Operativa verksamhetsplaner som stödjer affärsmålen, stärker företagets position och ökar resultaten

Verksamhetsplanering visar hur strategiska mål omvandlas till delmål och operativa resurssatta handlingsplaner och projektportföljer. Planen beskriver milstolpar och framgångsfaktorer, och förklarar hur den strategisk planen kommer att konkretiseras under en viss tidsperiod, vanligtvis ett räkenskapsår.

Verksamhetsplanen säkrar måluppfyllelse genom att beskriva de aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att nå sina mål. Den ligger till grund för, och motiverar de ekonomiska ramarna som fördelas i samband med budgetarbetet.

Verksamhetsplanen länkar ihop den strategiska planen med de aktiviteter som organisationen kommer att leverera och de resurser som krävs för att leverera dem.

Liksom en strategisk plan, ska en verksamhetsplan svara på följande frågor:

 • Var är vi nu?
 • Var vill vi vara ?
 • Hur kommer vi dit? Vilka resurser krävs?
 • Hur mäter vi våra framsteg?

Måluppfyllelse och en optimal hantering av företagets resurser kräver en effektiv verksamhetsplaneringsprocess som integrerar hela planeringscykeln, från den övergripande verksamhetsplanen och genomförande, till uppföljning av ledtider, kostnader och resultat.

CLEERIT Smart Planning effektiviserar verksamhetsplaneringsprocessen genom att erbjuda ett användarvänligt, heltäckande och flexibelt stöd för planering, samordning och uppföljning av verksamhetsplanens mål, aktiviteter, projekt och budget, både centralt och lokalt ute i organisationen.

CLEERIT skapar ordning och reda, ger god överblick under hela planerings- och uppföljningscykeln och effektiviserar verksamhetsplaneringen.

Tillgång till data i realtid, ökat beslutsstöd

CLEERIT ersätter manuella tidsödande planeringsmallar och processer med en modern applikation för verksamhetsstyrning som skapar effektivare arbetssflöden i hela organisationen.

Med en effektiv verksamhetsstyrning blir det enklare att identifiera aktiviteter och projekt som underpresterar eller överlappar varandra, men även risker, flaskhalsar och svårigheter, mycket tidigare än vad man annars skulle ha gjort. Tillgång till data i realtid medför ett bättre beslutsstöd och en effektiv beslutsfattningsprocess som gör att man tidigt kan göra justeringar för att anpassa sig till nya situationer.

En effektiv verksamhetsstyrning säkerställer en gemensam vision av verksamhetens mål på alla nivåer i organisationen, både centralt och lokalt, och en operativ förankring.


CLEERIT Smart Planning ger stöd för att:

 • definiera och bryta ner mål,

 • säkra måluppfyllelse genom att omvandla mål till resurssatta verksamhetsplaner,

 • samordna och styra handlingsplaner och projektportföljer,

 • effektivisera budget- och prognosprocesser, fördela resurser, planera tid,

 • analysera och förebygga risker,

 • mäta resultat, nyckeltal och avkastning, hantera avvikelser,

 • leverera ett modernt planeringsstöd till hela organisationen,

 • främja samarbete och kunskapsutbyte,

 • förenkla rapportering och ge ökat beslutsstöd.


Ett smart och flexibelt planeringsverktyg

CLEERIT Smart Planning hjälper er att planera verksamheten, mäta resultat & nyckeltal, följa upp mål, fördela resurser, implementera handlingsplaner, styra projekt, göra en aktivitetsbaserad budget, säkra prognoserna, reducera riskerna, uppmuntra samarbete och kunskapsutbyte.

Ni får en bättre överblick, ökat beslutsstöd och spar tid.

CLEERIT är ett flexibelt och kundanpassat planeringsverktyg utformat för chefer och medarbetare på alla nivåer i organisationen, från ledningsgruppen, strategi, ekonomi, projektkontor och operativa enheter, till stödfunktioner såsom marknadsföring och kommunikation.

