Verksamhetsplaner som stödjer organisationens mål, tydliggör värdeskapande och förbättrar effektiviteten

I offentlig sektor ställs det allt högre krav på effektivitet och en tydlig medborgarfokus. Välfärdstjänster och samhällsservice ska tillhandahållas på ett sådant sätt att de ger största möjliga nytta inom givna ekonomiska ramar. Förbättrad samordning och effektivitet i produktionen av offentliga tjänster motverkar den ökade belastningen på den offentliga sektorns finanser.

Den snabba samhällsutvecklingen medför också ökade krav på anpassningsbarhet och flexibilitet. Regelstyrning har i staten i stor utsträckning ersatts med mål- och resultatstyrning, samt styrning med visioner och värderingar som grund. Det ställer krav på att värdeskapandet ska kunna tydliggöras, målsättas och mätas.

Traditionell styrning fokuserar på ekonomisk resursanvändning. Idag ställs det krav på kompletterande synsätt och styrformer där uppföljning av levererade tjänster och effekter sker utifrån uppdraget och verksamhetens syfte sett ur ett medborgarperspektiv. Återrapportering ska ha en tydlig koppling till verksamhetens mål och värdet för intressenter och medborgare.

CLEERIT är ett heltäckande system för målstyrning, budget- och prognosplanering, riskanalys och uppföljning av värdeskapande handlingsplaner, uppdrag & projekt.

Cleerit Smart Planning hjälper organisationer i offentlig sektor att uppfylla dessa krav genom att förse verksamhets- och enhetschefer med ett tillförlitligt beslutsunderlag i realtid baserat på effektiva budget- och planeringsprocesser som tydliggör värdeskapande och levererar relevanta nyckeltal.

Verksamhetsplanen beskriver hur strategiska mål omvandlas till delmål och operativa resurssatta handlingsplaner och projektportföljer organisationen planerar att genomföra för att nå sina mål. Den beskriver milstolpar och framgångsfaktorer, och förklarar hur den strategisk planen kommer att konkretiseras under en viss tidsperiod, vanligtvis ett räkenskapsår. Den ligger till grund för, och motiverar de ekonomiska ramarna som fördelas i samband med budgetarbetet.

Verksamhetsplanen länkar ihop den strategiska planen med de aktiviteter som organisationen kommer att leverera och de resurser som krävs för att leverera dem.

Liksom en strategisk plan, ska en verksamhetsplan svara på fyra frågor:

 • Var är vi nu?
 • Var vill vi vara ?
 • Hur kommer vi dit? Vilka resurser krävs?
 • Hur mäter vi våra framsteg?

CLEERIT säkerhetsställer en optimal hantering av organisationens resurser genom en effektiv heltäckande verksamhetsplaneringsprocess som integrerar hela planeringscykeln, från den övergripande verksamhetsplanen och genomförande, till uppföljning av ledtider, kostnader och effekter.

CLEERIT skapar ordning och reda, ger god överblick under hela planerings- och uppföljningscykeln och effektiviserar verksamhetsplaneringsprocessen.

Tillgång till data i realtid, ökat beslutsstöd

CLEERIT ersätter manuella tidsödande planeringsmallar och processer med en modern applikation för verksamhetsstyrning som skapar effektivare arbetssflöden i hela organisationen.

Med en effektiv verksamhetsstyrning blir det enklare att identifiera aktiviteter och projekt som underpresterar eller överlappar varandra, men även verksamhetsrisker och svårigheter, mycket tidigare än vad man annars skulle ha gjort. Tillgång till data i realtid ger ett bättre beslutsstöd och en beslutsfattningsprocess som gör att man tidigt kan göra justeringar för att anpassa sig till nya situationer.

En effektiv verksamhetsstyrning säkerställer en gemensam vision av verksamhetens mål på alla nivåer i organisationen, både centralt och lokalt, och en operativ förankring.


CLEERIT Smart Planning ger stöd för att:

 • definiera och bryta ner mål, visualisera den röda tråden i styrkedjan,

 • säkra måluppfyllelse genom att omvandla mål till resurssatta verksamhetsplaner,

 • fördela resurser och planera tid,

 • effektivisera budget- och prognosprocesser,

 • samordna och styra handlingsplaner och projektportföljer,

 • analysera och förebygga risker,

 • mäta värdeskapande, effekter och nyckeltal, hantera avvikelser,

 • leverera ett modernt planeringsstöd till hela organisationen,

 • främja samarbete och kunskapsutbyte,

 • förenkla rapportering och ge ökat beslutsstöd.


