanal, resursfördelning, progression och resultat, är samlad i en och samma lösning kan du ta fram dina egna beslutsunderlag strukturerade som du vill och när du vill.

Ni kan sammanställa och visa kommunikationsavdelningens bidrag till verksamheten och hur ni styr era resurser för strategisk kommunikation till kunder, investerare, media, allmänhet och internt i organisationen.

Det hjälper er att ta ett fastare ägarskap över kommunikationsstrategin, att arbeta mer proaktivt och kontinuerligt lära med hjälp av faktabaserade analysunderlag. För en kommunikationsplan som levererar maximalt resultat på vägen mot era högre kommunikationsmål.  

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med ert strategiska kommunikationsarbete:

Marknadsplanering & uppföljning

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

När du har en tydlig marknadsplan med kampanj-, budget- och resursplanering som tar avstamp i era strategier kan alla marknadsförare lägga sin tid, kunskap och engagemang på det som behövs för att leverera kundupplevelser som bidrar till verksamhetens försäljningsframgångar och nöjda kunder.

Med Cleerit digitaliserar du era marknadsplaner och inkluderar aktivitetsplanering, budget och resultatuppföljning med en tydlig förankring i de strategiska målen. Du får:

 • Översikt i realtid över marknadsavdelningens prioriteringar, team, planer, resurser, aktiviteter, målgrupper och resultat i en flexibel lösning anpassad för era specifika behov
 • Tydlig koppling av marknadsplanens mål och aktiviteter till organisationens strategiska plan – och det beslutsstöd du behöver för att nå dina mål
 • Marknadsledningsmodeller som anpassas till din organisations specifika situation och behov – och som kopplar era mål till det dagliga arbetet
 • Definiera och fördela marknads- och resultatmål
 • Styr marknadsprojekt, aktiviteter och go-to-market
 • Hantera och följ upp kampanjer
 • Skapa och följ upp marknadsbudget
 • Mät och analysera resultat med flexibla rapporter och nyckeltal
 • Analysera och förebygg marknadsrisker
 • Förbättra samarbete och kunskapsutbyte
 • Förenkla rapporteringen och säkerställ tillgång till nyckelinformation i realtid

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja ert arbete med marknadsplanering och uppföljning.


Klar överblick i realtid över marknadsplaner, mål, aktiviteter och nyckeltal
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska marknadsmål och prioriteringar
Gantt-scheman för en överblick med tidslinje som visar när dina projekt, aktiviteter och uppgifter ska slutföras
Kanban-kort och aktivitetstavla hjälper er att fördela ansvar, och följa upp status och progress mot mål
Skräddarsydda planeringsvyer anpassade till era behov
Flexibla marknadsplaner och rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline
Anpassade flexibla budget- och prognosprocesser med automatiserad personalplanering; rapporter med drill-down, filter, favoritrapportfunktioner

Mer om marknadsplanering med Cleerit

En marknadsplan är en viktig del av affärsplanen

Marknadsplanen är företagets plan för hur det ska locka fler kunder och behålla de befintliga, både på kort och på lång sikt. Planen beskriver specifikt alla steg för att sälja en produkt eller tjänst.

Marknadsplanen är ett viktig verktyg som hjälper er att förmedla rätt budskap till rätt personer, och omvandla leads till kunder för att skapa tillväxt. Men också att behålla existerande kunder. Forskning visar att det är 5 gånger dyrare för ett företag att övertyga en ny kund än att övertyga en befintlig kund att köpa igen.

En marknadsplan kan vara kort eller lång och sträcka sig över det närmsta året eller längre tid. Arbetet med att utforma en marknadsplan är också användbart i sig då det ofta generar ofta nya tankar, idéer och initiativ som kan föra företaget framåt.

Marknadsplanen tar alltid sin avstamp i marknadsföringsstrategin, som är en riktad insats i syfte att förmedla ett varumärkes budskap, produkt eller tjänst till en specifik publik. Den berömda marknadsföringsgurun Philip Kotler definierade marknadsföringsstrategin som det sätt på vilket marknadsföringsfunktionen organiserar sina aktiviteter för att uppnå lönsam tillväxt i försäljningen på en marknadsmixnivå.

