Ett projektverktyg för projekt-, program-, och projektportföljs-styrning, kopplat till resultatuppföljning och strategiska mål

Att arbeta i projektform blir allt vanligare. Med fler projekt krävs effektiv portföljstyrning för att hantera prioriteringar, beroenden och resurskonflikter. Det handlar inte längre bara om att genomföra ett projekt på utsatt tid, utan även om att genomföra rätt projekt, att få en välbalanserad projektportfölj som stödjer de strategiska målen. En klar och tydlig projektportföljsstruktur och effektivare kommunikation inom organisationen leder till en effektivare resurshantering, och därmed till ökat resultat och lägre kostnader.

While project management and program management have traditionally focused on “doing work right,” portfolio management is concerned with “doing the right work”.

Många organisationer har utvecklat sina egna processer för hantering av projektportföljer. Traditionella projektverktyg är till stor del utformade för att leda tekniska projekt. För linje- och stödfunktioner är dessa system ofta alltför komplexa och svåra att anpassa till verksamhetens specifika behov.

CLEERIT Smart Project Planning erbjuder ett användarvänligt, kundanpassat och flexibelt projektverktyg för såväl projektportföljsstyrning som projekt- och programstyrning, riskanalys samt resultatuppföljning.

Med CLEERIT får verksamheten ett kundanpassat projektledningsstöd – som lätt att använda och att anpassa – i ett integrerat gränssnitt där fokus ligger på samarbete och måluppfyllelse, och där det är lätt att följa upp och informera om projektrelaterade initiativ, händelser och dokument.

Projektverktyget CLEERIT ersätter manuella tidsödande projektplaneringsmallar och processer med en modern online applikation som skapar effektivare arbetssflöden i hela organisationen.

Projekt, program, projektportfölj, projektkontor

Ett projekt består av en tillfällig grupp som arbetar för att uppnå ett specifikt resultat, ett slutmål. Det är på den nivån den stora nyttogenereringen sker. Projektet har en definierad början och ett slut, och kan vara av varierande längd beroende på projektets omfattning och mål.

Ett program består av ett flertal olika projekt som är beroende av varandra eller har samma mål och som därför med fördel styrs som en enhet för att få en bättre överblick.

En projektportfölj är den samling projekt som utförs i en organisation eller enhet. De projekt som finns i portföljen behöver inte vara länkade till varandra, till skillnad från program, men de tävlar oftast om samma resurser. En portfölj kan även bestå av en eller flera underportföljer.

Projektportföljstyrning, eller Project Portfolio Management (PPM), är den centraliserade hanteringen av en eller flera projektportföljer med målsättningen att “rätt” projekt prioriteras, dvs. projekten som tillför värde till verksamheten och hjälper till att nå de strategiska målen. Projektportföljstyrning ger kontroll i en multiprojektmiljö och underlättar prioriteringar, samordning och det löpande arbetet med flera projekt samtidigt.

Ett projektkontor, eller Project Management Office (PMO), är en övergripande samordnande och styrande funktion som agerar i form av support för de understående projekten och programmen. Ett projektkontor övervakar alla projekt och program, det agerar som en brygga mellan den strategiska och operationella nivån och löser problem som kan påverka planeringen av andra projekt. Ett PMO definierar och upprätthåller också riktlinjer för projektledning inom organisationen.

CLEERIT Smart Project Planning stödjer såväl projekt-, program- som projektportföljsstyrning, och är ett effektivt planeringsverktyg för ett projektkontor.

Med en effektiv projektportföljsstyrning blir det enklare att identifiera projekt som underpresterar eller överlappar varandra, men även projektrisker, flaskhalsar och svårigheter, mycket tidigare än vad man annars skulle ha gjort. Tillgång till data i realtid medför ett bättre beslutsstöd och en effektiv beslutsfattningsprocess som gör att man tidigt kan göra justeringar för att anpassa sig till nya situationer.


Ett smart och flexibelt projektverktyg

CLEERIT Smart Planning hjälper er att samordna och styra projekt, program och projektportföljer, mäta resultat & nyckeltal, följa upp mål, fördela resurser, implementera handlingsplaner, leda projekt, göra en aktivitetsbaserad budget, säkra prognoserna, reducera riskerna, uppmuntra samarbete och kunskapsutbyte.

Ni får en bättre överblick, ökat beslutsstöd och spar tid.