Ett smart och flexibelt planeringsverktyg

CLEERIT Smart Planning hjälper er att planera verksamheten, mäta effekter & nyckeltal, följa upp mål, fördela resurser, implementera handlingsplaner, styra projekt, göra en aktivitetsbaserad budget, säkra prognoserna, reducera riskerna, uppmuntra samarbete och kunskapsutbyte.

Ni får en bättre överblick, ökat beslutsstöd och spar tid.

CLEERIT är ett flexibelt och kundanpassat planeringsverktyg utformat för chefer och medarbetare på alla nivåer i organisationen, från verksledningen och ekonomi, till operativa enheter och stödfunktioner.

CLEERIT erbjuder ett stort antal sammanlänkade funktioner och tjänster, tillgängliga i ett och samma gränssnitt, som kan anpassas till varje kunds enskilda behov. När allt finns allt på ett och samma ställe blir det lättare, ni skapar ni ordning och reda, säkrar måluppfyllelsen och förbättrar resultaten.

Arbetsmiljön är webbaserad, applikationen är tillgänglig var du än befinner dig med internetuppkoppling.

CLEERIT stödjer omvandlingen av strategi till konkreta handlingsplaner & projektportföljer, och ger en tydlig överblick över mål, aktiviteter, budget, risker & effekter.

Ni väljer själva vilka funktioner ni vill använda.


Målstyrning

Screen-Styrkedja– Strategisk analys, SWOT
– Definiera och bryta ner mål
– Omvandla mål till konkreta handlingsplaner & projekt
– Visualisera den röda tråden i styrkedjan
– Följa upp målstatus och aktivitetsstatus
– Åtgärda risker


Aktivitetsplanering

Screen-Handlingsplan– Styr verksamhetsplanens aktiviteter och projekt
– Års-, kvartals-, månads-, vecko- och dagsplanering
– Uppföljningsrapporter, status, nyckeltal
– Obegränsat antal favoritrapportsformat
– Kundanpassade rapportformat


Projektplanering

Screen-Projekt– Kollaborativ projektstyrning
– Uppgifter och milstolpar
– Resursplanering
– Förebygga tidsproblem
– Samarbete och kunskapsutbyte


Budget & Prognos

Screen-Uppfoljning– Uppföljning av budget, prognos och utfall
– Konfigurerbar kontoplan
– Automatisk uträkning av personalkostnader
– Automatisk fördelning av OH-kostnader
– Uppföljning av fakturor och beställningar
– Integration mot ERP-system


Resursplanering

Screen-Tidsplanering– Uppföljning av resursfördelning
– Planera och fördela medarbetarresurser
– Detaljerad tidsplanering
– Automatisk uträkning av kostnader
– Hantering av frånvaro


Riskanalys

Screen-Risker– Riskhantering
– Planering av förebyggande åtgärder
– Bedömma sannolikheter för oönskade händelser
– Bedömma konsekvenser och status
– Riskrapportering


Rapporter & Nyckeltal

Screen-Nyckeltal– Konsolidering och analys av budget & prognoser
– Analys av resursfördelning
– Uppföljning av progress och leveransdatum
– Bedömning av måluppfyllelse och effekt
– Uppföljning av nyckeltal


Allt på samma ställe – god överblick

Screen-Hem

– Strategi & Mål
– Handlingsplaner & Projekt
– Budget & Prognos
– Resursplanering
– Meddelanden
– Dokument
– Riskanalys
– Rapporter & Nyckeltal


Svarar på centrala frågor för effektivt beslutsstöd

 • Vad ska vi göra? Vad gör vi? Vad har vi gjort?
 • Är det vi gör i linje med vår strategi, våra mål?
 • Hur fördelar vi resurser (pengar/tid/kompetens)?
 • Vilka är handlingsplanernas förväntade/uppnådda effekt? Når vi våra mål?

Smarta och tydliga planeringsprocesser

Med CLEERIT Smart Planning bestämmer ni själva hur enkel eller komplex ni vill att planeringsprocessen ska vara.

Ni kan välja att aktivera alla integrerade funktioner eller tjänster, men ni kan också välja endast de funktioner ni behöver idag. Verktyget är skalbart, ni kan lägga till eller dra ifrån med ett enkelt knapptryck.

CLEERIT hjälper er att få struktur, ordning och reda. Planeringsprocessen blir enkel, klar och tydlig.

Planeringsprocess

Vill du veta mer?

Med en demo kan du lära dig mer om hur CLEERIT applikationen kan skapa värde för just din organisation. Välkommen!

DEMO