CLEERIT erbjuder ett stort antal sammanlänkade funktioner och tjänster, tillgängliga i ett och samma gränssnitt, som kan anpassas till varje kunds enskilda behov. När allt finns allt på ett och samma ställe blir det lättare, ni skapar ni ordning och reda, säkrar måluppfyllelsen och förbättrar resultaten.

Arbetsmiljön är webbaserad, applikationen är tillgänglig var du än befinner dig med internetuppkoppling.

CLEERIT stödjer omvandlingen av strategi till konkreta handlingsplaner & projektportföljer, och ger en tydlig överblick över mål, aktiviteter, budget, risker & resultat.

Ni väljer själva vilka funktioner ni vill använda.


Strategisk planering

Screen-Styrkedja– Strategisk analys, SWOT
– Definiera och bryta ner mål
– Omvandla mål till konkreta handlingsplaner & projekt
– Visualisera den röda tråden i styrkedjan
– Följa upp målstatus och aktivitetsstatus
– Åtgärda risker

 


Aktivitetsplanering

Screen-Handlingsplan– Styr verksamhetsplanens aktiviteter och projekt
– Års-, kvartals-, månads-, vecko- och dagsplanering
– Uppföljningsrapporter, status, nyckeltal
– Obegränsat antal favoritrapportsformat
– Kundanpassade rapportformat

 

 


Projektplanering

Screen-Projekt– Kollaborativ projektstyrning
– Uppgifter och milstolpar
– Resursplanering
– Förebygga tidsproblem
– Samarbete och kunskapsutbyte

 

 


Budget & Prognos

Screen-Uppfoljning– Uppföljning av budget, prognos och utfall
– Konfigurerbar kontoplan
– Automatisk uträkning av personalkostnader
– Automatisk fördelning av OH-kostnader
– Uppföljning av fakturor och beställningar
– Integration mot ERP-system

 


Resursplanering

Screen-Tidsplanering– Uppföljning av resursfördelning
– Planera och fördela medarbetarresurser
– Detaljerad tidsplanering
– Automatisk uträkning av kostnader
– Hantering av frånvaro

 

 


Riskanalys

Screen-Risker– Riskhantering
– Planering av förebyggande åtgärder
– Bedömma sannolikheter för oönskade händelser
– Bedömma konsekvenser och status
– Riskrapportering

 

 


Rapporter & Nyckeltal

Screen-Nyckeltal– Konsolidering och analys av budget & prognoser
– Analys av resursfördelning
– Uppföljning av progress och leveransdatum
– Bedömning av måluppfyllelse och resultat
– Uppföljning av nyckeltal

 

 


Allt på samma ställe – god överblick

Screen-Hem

– Strategi & Mål
– Handlingsplaner & Projekt
– Budget & Prognos
– Resursplanering
– Meddelanden
– Dokument
– Riskanalys
– Rapporter & Nyckeltal


Svarar på centrala frågor för effektivt beslutsstöd

 • Vad ska vi göra? Vad gör vi? Vad har vi gjort?
 • Är det vi gör i linje med vår strategi, våra mål?
 • Hur fördelar vi resurser (pengar/tid/kompetens)?
 • Vilka är handlingsplanernas förväntade/uppnådda resultat? Når vi våra mål?

Smarta och tydliga planeringsprocesser

Med CLEERIT Smart Planning bestämmer ni själva hur enkel eller komplex ni vill att planeringsprocessen ska vara.

Ni kan välja att aktivera alla integrerade funktioner eller tjänster, men ni kan också välja endast de funktioner ni behöver idag. Verktyget är skalbart, ni kan lägga till eller dra ifrån med ett enkelt knapptryck.

CLEERIT hjälper er att få struktur, ordning och reda. Planeringsprocessen blir enkel, klar och tydlig.

Planeringsprocess

Vill du veta mer?

Med en demo kan du lära dig mer om hur CLEERIT applikationen kan skapa värde för just din organisation. Välkommen!

DEMO