En tydlig marknadsplan hjälper dig att definiera och fördela dina mål, prioritera, fördela resurser och ansvar, utforma och koordinera aktiviteter och kampanjer. Och sist men inte minst, att mäta resultat, effektivitet och måluppfyllelse.

Med Cleerit skapar du enkelt en tydlig och inkluderande marknadsplan som hjälper dig att nå dina mål.

Fokusera på rätt budskap för rätt personer vid rätt tidpunkt.

Russell Glass

God överblick och tillförlitliga beslutsunderlag med en digital och integrerad lösning för marknadsplanering & uppföljning

Med Cleerit kan den centrala marknadsavdelningen hantera planering och samordning i nära samarbete med de lokala marknadsansvariga, för effektivare marknadsplaneringsprocesser i hela organisationen. Ni får en modern lösning som integrerar de funktioner ni behöver för att implementera och följa upp er marknadsstrategi.

Du som har ett övergripande ansvar får en bättre överblick över hela marknadsfunktionens arbete, om ni så befinner er på en ort eller är utspridda i världens alla hörn. En överblick som visar helhet och detaljdjup ger stöd att prioritera och fatta rätt beslut när du ska leda mot era marknadsmål, attrahera kunder och driva försäljningsresultat.

Ni kan enkelt skapa överskådliga och flexibla rapporter som visar hur ni bidrar till organisationens strategiska mål och initiativ som helhet, och era olika affärsområden och funktioner. Det blir enkelt att följa upp hur ni fördelar er budget och vilka resultat ni uppnår.

Från marknadsstrategi och mål till marknadsplan med resursplanering, budget, riskanalys och projektstyrning

Med målen som grund, och med utgångspunkt i era målgrupper, skapar ni enkelt er marknadsplan i Cleerit och får en visuell styrkedja som visar hur strategiska områden som målgrupper, marknadssegment och produktlanseringar, är logiskt kopplade till mål och aktiviteter. Ni kan enkelt följa upp status, progression och måluppfyllelse.

I planeringsarbetet är analys av marknadsrisker också en viktig del för att undvika obehagliga överraskningar. Det handlar om att vara redo för händelser i er omvärld som påverkar era strategiska marknadsmål, allt från konkurrenter, politisk instabilitet och kundernas lojalitet. Registrera era marknadsrisker, analysera påverkan och sannolikhet, förebygg och följ upp med en integrerad riskplan.

En förutsättning för att göra verklighet av strategierna är att fördela resurserna där de gör mest nytta. Därför är en aktivitetsbaserad tids- och budgetplanering samt uppföljning viktiga komponenter i Cleerit. Det går självklart att även göra en traditionell personalbudget med kompletterande kostnader för till exempel annonsering eller marknadsundersökningar.

Ni slipper manuella tidsödande planeringsmallar och kan automatisera era planeringsprocesser för en optimerad resursfördelning, snabbare resultat och högre tillförlitlighet.

Det dagliga arbetet mot gemensamma mål där alla vet vad de ska göra

Som operativ marknadschef får du en tydlig överblick över hur kampanjer och marknadsaktiviteter fortskrider med hjälp av översikter, tidplaner och statusrapporter. Det blir tydligt vad som ska göras, varför, av vem, när och inom vilken tids- och kostnadsram.

Du och ditt team får en digital samarbetsyta där det dagliga arbetet kopplas till både strategiska mål och budget. Till er hjälp har ni funktioner som målkarta, aktivitetsplanering med gantt-scheman och kanban-kort, möjlighet att samarbeta och dela dokument.

Ni ser tydliga sammanhang för hur ert arbete gör verklighet av strategierna, och kan enkelt följa upp alla bidragande aktiviteter. Det ger den klarhet, kontroll och förmåga att agera proaktivt som behövs för att fördela tid och pengar där de gör mest nytta för en snabbare väg till planerat resultat.

Synliggör marknadsfunktionens resultat och bidrag med rapporter och nyckeltal för analys och lärande

Med rapporter och mätetal, statusuppföljning och progression har ni kontinuerlig tillgång till underlag för analys och beslut. Det gör att ni kan vara agila och omprioritera när det behövs. Ni kan definiera nyckeltal och indikatorer, sätta målvärden och jämföra utfall för era kampanjer och aktiviteter.

När väsentlig information som typ av marknadsinsatser, geografiska marknader, resursfördelning, progression och resultat, är samlad i en och samma lösning kan ni ta fram era egna rapporter strukturerade som ni vill och när du vill.

