HR

Strategisk HR-planering för attraktiva arbetsgivare med framgångsrik organisationskultur

När medarbetarnas kompetens och engagemang på riktigt är era strategiska framgångsfaktorer, och ni medvetet jobbar för att vara en attraktiv arbetsgivare med en framgångsrik kultur, blir det allt viktigare att planering och uppföljning av era HR-aktiviteter utformas i linje med organisationens mål och strategier, och att ni kan generera information om hur hela verksamhetens resurser används där de gör störst nytta.

Cleerit hjälper er att få ut det bästa av era resurser 

  • Planera HR-avdelningens arbete med förankring i de övergripande målen 
  • Definiera och fördela HR-mål och resultat 
  • Styr HR-aktiviteter och projekt 
  • Automatisera en fördjupad personalplanering och uppföljning 
  • Ge stöd till hela verksamhetens personalbudget  
  • Mät och analysera resultat och HR-nyckeltal med flexibla rapporter 
  • Analysera och förebygg arbetsmiljörisker 
  • Förbättra samarbete och kunskapsutbyte  
  • Förenkla rapporteringen och säkerställ tillgång till nyckelinformation i realtid 

I det långa loppet är det människor vi satsar på, inte strategier.

Lawrence ”Larry” Bossidy – fd styrelseordförande på General Electric och CEO på AlliedSignal (senare Honeywell) samt författare av boken Execution: the Discipline of Getting Things Done

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur Cleerit kan stödja ert HR-arbete.


Klar överblick i realtid över HR-strategier, mål, aktiviteter och nyckeltal
Tydliga styrmodeller där medarbetare, aktiviteter och resurser har fokus på strategiska HR-mål och prioriteringar
Gantt-scheman och aktivitetstavlor för effektiv uppföljning av ansvar, status och progress mot HR-mål
Mät och analysera HR-nyckeltal i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
Analysera, följ upp och förebygg arbetsmiljörisker
Flexibla HR-rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline

Mer om Human Resource Management (HRM)

Vad innebär Human Resource Management? 

Det var på 1980-talet som termen Human Resources började tas i bruk på bredare front och en del av dess historia kan tillskrivas Human Relations-rörelsen, som bl.a. betonade medarbetarnas motivation som en viktig framgångsfaktor. Att tala om medarbetarna som företagets viktigaste resurs blev allt vanligare, personalavdelningar döptes om till HR-avdelning och flyttade fram sina positioner till en strategisk nivå där HR-chefen har en plats i företagsledningen. HRM handlar om att arbeta strategiskt för att ta tillvara och få ut det bästa av de mänskliga resurserna genom att förvalta medarbetarnas kompetens och engagemang. 

Stora saker i organisationer görs aldrig av en person. De görs av ett team av människor.

Steve Jobs

Bättre prioriteringar och beslut med överblick över det strategiska HR-arbetet 

Med en modern lösning som integrerar de funktioner ni behöver för att implementera HR-strategin, får du en bättre överblick som stödjer dig att prioritera och fatta rätt beslut när du ska leda HR-avdelningens arbete i linje med organisationens övergripande mål. Inte minst om du har en global HR-funktion med avdelningar spridda över hela världen. Med rapporter och mätetal, statusuppföljning och progression har du kontinuerlig tillgång till underlag och nyckeltal för analys och beslut. Det gör att ni kan vara snabbrörliga och omprioritera när det behövs.  

Planera HR-avdelningens arbete utifrån övergripande mål och styr resurserna dit de ger störst nytta  

Din HR-avdelning lägger resurser på många olika uppgifter och aktiviteter som t.ex. löneadministration, rekrytering, kompetensförsörjning, lag och regelefterlevnad, policyer mm.  Med hjälp av Cleerit kan ni skapa handlingsplaner där alla aktiviteter är förankrade i era mål och synliggör hur de är kopplade till strategiska områden som t.ex. företagskultur och hållbart arbetsliv. Samtidigt som ni planerar vad som ska göras, fördelar ni även avdelningens resurser i såväl tid som pengar för att säkerställa att ni lägger era resurser där de ger störst nytta. Ni kan i planeringsarbetet även använda den integrerade riskhanteringsfunktionen för att inkludera HR-risker som t.ex. kompetensbrist och risker i arbetsmiljö.  

HR-teamet får överblick över sina egna aktiviteter och prioriteringar 

Alla medarbetare har tillgång till sina aktiviteter vilket ger förutsättningar att prioritera det som är viktigt samtidigt som de får en helhetsförståelse för hur deras arbete stödjer HR-målen. De kan styra sitt arbete med detaljerad uppgiftsplanering och att-göra-listor, uppdatera status på en digital kanban-karta, dela dokument och förenkla samarbete. Även löpande arbete som löneadministration får sin tydliga plats i handlings- och resursplanen. 

Sätt nyckeltal för frisknärvaro och medarbetarnöjdhet och synliggör HR:s resultat och bidrag 

Ni kan definiera nyckeltal och indikatorer, sätta målvärden och jämföra utfall för till exempel frisknärvaro och medarbetarnöjdhet. Ni skapar överskådliga rapporter som visar vad HR bidrar till organisationen som helhet och de olika affärsområdena och funktionerna. Det ger också en grund för långsiktigt lärande för vilka HR-aktiviteter som leder till önskat resultat.  

Medarbetarnas lönekostnader utgör en betydande del av hela verksamhetens budget 

Som HR-avdelning har ni inte bara ansvar för er egen budget och resursplanering, utan ni stödjer även hela verksamheten. Med Cleerit kan ni förenkla avdelningarnas arbete med personalbudget, och enkelt hämta underlag från era personalsystem genom integration med Cleerit. Ni får på så vis en bättre styrning och överblick över den totala personalbudgeten och resursplaneringen.

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med ert strategiska HR-arbete: