Ett smart och flexibelt planeringsverktyg

CLEERIT Smart Planning hjälper er att planera verksamheten, mäta resultat & nyckeltal, följa upp mål, fördela resurser, implementera handlingsplaner, styra projekt, göra en aktivitetsbaserad budget, säkra prognoserna, reducera riskerna, uppmuntra samarbete och kunskapsutbyte.

Ni får en bättre överblick, ökat beslutsstöd och spar tid.

CLEERIT är ett flexibelt och heltäckande planeringsverktyg utformat för chefer och medarbetare på alla nivåer i organisationen, från ledningsgruppen, strategi, ekonomi, projektkontor och operativa enheter, till stödfunktioner såsom marknadsföring och kommunikation.

Allt på samma ställe, beslutsstöd i real-tid

CLEERIT erbjuder ett stort antal sammanlänkade funktioner och tjänster för planering och uppföljning, tillgängliga i ett och samma gränssnitt, som kan anpassas till varje kunds enskilda behov. När allt finns allt på ett och samma ställe blir det lättare, ni skapar ni ordning och reda, säkrar måluppfyllelsen och förbättrar resultaten.

Allt samma ställe

Arbetsmiljön är webbaserad, applikationen är tillgänglig var du än befinner dig med internetuppkoppling.

CLEERIT stödjer omvandlingen av strategi till konkreta handlingsplaner och ger en tydlig överblick över mål, aktiviteter, budget, risker och resultat. Med allt samlat på ett ställe blir planering enkelt.

Ni väljer själva vilka funktioner ni vill använda.


Målstyrning

Screen-Styrkedja– Strategisk analys, SWOT
– Definiera och bryta ner mål
– Omvandla mål till konkreta handlingsplaner & projekt
– Visualisera den röda tråden i styrkedjan
– Följa upp målstatus och aktivitetsstatus
– Åtgärda risker

 


Aktivitetsplanering

Screen-Handlingsplan– Planera och styr handlingsplaner, projekt och aktiviteter
– Års-, kvartals-, månads-, vecko- och dagsplanering
– Uppföljningsrapporter, status, nyckeltal
– Obegränsat antal favoritrapportsformat
– Kundanpassade rapportformat

 

 


Projektplanering

Screen-Projekt– Kollaborativ projektstyrning
– Uppgifter och milstolpar
– Resursplanering
– Förebygga tidsproblem
– Samarbete och kunskapsutbyte

 

 


Budget & Prognos

Screen-Uppfoljning– Uppföljning av budget, prognos och utfall
– Konfigurerbar kontoplan
– Automatisk uträkning av personalkostnader
– Automatisk uträkning av OH-kostnader
– Uppföljning av fakturor och beställningar
– Integration mot ERP-system

 


Resursplanering

Screen-Tidsplanering– Uppföljning av resursfördelning
– Planera och fördela medarbetarresurser
– Detaljerad tidsplanering
– Automatisk uträkning av kostnader
– Hantering av frånvaro

 

 


Riskanalys

Screen-Risker– Riskhantering
– Planering av förebyggande åtgärder
– Bedömma sannolikheter för oönskade händelser
– Bedömma konsekvenser och status
– Riskrapportering

 

 


Rapporter & Nyckeltal

Screen-Nyckeltal– Konsolidering och analys av budget & prognoser
– Analys av resursfördelning
– Uppföljning av progress och leveransdatum
– Bedömning av måluppfyllelse och resultat
– Uppföljning av nyckeltal

 

 


Allt på samma ställe – god överblick

Screen-Hem

– Strategi & Mål
– Handlingsplaner & Projekt
– Budget & Prognos
– Resursplanering
– Meddelanden
– Dokument
– Riskanalys
– Rapporter & Nyckeltal


Svarar på centrala frågor för effektivt beslutsstöd

  • Vad ska vi göra? Vad gör vi? Vad har vi gjort?
  • Är det vi gör i linje med vår strategi, våra mål?
  • Hur fördelar vi resurser (pengar/tid/kompetens)?
  • Vilka är handlingsplanernas förväntade/uppnådda resultat? Når vi våra mål?

Smarta och tydliga planeringsprocesser

Med CLEERIT Smart Planning bestämmer ni själva hur enkel eller komplex ni vill att planeringsprocessen ska vara.

Ni kan välja att aktivera alla integrerade funktioner eller tjänster, men ni kan också välja endast de funktioner ni behöver idag. Verktyget är skalbart, ni kan lägga till eller dra ifrån med ett enkelt knapptryck.

CLEERIT hjälper er att få struktur, ordning och reda. Planeringsprocessen blir enkel, klar och tydlig.

Planeringsprocess

Vill du veta mer?

Med en demo kan du lära dig mer om hur CLEERIT applikationen kan skapa värde för just din organisation. Välkommen!

DEMO