Ni har alltid tillgång till analytiska underlag som ger insikter för fakta- och evidensbaserade beslut. Då kan marknadsteamet koncentrera sig på framtiden, justera sina planer och bli ett lärande team som tar nya steg mot allt högre marknadsmål.

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med era marknadsplaner:

Offentlig Sektor & NGOs

25 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Lämna otydliga strategier och osäkra prognoser bakom dig! Med alla dina planer digitaliserade och samverkande i SaaS lösningen Cleerit blir planering enklare, inkluderande och effektiv, och du når dina mål snabbare och smidigare. Du och ditt team får stöd för att driva era resultat, ett steg i taget, varje dag.

Cleerits inkluderande ledningsmodeller integrerar sömlöst styrning av strategi, ESG, mål, aktiviteter, projekt, budget, prognoser, resurser, risker, regelefterlevnad och resultat med

 • digitala, agila och inkluderande processer och arbetssätt
 • tydligt fokus på kund- & intressentvärde
 • kontinuerligt lärande och förbättring

Ladda ner produktblad

Med Cleerit får du:

 • Översikt i realtid över din organisations prioriteringar, team, planer, resurser, risker och resultat i en flexibel lösning anpassad för era specifika behov
 • Tydlig koppling mellan beslutsfattande, aktiviteter, resurser och strategiska mål – och det beslutsstöd du behöver för att nå dina mål
 • Best practice ledningsmodeller & mallar som anpassas till din organisations specifika situation och behov – och som kopplar strategin till det dagliga arbetet

Cleerit är det moderna inkluderande sättet att styra din verksamhet för maximal samhällsnytta

 • Definiera och fördela mål och uppdrag 
 • Omvandla mål till resurssatta handlingsplaner 
 • Samordna och styr aktiviteter & projekt
 • Effektivisera budget- och prognosprocesser
 • Fördela resurser, planera och följa upp tid
 • Mät resultat och nyckeltal, hantera avvikelser
 • Följ upp med kontinuerliga statusuppdateringar och rapporter 
 • Kom förberedda till era uppföljningsmöten  
 • Förenkla rapportering och ge ökat beslutsstöd
 • Analysera och förebygga risker, säkra regelefterlevnad
 • Främja samarbete och kunskapsutbyte

Du får en strukturerad planeringsprocess med fokus på nyttorealisering som hjälper dig att styra och leda din verksamhet mot gemensamma mål, med syftet att realisera och optimera nyttan av era satsningar och genomföra förändringar som genererar de effekter ni planerat att uppnå.

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit hjälper dig att skapa en tillförlitlig, inkluderande och agil planering, styrning, uppföljning och redovisning av din verksamhet – både på kontoret, borta och hemma.

Överblick, klarhet och full kontroll med ett heltäckande planeringsstöd – ta hjälp av Cleerit för att se till att rätt saker blir gjorda på rätt sätt!
Inkluderande och agila styrmodeller för arbete med mål och förväntade resultat ger ökat engagemang med individuellt ansvarstagande
Samla alla era mål och förväntade resultat (OKR) på ett ställe
Kanban-kort och aktivitetstavla hjälper er att följa upp ansvar, status och progress mot mål – och öka er produktivitet genom att göra arbetet synligt
Gantt-scheman med drag-and-drop gör er projektstyrning och aktivitetsplanering mer effektiv och agil
Anpassade flexibla budget- och prognosprocesser med automatiserad personalplanering; rapporter med drill-down, filter, favoritrapportfunktioner
Uppföljning av resursplanering med tillgänglig och utförd tid
Analys av nyckeltal, KPI:er, i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
Bedöm, värdera, analysera, förebygg och följ upp både verksamhetsrisker och projektrisker i riskplaner och matriser anpassade till era behov
Rollbaserade flexibla rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline

Mer om överblick, klarhet och kontroll med Cleerit

Ett mål utan en plan är bara en önskan.

Antoine de Saint-Exupéry 1900-1944 Fransk författare, journalist och pionjärflygare

När varje dag räknas på väg mot dina mål

Cleerit börjar med helhetsbilden och tar dig igenom din arbetsdag. Du får ett digitalt planerings- och beslutsstöd där du sammanför strategiska mål med dagliga aktiviteter och projekt, fördelar och följer upp budget & resurser, hanterar risker och säkrar måluppfyllelse – samtidigt som du kontinuerligt följer upp status, nyckeltal, nytta och effekter.