CLEERIT är ett flexibelt och kundanpassat projektverktyg utformat för chefer och medarbetare på alla nivåer i organisationen, från ledningsgruppen, strategi, ekonomi, projektkontor och operativa enheter, till stödfunktioner såsom marknadsföring och kommunikation.

Allt på samma ställe, beslutsstöd i real-tid

CLEERIT erbjuder ett stort antal sammanlänkade funktioner och tjänster, tillgängliga i ett och samma gränssnitt, som kan anpassas till varje kunds enskilda behov. När allt finns allt på ett och samma ställe blir det lättare, ni skapar ni ordning och reda, säkrar måluppfyllelsen och förbättrar resultaten.

Allt samma ställe

Arbetsmiljön är webbaserad, applikationen är tillgänglig var du än befinner dig med internetuppkoppling.

CLEERIT stödjer omvandlingen av strategi till konkreta projektportföljer och erbjuder en tydlig överblick över mål, projekt, aktiviteter, resurser, budget, risker och resultat.

Ni väljer själva vilka funktioner ni behöver och vill använda.


Målstyrning

Screen-Styrkedja– Strategisk analys, SWOT
– Definiera och bryta ner mål
– Omvandla mål till konkreta handlingsplaner & projekt
– Visualisera den röda tråden i styrkedjan
– Följa upp målstatus och aktivitetsstatus
– Åtgärda risker

 


Projektportföljsplanering

Screen-Handlingsplan– Planera och styr projektportföljer och aktiviteter
– Års-, kvartals-, månads-, vecko- och dagsplanering
– Uppföljningsrapporter, status, nyckeltal
– Obegränsat antal favoritrapportsformat
– Kundanpassade rapportformat

 

 


Projektplanering

Screen-Projekt– Kollaborativ projektstyrning
– Uppgifter och milstolpar
– Resursplanering
– Förebygga tidsproblem
– Samarbete och kunskapsutbyte

 

 


Budget & Prognos

Screen-Uppfoljning– Uppföljning av budget, prognos och utfall
– Konfigurerbar kontoplan
– Automatisk uträkning av personalkostnader
– Automatisk fördelning av OH-kostnader
– Uppföljning av fakturor och beställningar
– Integration mot ERP-system

 


Resursplanering

Screen-Tidsplanering– Uppföljning av resursfördelning
– Planera och fördela medarbetarresurser
– Detaljerad tidsplanering
– Automatisk uträkning av kostnader
– Hantering av frånvaro

 

 


Riskanalys

Screen-Risker– Riskhantering
– Planering av förebyggande åtgärder
– Bedömma sannolikheter för oönskade händelser
– Bedömma konsekvenser och status
– Riskrapportering

 

 


Rapporter & Nyckeltal

Screen-Nyckeltal– Konsolidering och analys av budget & prognoser
– Analys av resursfördelning
– Uppföljning av progress och leveransdatum
– Bedömning av måluppfyllelse och resultat
– Uppföljning av nyckeltal

 

 


Allt på samma ställe – god överblick

Screen-Hem

– Strategi & Mål
– Handlingsplaner & Projekt
– Budget & Prognos
– Resursplanering
– Meddelanden
– Dokument
– Riskanalys
– Rapporter & Nyckeltal


Svarar på centrala frågor för effektivt beslutsstöd

  • Vad ska vi göra? Vad gör vi? Vad har vi gjort?
  • Är det vi gör i linje med vår strategi, våra mål?
  • Hur fördelar vi resurser (pengar/tid/kompetens)?
  • Vilka är projektportföljernas förväntade/uppnådda resultat? Når vi våra mål?

Smarta och tydliga planeringsprocesser

Med CLEERIT Smart Planning bestämmer ni själva hur enkel eller komplex ni vill att planeringsprocessen ska vara.

Ni kan välja att aktivera alla integrerade funktioner eller tjänster, men ni kan också välja endast de funktioner ni behöver idag. Verktyget är skalbart, ni kan lägga till eller dra ifrån med ett enkelt knapptryck.

CLEERIT hjälper er att få struktur, ordning och reda. Planeringsprocessen blir enkel, klar och tydlig.

Planeringsprocess

Vill du veta mer?

Med en demo kan du lära dig mer om hur CLEERIT applikationen kan skapa värde för just din organisation. Välkommen!

DEMO