Med Cleerit får du en klar integrerad arbetsprocess med inbyggd målstyrning, som tar dig hela vägen från målformulering till resultatuppföljning i en agil läroprocess.

Klar integrerad arbetsprocess från målformulering till resultatuppföljning

Cleerit hjälper dig att fokusera på nyckelfrågor för effektiv styrning

 • Vad gör vi? Vad ska vi göra? Vad har vi gjort?
 • Gör vi rätt saker? Gör vi saker på rätt sätt?
 • Är det vi gör i linje med våra uppdrag, våra mål?
 • Hur fördelar vi resurser (pengar/tid/kompetens)?
 • Vem gör vad? När, var, hur?
 • Vilka är handlingsplanernas förväntade / uppnådda resultat?
 • Hur går det? Når vi våra mål? Bör vi justera något?
 • Risker?

En flexibel digital lösning för att alltid göra rätt saker på rätt sätt

För att göra verklighet av era strategier är det viktigt att ha en digital inkluderande lösning som leder er steg för steg att nå era mål. Det gör ni med hjälp av en agil och målfokuserad planering som ni kontinuerligt kan utvärdera med statusuppdateringar som tar tillvara den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen. En digital lösning där alla involverade kan engageras och ta ansvar för sina mål och uppnådda effekter.

Cleerit är en sådan lösning och erbjuder den flexibilitet ni behöver för att arbeta med era planer utifrån era förutsättningar och behov, så att ni får ut det bästa av era resurser på vägen mot högre mål och maximal samhällsnytta.

 • Skaffa överblick, klarhet och kontroll för att kunna prioritera och ta rätt beslut
 • Styr resurserna dit de gör mest nytta och justera snabbt och enkelt vid behov
 • Se till att alla jobbar mot samma mål och vet vad de ska göra, när och varför
 • Ta vara på kunskap och erfarenheter, samarbeta, öka lärandet och förbättra
 • Gör arbetet synligt och tydliggör brådskande frågor för ökad medarbetarproduktivitet
 • Reducera tid för resultatöversyn, projekt-överskridanden & risker, öka prognosernas tillförlitlighet

När ni vill att era strategiska verksamhetsplaner ska bli verklighet, förstås av alla medarbetare, följas av mätbara åtgärder och implementeras av alla – inte bara sitta och damma i statiska presentationer eller kalkylark.

När ni vill ha agila budgetprocesser, tillförlitliga prognoser som återspeglar den operativa verkligheten, flexibla drill-down rapporter, och stöd i realtid för resursallokering och resultatstyrning.

När ni hanterar både löpande aktiviteter och projekt, och behöver planera, styra, samarbeta och följa upp initiativ, uppgifter och milstolpar i ett integrerat verktyg som lätt kan användas av alla berörda medarbetare.

Då är Cleerit lösningen för er.

Ordning och reda med Cleerit

Vi är med dig hela vägen för det handlar också om människor

Vi inspireras av dina utmaningar och av att medverka till effektivare arbetsprocesser i din organisation. Våra erfarna konsulter bistår dig och ditt team med både teknisk och verksamhetsspecifik erfarenhet och kompetens.

Med vårt stöd blir det komplexa enklare och ni kommer snabbt och enkelt igång. Tillsammans ser vi till att du når dina mål, inom den tidsram och budget du satt upp. Vi finns sedan vid din sida och bistår med kontinuerlig kunskapsöverföring och support.

Din och ditt teams framgång är vår framgång!


Mer om nyttorealisering och verksamhetsplanering

Vad är nyttorealisering?

Cleerit ger stöd för arbete med nyttorealisering. Men vad innebär nyttorealisering? Nyttorealisering är en ledningsstrategi som ger stöd för att styra resurser och investeringar till där de gör mest nytta, dvs där den förväntade nyttan, effektmålen, av de verksamhetsförändringar man vill genomföra är högst.

Nyttorealisering som koncept är ett systematiskt arbetssätt för att optimera och säkra hemtagningen av den förväntade nyttan av investeringar inom den offentliga sektorn. En systematisk realisering av nyttor börjar alltid med att specificera (identifiera, kvantifiera och värdera) de förväntade nyttorna för de inblandade intressenterna.

ESV – Från behovsdriven utveckling till nyttorealisering – en översikt

Det innebär en strukturerad planeringsprocess där man specificerar, kvantifierar och värderar de förväntade nyttorna för de inblandade intressenterna. Att arbeta med nyttorealisering handlar om att investeringar ska få avsedd effekt både för den egna verksamheten och för medborgarna. Det är då viktigt med ett synsätt som fokuserar på nyttan (effekten) och inte bara på prestationen.

Nyttorealisering innebär att strukturerat styra och leda i syfte att realisera och optimera nyttan med de satsningar som görs. Det är inte en fristående process, utan syr ihop verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser för att samverka mot de gemensamma målen, realisera de förändringar man föresatt sig och generera de effekter man planerat.

Läs mer i guiden ”Vägledning i Nyttorealisering” (utgiven av Myndigheten för digital förvaltning)

Kan en verksamhetsplan både vara strukturerad och agil?

I dagens snabbrörliga värld är agilitet en förutsättning för långsiktig framgång, men verkligheten är att man måste planera hela tiden för hur man använder organisationens resurser. Vissa är planer är kortsiktiga, andra sträcker sig in i en tänkt framtid. Agila organisationer står inför utmaningen att tillvarata decentraliserade initiativ (nedifrån och upp) och säkerställa att de utförs inom ramen för organisationens strategiska prioriteringar (uppifrån och ned).

Att styra med denna inbyggda motsättning kräver nya processer och rutiner för planering och samordning. Henry Mintzberg definierade strategisk planering som ”ett formaliserat system för kodifiering, utarbetande och operationalisering av de strategier som organisationen redan har”. Men i mötet mellan agila processer och strategisk planering ställs två grundläggande frågor: när vi lägger ihop alla dessa initiativ, bidrar de till vår organisations strategiska mål? Och vad kan vi lära av dessa initiativ för att vår strategiska plan ska bli ännu mer framgångsrik?

Det är agil planering med Cleert. Att sätta ambitiösa mål, definiera tydliga processer för att nå dem, genomföra dessa processer och löpande lära av dem, är en förutsättning för framgång och bör genomsyra hela organisationen i det dagliga arbetet på alla nivåer.

Vikten av att ta tillvara kunskap och erfarenheter, ”Soft Data”

Idag är möjligheten att generera data näst intill obegränsad. Och data blir till Business Intelligence. Men det gör inte nödvändigtvis att vi kan skapa bättre planer för framtiden. Som Henry Mintzberg skriver i boken The rise and fall of strategic planning, mjuk data är också viktigt:

Även om hård data kan informera intellektet, är det till stor del mjuka data som genererar visdom. De kan vara svåra att ”analysera”, men de är oumbärliga för att kunna sammanfatta och dra slutsatser, vilket är nyckeln till att utforma strategier.

Mer än någonsin är det idag kunskap och erfarenhet som är den lärande organisationens viktigaste resurs. Eller som Lawrence ”Larry” Bossidy – fd styrelseordförande på General Electric och CEO på AlliedSignal (senare Honeywell) samt författare av boken Execution: the Discipline of Getting Things Done, sa:

I det långa loppet är det människor vi satsar på, inte strategier.

Med Cleerit omvandlas erfarenhet och kunskap till Soft Data som kan delas. Det möjliggör en optimerad användning av organisationens resurser och minskar slöseri med tid och pengar.

Vi tänker innan vi handlar, och våra handlingar hjälper oss att tänka

Traditionellt tänker man på framtagandet av den strategiska verksamhetsplanen som en sekventiell process, som börjar med en inledande analys och sedan arbetas igenom och formaliseras för att utmynna i eventuell handling. Men strategiutformning som en läroprocess kan också ta motsatta riktning. Vi tänker innan vi handlar, för att känna oss säkra, men våra handlingar får oss också att tänka. Vi prövar oss fram, experimenterar med nya initiativ, och dessa experiment formas gradvis till livskraftiga mönster som blir strategier och verksamhetsplaner.

En framgångsrik strategiutformning sker varje dag, och därför är en framgångsrik verksamhetsplanering en ständigt pågående och iterativ läroprocess. Precis som det dagliga arbetet i Cleerit.

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med strategisk, operativ och finansiell planering: